Hizmet Standartlarımız
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 2 SAAT
01 Evlat Edinme İlk Başvuru Belge istenilmemekte, meslek elemanı ile birlikte İlk Başvuru Formu doldurulmaktadır. 
Müracaat Edecek Ailelerde Aranan Şartlar:
1. Anne-baba adayının tutarlı, dengeli, çocuğa yeterli sevgi verebilecek kişilik yapısında olması,
2.Sosyal ilişkiler açısından toplumun norm ve değerlerine aykırı düşmeyecek özellikler taşıması, kılık kıyafet, yaşam tarzıyla çağdaş görünüm ile Atatürk İlke ve İnkılâplarını yaşamında uygulayabilecek düşünce yapısına sahip olması,
3.Evlat edinilecek çocuk ile evlat edinecek kişi arasında en az 18 yaş, en fazla 40 yaş farkının olması,
4.Evlat edinenin çocuğun bakım ve eğitimini sağlayabilecek yeterli gelir düzeyine, sosyal güvenlik hakkına, uygun çevre ve yaşam koşullarına sahip olması,
5.Evlat edinenin çocuğun sosyo-kültürel gelişimini sağlayabilecek kültürel özelliklerde ve en az ilkokul mezunu olması,
6.Evlat edinenin fizik ve ruh sağlığı açısından çocuğa bakabilecek durumda olması, çocuğu toplum içinde psiko-sosyal açıdan mağdur edecek herhangi bir özelliğinin olmaması,
7.Çocuğun toplum içindeki alacağı konumu olumsuz etkileyecek herhangi bir suçtan ve yüz kızartıcı bir suçtan ceza almamış olması,
Şartları aranır.
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 2 AY
02 Evlat Edinme Başvuru Formunun Doldurulmasından Sonraki Süreç 1)Nüfus müdürlüğü tarafından düzenlenen nüfus olayı kayıt örneği,
2) Adli Sicil Kaydı
3) Mal varlığını, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösterir belgeler,
4) Muhtarlıklardan veya Nüfus Müdürlüklerinden alınacak yerleşim yeri belgesi,
5) Öğrenim durumunu gösterir belge,
6) Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir engelinin, sürekli bakımı gerektiren, bulaşıcı veya süreğen bir hastalığının bulunmadığını, ayrıca alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını belirten sağlık kurulu raporu,
7) Türkiye’de yaşayan yabancı ülke vatandaşlarından veya yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oturma izin belgesi ve küçüğün kabul eden ülkeye girmesine ve orada sürekli ikametine izin verildiğine veya verileceğine dair belge.
Müracaatların çok yoğun olduğu dönemlerde bir defaya mahsus olmak üzere 6 ay daha uzatılabilir.
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 3 YIL
03 Evlat Edinmede Sıraya Alma ve Bekleme Süresi Yukarıdaki belgeler teslim edildikten ve uygunluğu kabul edildikten sonra yapılan sosyal incelemenin de olumlu olması halinde aile/kişi sıraya alınır. 
Sırası gelen aile/kişi geçici bakım sözleşmesi imzalayarak çocuğu teslim alır. Çocuk evlat edindirilmek üzere bir yıl süre ile aile yanına yerleştirilir.
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1,5 YIL
04 Evlat Edinme İzleme ve Mahkeme Süreci A) Aile yanına bir yıl süre ile yerleştirilen çocuk ve aile üçer aylık dönemler halinde periyodik olarak izlenir ve sosyal çalışmacı tarafından raporlaştırılır.
B) Bir yıl süre ile izlenen aile/kişiden mahkeme sürecinde; 
1) Maaş Belgesi
2) Sosyal Güvenlik Belgesi
3) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
İzleme sürecinde il dışına çıkarılacak çocuklar için; ailenin dilekçesi alınır.
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
05 Evlat Edinme Sonlandırma Süreci 1) Çocuğun yeni nüfus cüzdanı fotokopisi
2) Çocuk ile birlikte ailenin vukuatlı nüfus kayıt örneği,
3) Kesinleşmiş aile mahkemesi evlat edinme kararı
4) Korunma Kararın kaldırıldığına ilişkin mahkeme
 kararı
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ   2  AY
06 Koruyucu Aile Hizmetleri 1) Dilekçe ve Fotoğraf
2) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
3) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği,
4) Evliler için evlenme cüzdanı örneği,
5) İş ve gelir durumunu gösteren belge,
6) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
7)Koruyucu aile olacak kişilerin çocuğun bakımını, psiko-sosyal gelişimini ve eğitimini etkileyecek ya da çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösterir rapor. Sosyal Çalışmacı gerekli gördüğü hallerde kişinin sağlığına, süreğen hastalığına veya bağımlılığına ilişkin ayrıntılı rapor istenebilir.
— Kişilerin evli olması halinde her iki eş için de aynı belgeler istenir.
— Aile ile birlikte yaşayan kişiler varsa, adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan(Kurum tarafından sonradan doğruluğu teyit edilir) ve ruhsal rahatsızlığı ile bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair rapor bu kişilerden de istenir.
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (Çocuğun Koruyucu Ailede kaldığı süre içersinde yılda en az bir kez izlenmesi
07 Koruyucu Aile Hizmetleri İzleme Süreci Çocuğun Öğrenim Belgesi  
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 AY
08 Korunmaya Muhtaç Çocuk Başvuruları 1) Dilekçe
2) T.C. Kimlik numarası beyanı
3) Anne-Baba Ayrılmış İse Mahkeme Kararı
4) Aile ve Çocuğun Özel Durumlarına İlişkin Belgeler.
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 GÜN
09 İhbar Nedeniyle Korunmaya Muhtaç Çocuk Başvurularını Değerlendirme 1) Dilekçe ya da Kişinin Beyanı
2) İhbar Edenin T.C. Kimlik Numarası
3) Çocuğun Korunma İhtiyacı Olduğuna Dair Durum Tespit Tutanağı
4) Aile ve Çocuğun Özel Durumlarına İlişkin Belgeler.
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 GÜN
10 Korunmaya Muhtaç Terk Bebek İşlemleri 1) Dilekçe ya da Resmi Yazı
2) Emniyet Müdürlüğü Buluntu/Terk Tutanağı
3) Emniyet Müdürlüğü Tahkikat Raporu
4) Varsa Hastane Kayıtları
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 GÜN
11 Emniyet Çocuk Şube Vakaları (Güvenli İlk Kabul Mekânı Yerleştirme İşlemleri) 1- Karakol Görüşme Tutanağı
2- Adli Tabip Raporu
3- Savcılık Talimatı
4- Görüşme Raporu
 
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 GÜN
12 Mülteci Çocuk Kabul İşlemleri 1-Var ise Pasaport
2-Sığınmacı Belgesi
3-Sağlık Raporu (Bulaşıcı hastalık taşımadığına dair)
4-Gerekmesi halinde kemik yaşı tespit raporu
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 AY
13 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerine Ücretsiz Çocuk Yerleştirme İşlemleri 1) Dilekçe
2) T.C. Kimlik No Beyanı
3) Çocuğa ait sağlık raporu
4) Kira Kontratı
5) Boşanma varsa mahkeme kararı
6) Anne veya babanın çalıştığı işyerinden yazı
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 AY
14 İl Müdürlüklerince Başlatılan Sosyal ve Ekonomik Destek Yardım Hizmetleri 1) Dilekçe
2) T.C. Kimlik numarası beyanı
3) Aile Bireylerinde Sağlık Sorunu Varsa Sağlık Raporu,
4) Muhtaç Çocuk İçin Öğrenci Belgesi,
5) Gelir Durumu Belgeleri (Emlak-Tapu-Vergi-Tarımsal Ürün Kaydı),
6) Varsa Yeşil Kart Fotokopisi,
7) Aile Bireylerinden Cezaevinde Hükümlü Varsa Belgesi
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
15 Kadın Konukevi İlk Başvuru 1) Başvuru dilekçesi,
2) T.C. Kimlik Numarası beyanı
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
16 Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevlerinin Açılış İşlemleri a) Yöneticilerden aşağıdaki bilgi ve
belgeler istenir.
1) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
2) Öğrenim durumunu gösterir belgenin
aslı veya idarece onaylı örneği,
3) Adli sicil kaydının bulunmadığına
ilişkin yazılı beyan,
4) Görevini devamlı olarak yapmaya
engel bir durumu olmadığına dair yazılı
beyanı,
b) Kuruluş binasının iskân durumu
hakkında ilgili belediyeden alınacak yapı 
kullanma izin belgesi ya da
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden 
alınacak statik rapor,
c) Binanın tapu senedi veya kira 
Sözleşmesi örneği,
d) Yangın güvenliği yönünden itfaiye
 Müdürlüğünden alınacak rapor,
e) Kuruluşun fiziksel koşulları, hizmet 
Bölümleri, tefrişi, kapasitesi, personel 
Durumu ve genel olarak hizmete
Uygunluğu hakkında il müdürlüğünce 
Düzenlenecek rapor.
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
17 Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Aile Danışma Merkezlerinin Açılış İşlemleri. a) Merkezde çalışacak tüm personel için,
1) İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilecek 
personel için düzenlenmiş iş sözleşmesi,
2) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslının ibrazı 
ile İl veya İlçe Müdürlüğünce onaylı örneği,
3) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,
4) Aile Danışmanlarının ve Meslek Elemanlarının 
niteliklerini gösteren belgeler,
d) Merkez müdürünün veya özel hukuk tüzel 
kişileri 
temsilcisinin başvurusu yapmaya yetkili olduğuna 
ilişkin belge, 
c) Merkezin adı, adresi ve telefon numarası,
ç) Merkezin hizmet vereceği binanın ya da bağımsız 
bölümün iskân durumu hakkında Belediye İmar 
Müdürlüğü’nden alınacak iskân raporu örneği ya da
 üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak statik 
raporu örneği,
e) Yangın güvenliği yönünden İtfaiye Müdürlüğünden
 alınacak rapor,
f) Merkezin tüm mekânlarını ve kullanım amaçlarını 
gösterir krokisi,
g) Merkezin, bir apartman katında veya toplu 
konu
 alanlarındaki müstakil bir binada hizmete açılması 
halinde yönetim planında belirtilen yetkiye dayanılarak 
apartman veya toplu konut yöneticilerinden alınacak izin belgesi,
h) Merkezin bu Yönetmeliğe uygun olarak
belirlenmiş 
amacı, çalışma gün ve saatleri, ilk görüşme, danışmanlık
 seansları, vaka tartışma toplantıları, meslek 
elemanlarının yararlanacağı mesleki yönlendirme 
çalışmaları, personelin nitelik ve görevleri ve
 belirtilmesi istenen diğer hususları gösteren iç hizmet
 yönergesi,
ğ) Özel hukuk tüzel kişileri için ticaret sicil gazetesi,
 vergi levhası ve imza sirkülerinin birer örneği,
i) Gerçek kişiler için, T.C. Kimlik Numarası
beyanı 
ve adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 AY
18 Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Başvuruları 1) Dilekçe
2) T.C. Kimlik numarası beyanı
3) Sağlık Kurulu Raporu,
4) Gelir Durumu Belgeleri (Emlak-Tapu-Vergi-Tarımsal Ürün Kaydı),
5) Varsa Emekli Maaş Belgesi
6) Varsa Yeşil Kart Fotokopisi,
7) Varsa Yaşlılık Aylığı Belgesi
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 7 GÜN
19 Engelli Kimlik Kartı İlk Başvurusu 1) Sağlık Kurulu Raporu Aslı veya Onaylı Örneği
2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 7 GÜN
20 Kuruluşları Ziyaret İşlemleri 1) Dilekçe
2) T.C. Kimlik numarası beyanı
3) Kimlik Fotokopisi
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 15 GÜN
21 Yabancı Uyrukluların Kuruluşları Ziyaret İşlemleri 1) Dilekçe
2) Kimlik Fotokopisi
3) Pasaport Fotokopisi
4)Türkiye'de ikamet ediyorsa oturum belgesi ve ikametgah belgesi
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 3 AY
22 Özel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Açılış İşlemleri a) Kurucu ve sorumlu müdür için;
1) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
2) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği,
3) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
4) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,
5) Sorumlu müdür ile kurucu arasında yapılacak iş sözleşmesi istenir.
b) Kuruluş binası için;
1) Yapı kullanma izin belgesi ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak statik rapor,
2) Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği,
3) Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
4) Kuruluşun özel bakım bölümü bulunması veya kuruluşun doğrudan bakımevi olarak hizmet vermesi durumunda il sağlık müdürlüğünden alınacak uygunluk raporu istenir.
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 2 AY
23 Korunmaya Muhtaç Engelli İlk Başvuru 1) T.C. Kimlik Numarası beyanı ,
2) Engelli Sağlık Kurulu Raporu,
3) Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı." 
4) İki adet vesikalık fotoğraf,
5) Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,
6) Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
7) Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 4 AY
24 Ağır Düzeyde Bakıma Muhtaç Engelli İlk Başvuru 1) T.C. Kimlik Numarası beyanı ,
2) Engelli sağlık kurulu raporu,
3) Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı." 
4) Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,
5) İki adet vesikalık fotoğraf,
6) Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,
7) Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
8) Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,
9) Gelir Durumunu Gösterir Belgeler (Maaş, Kira, Vergi, Tarım Geliri vb.)
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 30 İŞ GÜNÜ
25 Gerçek Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri Tarafından Açılacak Bakıma Muhtaç Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezlerinin Açılış İşlemleri a) Kurucudan istenecek belgeler
1)T.C. Kimlik Numarası beyanı,
2) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan, 
3) En az ilkokul veya ilköğretim mezunu olduğuna dair belge,
4) Tüzel kişinin şirket olması hâlinde, şirket ilanının yayımlandığı ve merkezin açılışının faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirküleri,
5) Tüzel kişinin sermaye şirketi olması hâlinde göstereceği temsilciden, temsilcinin hissedarlar arasından olduğunu ve şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir noterden tasdikli belge ve karar örneği,
6) Kişinin dernek veya vakıf olması hâlinde göstereceği temsilciden, dernek veya vakıf yönetim kurulu üyesi olduğunu ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge ve karar örneği, merkezin açılışının vakıf senedi/dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge,
7) Kurucunun vergi borcu ve Sosyal Sigortalar Kurumuna pirim borcu olmadığına dair belge,
8) Kurucunun Bağ-Kur borcu olmadığına dair belge,
9) Daha önce bu alanda faaliyet gösterdiğine veya faaliyet göstermediğine dair beyanını içeren belge.
b) Sorumlu Müdürden istenecek belgeler
1) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
2)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan,
3) Lisans eğitimine sahip olduğunu belgeleyen öğrenim belgesi,
4) Daha önce bu alanda çalışmış ise çalıştığı kuruluşlara veya daha önce bu alanda çalışmamış ise çalışmadığına ilişkin yazılı beyanını içeren belge,
5) Sorumlu müdür ile kurucu arasında yapılacak iş sözleşmesi.
c) Merkezde çalıştırılacak diğer personel için istenecek belgeler
1) Personelin çalışma talebine ve yapmak istediği işe ilişkin dilekçe,
2) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
3) Öğrenim durumunu gösterir belge,
4) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
5) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan, 
6) Daha önce bu alanda çalışmış ise çalıştığı kuruluşlara veya daha önce bu alanda çalışmamış ise çalışmadığına ilişkin yazılı beyanını içeren belge,
7) Kurucu ile personel arasında yapılacak iş sözleşmesi.
d) Merkez hizmet binası için istenecek belgeler
1) Binanın tapu senedi veya kira kontratı örneği,
2) Binanın belediye imar müdürlüğünden alınacak tasdikli yapı kullanma izin belgesi örneği ve binanın bütün bölümlerini gösterir tasdikli planı,
3) Merkezin yerleşimini ve hizmet bölümlerini gösterir kroki,
4) Tefrişten sonra merkezin hizmet bölümlerini, kullanım alanlarını, dış cephesini ve tabelasını gösteren fotoğraflar veya video CD/DVD/fotoğraf CD,
5) Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
6) Binanın trafik emniyetine uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet trafik şube müdürlüğünden alınacak rapor,
7) Binanın asayiş yönünden uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet müdürlüğünden alınacak rapor,
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 30 İŞ GÜNÜ
26 Evde Bakım Yardımı Bağlama Hizmeti 1. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine Engelli/Yaşlı Sağlık kurulu Raporu ile birlikte başvuru yapılır. 
2. SGDB-FR-80 Evde Bakım Talep Formu Sosyal Hizmet Modeli Uygulama Masası tarafından doldurulur. 
3. SGDB-FR-81 Gelir Araştırma Formu Sosyal Hizmet Modeli Uygulama Masası tarafından doldurularak İlgili kurumlardan gerekli kayıtları istenir.(mal müdürlüğü, sgk, banka vs.) 
4. Evraklar tamamlandıktan sonra Evde Bakım dosyası sıraya alınır. 
5. Adres bilgilerine göre dosya düzenlemesi yapılarak Alan Taraması Masasına gönderilir. 
6. Alan Taraması Masası SGDB-FR-82 Evde Bakım Raporu ve SGDB-FR-83 Bireysel Bakım Planı’nı hazırlayarak SHM komisyonuna sunar. 
7. Sosyal Hizmet Merkezi Komisyonu toplanarak hazırlanan raporları değerlendirir. Olumsuz karar verilen müracaat için ilgiliye durum, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından bildirilir. 
8. Sosyal Hizmet Merkezi Komisyonu tarafından olumlu karar verilen Engelli/Yaşlı için OLUR alınması için SHM Sosyal Hizmet Modeli Uygulama Masasına gönderir. 
9. SHM Sosyal Hizmet Modeli Uygulama Masası tarafından hazırlanan dosya SHM Müdürünün uygun görüşü ve İl Sosyal Hizmetler Müdürünün Onayından sonra SGDB-FR-83 Bireysel Bakım Planı imza karşılığı bakıcıya teslim edilir. 
10. Aile Rehberlik Masası tarafından Evde Bakım Hizmetinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için başvuruda bulunan Bakıcılara eğitim ve danışmanlık yapılarak, 53-DD-19 Evde Bakım Bilgilendirme Dokumanı ile engelli bakıcısı ise 53-DD-24 Hafif Orta Derece engelli Beceri Kazandırma Eğitimi Destek Dokümanı verilir. 
11. Sosyal Hizmet Merkez müdürlüğünce Engelli/Yaşlının veya yasal temsilcisinin talebinin olumsuz değerlendirildiği, Engelliye/Yaşlıya veya yasal temsilcisine 30 gün içinde yazılı olarak bildirilir. 
12. Engelli/yaşlı veya yasal temsilcisi tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde sonucuna itiraz edebilir. İtiraz talebi Sosyal Hizmet Merkez müdürlüğünce değerlendirilir, yeniden bakım raporu hazırlanması için farklı üyelerden oluşan Sosyal Hizmet Komisyonu tarafından değerlendirme yapılır. Bu komisyonun verdiği karar nihai karardır. İtiraz konusu sağlık kurulu raporu kaynaklı ise Sosyal Hizmet Merkez müdürlüğü durumu il sağlık müdürlüğüne bildirerek 06/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre işlem 
yapılmasını ister. Sosyal Hizmet Merkez müdürlüğü yeni sağlık kurulu raporu doğrultusunda gerekli işlemi yapar.” 
13. Engelli/Yaşlı bilgileri SHM Sosyal Hizmet Modeli Uygulama Masası tarafından yazılım tabanına kaydedilir. 
14. SHM, İzleme ve Değerlendirme Masası tarafından Evde bakım hizmetlerinden yararlandırılan yaşlıların/engellilerin yılda bir defa ve gerektiği durumlarda takibi SGDB-FR- 79 Evde Bakım Takip Formu ile yapılarak, amacına uygunluğu denetlenir, aksi durum tespitinde SHM komisyonuna İPTAL için teklif raporu sunulur.
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
27 Satın Alma İşlemleri Satın alma İhtiyacının ortaya çıkması
1. İl müdürlüğü veya ve Bağlı kuruluşlarda bir satın alma ihtiyacı ortaya çıktığında
ihtiyacı talep eden bir üst yazı ile “İK”-FR-136 ihtiyaç Talep Formu doldurarak harcama yetkilisinin
onayına sunar. 2.Harcama yetkilisi “İK”-FR-136 ihtiyaç Talep Formu ’nu değerlendirerek kararını verir.
Harcama yetkilisi uygun bulmadığı satın alma taleplerini reddeder.
3. Harcama yetkilisi tarafından onaylanan “İK”-FR-136 ihtiyaç Talep Formu kurum ve kuruluş stoklarında mevcutsa ilgili stok sorumlusu tarafından ihtiyaç karşılanır. Stoklarda bulunmuyorsa harcama
yetkilisi tarafından gerçekleştirme görevlisine “İK”-FR-136 ihtiyaç Talep Formu ile satın almanın
gerçekleştirilmesi için talimat verilir.
4. Satın alma servisince ilgili mevzuat gerekleri yerine getirilerek harcama yetkilisine ihtiyacın nasıl
karşılanacağı hususunda bilgi verilir. Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve satın alma servisinden aldığı
bilgileri değerlendirerek 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ihtiyacın hangi usul ile
karşılanacağına karar verir.
5.Harcama Yetkilisi talimatı üzerine Gerçekleştirme Görevlisi ve satın alma servisi 4734 sayılı kamu
ihale kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre satın alma işlemini gerçekleştirir.
5.2. Satın almanın Gerçekleştirilmesi
Satın almanın gerçekleştirilmesi aşağıda yöntemler ile gerçekleştirilebilir.
1- Doğrudan Temin Yöntemi
2- İhale Usulleri le 
 a-Doğrudan Temin Yöntemi
Kurumun görevlerini sürdürmek için acil ihtiyaç duyduğu mal ve/veya hizmetlerin süratli, sağlıklı ve ekonomik
açıdan avantajlı biçimde alımının yapılabilmesi amacına yönelik olarak firmalara telefon, elektronik posta veya
faksla özellikleri veya şartnamesi ile birlikte bildirimi yapılan mal ve/veya hizmete ilişkin; firmaların resmî
tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri sonucunda Satın Alma Komisyonu tarafından çıkartılacak mukayese
tablosunda özellikleri ve fiyatı açısından en uygun olan teklifin değerlendirilmesi sureti ile yapılan satın alma
yöntemidir. İlan yapılmaksızın ve teminat koşulu aranmaksızın aşağıda belirtilen kamu kurum ve
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
kuruluşlarından satın alınacak veya kiralanacak mal, hak ve hizmetler de, bu kuruluşların uğrası konusuna
girmek koşuluyla aynı kapsamda değerlendirilir. Bu kapsamda detaylar Harcama Yetkilisine en az 7 gün
öncesinden bildirilmek koşuluyla karar alınmaksızın re’sen sağlanabilir.
 5018 sayılı kanunun I.II.III.IV sayılı cetvellerinde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, ve idaresi altındaki
kuruluşlar ile bunların sermayesinin en az %50’sine sahip oldukları iştiraklerden alımlar,
2. Yurtiçinde ve yurtdışında toplantı, organizasyon, ve diğer sosyal etkinliklerine katılacak kafilelerin ihtiyaç
duydukları malzeme alımları ve seyahatte kullanılacak ulaşım araçları kafilede sorumlu idareciler ilgili birim
tarafından detayları merkeze en az 7 gün öncesinden bildirilmek koşuluyla piyasadan yapılan alımlar,
2. Yurtiçi ve yurtdışı Toplantı, organizasyon ve Sosyal etkinliklere katılan kafilelerin hareket gününden en az 15 gün öncesinde talep edilen uçak günü, tarihi ve uçak saatinin ilgili birim tarafından merkeze bildirilmesi
durumunda,
3. Söz konusu alımlarda 4734 sayılı kanunun 22 inci
maddesinin d bendinde belirtilen limitler esas alınır.
b- İhale Usulleri le. Açık hale Usulü
Açık hale Usulü ile ilgili satın alma uygulamalarının detayları 4734 sayılı Kamu hale Kanunu’nun 19, 20, 21
ve 22. maddelerinde bulunmaktadır.
Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,
Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilanları, ihale tarihinden en az kırk gün önce yerel veya ulusal basında, il
müdürlüğünün resmi web sitesinde verilir.
Açık ihale usulü ile satın alma, Pazarlık Usulü, Belli istekliler arasında ihale usulü dışında yapılan satın
almalardır.
c-. Pazarlık Usulü
4734 sayılı Kamu hale Kanunu’nda belirtilen hallerde kullanılabilen, (ilansız)  ihale sürecinin iki aşamalı olarak
gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu isin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde
fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,
Pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
1) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.
2) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare
tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu
olması.
SATINALMA
3) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının
zorunlu olması.
4) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte
olması.
5) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım islerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle
teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.
f) İdarelerin yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 67 inci maddesindeki parasal
limitlere göre olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.
(b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre
yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.
lan yapılacak hallerde, ilanda ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterliği tespit edilen
adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilan yapılan gerekse ilan yapılmayan hallerde, sadece idare
tarafından 4734 sayılı Kamu hale Kanunu’nun 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilenler ile görüşme yapılır.
(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde istekliler, öncelikle ihale konusu isin teknik detayları
ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en
uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine hale Komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik
görüşmeler sonucunda Sartların netleşmesi üzerine bu Sartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek
Sartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini
vermeleri istenir.
(a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak
ihale sonuçlandırılır.
(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde
ihale iptal edilir.
(f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve
bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu degildir.
3. Belli stekliler Arasında hale Usulü
Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,
Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilanları, son başvuru tarihinden en az on
dört gün önce,
Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen
isteklilerin teklif verebildiği usuldür. sin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle
açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım islerinin ihalesi bu usule göre
yaptırılabilir.
10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen
değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik
koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez.
Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı
olarak bildirilir. sin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 40 ıncı maddeye uygun olarak belirlenen
ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi
yapılarak ihale sonuçlandırılır. haleye davet edilebilecek aday sayısının besten az olması veya teklif veren
istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.
Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı
gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler
tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.
5.3. hale Komisyonu ve Kararları
5.3.1. hale Komisyonu doğal olarak Satın Alma Komisyonundaki kişilerden olusur.
5.3.2. Satın alınacak mal veya hizmet için alınan tekliflerde en uygun fiyatı veren ve aynı zamanda
güvenilir olan firmadan alım yapılacak şekilde ihale Komisyon Kararı düzenlenir.
5.3.3. Kararda; satın alma için seçilen Firma veya kişinin seçilme gerekçeleri açıkça yazılmalıdır.
5.3.4. Kararı; komisyonda yer alan tüm üyeler imzalamak zorundadırlar.
5.4. İtiraz
hale sürecinin herhangi bir itiraz söz konusu olursa 4734 sayılı kanunun itiraza ilişkin hükümleri uygulanır.
5.5. Satın Alma Sözleşmesi
5.5.1. İhale Komisyonu; gerekli gördüğü durumlarda yüklenici firma ile sözleşme imzalayabilir.
Sözleşme koşullarında yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda; kurum, sözleşmeyi tek taraflı
olarak yok saymaya, sürecin durdurulmasına ve satın almanın başka bir kişi veya firmaya verilmesine yetkilidir.
5.6. Mal/Hizmet kabulü:
5.6.1. Satın alınan taşınırlar için, teslim alındıktan sonra, Taşınır Mal Yönetmeliğinde bulunan Taşınır
Kod Listesindeki hesap kodlarını kullanarak üçer nüsha taşınır işlem Fişi düzenlenir.
5.6.2. Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime doğrudan teslim edilen taşınırlar için, taşınırın
teslim edildiği birimlerce taşınır işlem Fişi düzenlenir ve bir nüshası alımı yapan birime gönderilir.
Alımı yapan birim, gelen fişlere dayanarak, ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas olmak üzere taşınır
işlem Fişi düzenler. Diğer birimlerden alınan Fişler, düzenlenen bu Fişin idarede kalan nüshasına
bağlanır. Alımı yapan birimce giriş kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek taşınır işlem Fişiyle de
ilgili diğer birimler adına çıkış kaydedilir.
5.6.3. Farklı hesaplara kaydı gereken taşınırların aynı faturada yer alması halinde, faturadaki taşınırların
kaydedileceği hesap sayısınca fatura fotokopileri çıkarılır ve üzerine her hesap için düzenlenen taşınır
işlem Fişinin numarası yazılır. Fişin birinci nüshası ödeme emri belgesine, ikinci nüshası ise ödeme
emri belgesinin harcama biriminde kalan nüshasına bağlanır. Üçüncü nüshası, muayene ve kabul
komisyon tutanağı veya idare yetkilisince düzenlenmiş kabul belgesi ile birlikte, sıralı olarak dosyalanır.
5.6.4. Satın alınan dergi ve gazete gibi süreli yayınların bedellerinin ödenmesi sırasında taşınır işlem Fişi
düzenlenmez. Söz konusu yayınlardan cilt birliği sağlananlar, ciltletildikten sonra taşınır işlem Fişi
düzenlenerek kayıtlara alınır.
5.6.5. Ayrıca taşınır Mal Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen alımlarda da taşınır işlem fişi
düzenlenmez.
5.6.6. Hizmet alımlarında Hizmet isleri hakkediş raporu düzenlenerek ödeme emri belgesi ekinde yer
alacak diğer belgelere eklenir.