Teşkilat Yapısı
Genel Müdür
Dr. Muhammet Örnek

E-Posta
muhammet.ornek@ailevecalisma.gov.tr
Genel Müdür Yardımcısı
M. Mustafa Nuri NURUAN

E-Posta
mustafa.nuruan@ailevecalisma.gov.tr
Genel Müdür Yardımcısı
Abdulkadir ABDUŞOĞLU

E-Posta
abdulkadir.abdusoglu@ailevecalisma.gov.tr

Genel Müdür Yardımcısı

İbrahim TAŞKESTİ

E-Posta
ibrahim.taskesti@ailevecalisma.gov.tr

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Telefon:
+90 (312) 705 55 00

Fax:
+90 (312) 705 55 32
Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı
Rahime ŞEN

E-Posta
rahime.sen@ailevecalisma.gov.tr
Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkan V.
İbrahim TOROS

E-Posta
ibrahim.toros@ailevecalisma.gov.tr
İzleme, Değerlendirme Daire Başkanı
Ferhat ODABAŞI

E-Posta
ferhat.odabasi@ailevecalisma.gov.tr
  Sosyal Araştırma ve Politika Geliştirme Daire Başkan V.
Yasemin ESEN

E-Posta
yasemin.esen2@ailevecalisma.gov.tr
  Sosyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı


Sosyal İçerme Daire Başkanı
Durmuş Ali DALDALLI

E-Posta
durmusali.daldalli@ailevecalisma.gov.tr
Toplum Hizmetleri Daire Başkanı
Hayrullah KÖKEN

E-Posta
hayrullah.koken@ailevecalisma.gov.tr
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı
Ünal VARLI

E-Posta
unal.varli@ailevecalisma.gov.tr

Daire Başkanlıklarının Görevleri
Sosyal Araştırma ve Politika Geliştirme Daire Başkanlığı
Araştırma ve Politika Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • a) Aile yapısını ve değerlerini tehdit eden sorunların ve bu sorunlara yol açan faktörlerin tespiti, ailenin bütünlüğünün korunması, sosyal refahının ve sorun çözme kapasitesinin artırılması amacıyla, toplumun önceliklerini ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de dikkate alarak sosyal araştırmalar yapmak, araştırmalar doğrultusunda sosyal politikalar geliştirmek.
 • b) Ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık, bağımlılık, şiddet, istismar, töre cinayetleri ve intihar konularında araştırmalar yapmak, bu konulardaki sorunların azaltılmasına yönelik sosyal politikalar geliştirmek.
 • c) Ailelerin sosyal refahının geliştirilmesine ve sosyal sermayesinin dönüşümüne yönelik araştırmalar yapmak, bu konuda Bakanlığın diğer birimleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde sosyal politikalar geliştirmek.

ç) Ailedeki yapısal değişimler ve aile değerlerinin dönüşümü üzerine araştırmalar yapmak, bu değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik sosyal politikalar geliştirmek.

 • d) Ailenin ve aile üyelerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin kamuoyundaki eğilim ve beklentileri tespit etmek amacıyla araştırmalar yapmak.
 • e) Nüfus yapısındaki değişimleri ve eğilimleri tespit etmek ve bunların aile yapısı üzerindeki muhtemel etkileri ve sorun alanlarını tespit etmek üzere araştırmalar yapmak, bunlarla ilgili istatistikleri derlemek ve Bakanlığın diğer birimleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde sosyal politikalar geliştirmek.
 • f) Bilişim teknolojileri ve kitle iletişim araçlarının aile bireyleri üzerindeki etkilerini, yoksulluğun aile içi ilişkilere ve aileye etkilerini, ailelerin yaşadıkları konutlar ve çevrelerinin, başta çocuklar olmak üzere aile bireyleri üzerindeki etkilerini araştırmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğinde sosyal politikalar geliştirmek.
 • g) Aile konusunda yayımlanan ulusal ve uluslararası istatistikler ile sosyal politika uygulamalarını takip etmek, derlemek ve raporlamak.

ğ) Aile ile ilgili diğer alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde kurumlarla işbirliği içerisinde sosyal araştırmalar yapmak ve sosyal politika geliştirmek.

 • h) Aile konusundaki ulusal ve uluslararası araştırmacıları ve sosyal araştırmaları desteklemek.

ı) Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının aile temelli sorunlarına yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde araştırmalar yapmak ve sosyal politikalar geliştirmek.

 • i) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği içerisinde yurt içinde ve yurtdışında sosyal politika geliştirmek amacıyla şura, panel, sempozyum, çalıştay, konferans, toplantı ve benzeri çalışmaları yapmak ve koordine etmek.
 • j) Aile bağlamında, sağlık, suç, çevre, kentleşme, sosyal güvenlik, eğitim, bilgi toplumu, istihdam, nüfus, yaşlanma ve benzeri konularda araştırmalar yapmak, politika geliştirmek, mevcut ve geliştirilen sosyal politikaların fayda-maliyet ve etki analizlerini yapmak.
 • k) Genel Müdürlüğün görevi ile ilgili her türlü anket ve istatistiki bilgi formlarını tasarlamak, geliştirmek, uygulamak ve raporlamaktır.Toplum Hizmetleri Daire BaşkanlığıToplum Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • a) Aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak ve koordine etmek.
 • b) Sosyal Hizmet Merkezi hizmetlerinin Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği doğrultusunda yürütülmesine ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik tedbirler almak ve çalışmalar yapmak.
 • c) Ülke genelinde planlanan sosyal hizmet merkezlerinin ve ek birimlerinin açılış ve taşınma işlemlerini yapmak.

ç) Sosyal Hizmet Merkezleri ile ilgili usul ve standartları belirlemek, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek ve bu alanda mevzuat geliştirmek.

 • d) Sosyal Hizmet Merkezlerinde çalışan meslek elemanlarının ve idarecilerin eğitimlerini ihtiyaçlar doğrultusunda planlamak ve uygulanmasını sağlamak.
 • e) Sosyal Hizmet merkezlerinde verilen hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için mevzuat ve insan kaynakları konularında gerekli tedbirleri almak ve planlamalar yapmak.
 • f) Genel Müdürlük ile ilişkilendirilen aile ve topluma yönelik merkezlerin hizmetlerinin yürütülmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik tedbirler almak ve çalışmalar yapmak.


ADEM Aile Destek Merkezleri (ADEM) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında, kadınlarımızın Devlet ve Millet kaynaşmasını sağlamak amaçlı, psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimleri ile toplumsal entegrasyonlarını sağlamaya yönelik faaliyet gösteren merkezlerdir. Büyük ölçüde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yürütülen sosyal hizmet içerikli bir projedir. SODAMSosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı yerlerde toplumsal entegrasyonlarını sağlamak üzere, psiko sosyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik olarak faaliyet gösteren merkezler olup öncelikli olarak, roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı yerleşim yerlerinde açılmaktadır.
Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • a) Ailelerin huzur ve mutluluğunu, aile yapısını ve değerlerini tehdit eden sorunların çözümüne yönelik olarak diğer birimlerle işbirliği içerisinde, aileyi destekleyici ve toplumsal duyarlılığı artırıcı eğitim programları hazırlamak, uygulamak, uygulanmasını sağlamak.
 • b) Ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık, bağımlılık, aile içi şiddet, istismar, töre cinayetleri ve intihar gibi konularda aileyi destekleyici ve toplumsal duyarlılığı artırıcı eğitim programları hazırlamak, uygulamak, uygulanmasını sağlamak.
 • c) Ailelerin sosyal refahının geliştirilmesi konusunda kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli eğitim programları hazırlamak, uygulamak, uygulanmasını sağlamak.

ç) Yurt dışında yaşayan Türk ailelerine yönelik, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde eğitim programları hazırlamak, uygulamak, uygulanmasını sağlamak.

 • d) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce aileye yönelik yürütülen eğitim programlarını izlemek, değerlendirmek.
 • e) Görev alanı ile ilgili konularda toplumsal duyarlılığı artırmak ve bilinç düzeyini yükseltmek amacıyla görsel, işitsel ve basılı yayın hazırlamak veya hazırlatmak
 • f) Aile Eğitim Programı internet sayfası hizmetlerini yürütmek.
 • g) Aile eğitim hizmetleriyle ilgili usul ve standartlar belirlemek, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek ve bu alanda mevzuat geliştirmek.

ğ) Evlilik öncesi eğitim hizmetleri ile ilgili usul ve standartlar belirlemek, uygulanması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

 • h) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce yürütülen aile danışmanlığı hizmetlerine ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bunlara uyulmasını sağlamak ve bu alanda mevzuat geliştirmek,

ı) Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı ile ilgili eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini planlamak, yürütmek ve koordine etmek.

 • i) Özel kuruluşlarca yürütülen aile danışma hizmetlerinin takibi, istatistiki verilerin sağlanması gibi iş ve işlemleri yürütmek ve koordine etmek.
 • j) Eğitim ve danışmanlık konularında panel, çalıştay, konferans, toplantı ve benzeri faaliyetleri yapmak.
 • k) Aile Eğitim Programına ilişkin faaliyetleri yürütmek.


Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığı Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • a) Türkiye Afet Müdahale Planı gereğince belirlenmiş psikososyal destek hizmetlerinin amaç, hedef, strateji ve ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında planları destek çözüm ortakları ile birlikte güncellemek, yürütülen hizmetleri analiz etmek, kapasite geliştirme çalışmalarını yapmak, uygulamaları izlemek ve gerekli önlemleri almak.
 • b) Afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetleri kapsamında diğer birimler ve destek çözüm ortakları tarafından planlanan eğitim ve faaliyetleri değerlendirmek.
 • c) Türkiye Afet Müdahale Planı doğrultusunda hazırlanan Ulusal Düzey Psikososyal Destek Hizmet Grubu Planı kapsamında afet öncesi, sırası ve sonrasındaki faaliyetleri planlamak, koordine etmek, uygulanmasını sağlamak ve takip etmek.

ç) Yerel Düzey Psikososyal Destek Hizmet Grubu Operasyon Planlarının hazırlanmasında, güncellenmesinde rehberlik etmek, hazırlanan/güncellenen planların uygunluğunu değerlendirmek ve takip etmek.

 • d) Afet ve acil durumlarda verilen psikososyal destek hizmetlerinin verilerini toplamak, raporlamak.
 • e) İhtiyaç duyulduğu hallerde, afet ve acil durum öncesi, sırası ve sonrasında Psikososyal Destek Hizmet Grubunda yer alan tüm personele eğitimler gerçekleştirmek; psikososyal müdahalelere yönelik materyalleri (broşür, el kitabı, raporlama formatları, formlar vb.) hazırlamak.
 • f) Ulusal ve Yerel Düzey Psikososyal Destek Hizmet Grubu Planlarının tatbikatlarının yapılmasını sağlamak.
 • g) Türkiye Afet Müdahale Planında belirtilen tüm hizmet gruplarında yer alan personele talep edilmesi ya da ihtiyaç duyulması halinde çalışana destek hizmeti verilmesini sağlamak,

ğ) Geçici koruma statüsündeki yabancılara yönelik psikososyal destek hizmetlerinin standartlarını belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve takip etmek.

 • h) Geçici koruma statüsündeki yabancılara yönelik belirlenen psikososyal destek hizmetleri standartları doğrultusunda personel eğitimlerini gerçekleştirmek; kılavuz, el kitapçıkları, form ve talimatları hazırlamak.

ı) Geçici koruma statüsündeki yabancılara yönelik psikososyal destek hizmetlerinin verilerini toplamak, raporlamak ve ilgili birimlerle paylaşmak.

 • i) Geçici koruma statüsündeki yabancılara yönelik olarak diğer kurum ve kuruluşlar ile yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları tarafından verilen psikososyal destek hizmetlerinin belirlenen standartlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
 • j) Geçici koruma statüsündeki yabancılara yönelik psikososyal destek hizmetleri kapsamında sunulan proje tekliflerini değerlendirmek, proje hazırlamak ve yürütmek.İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı
İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • a) Genel Müdürlük stratejik planına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
 • b) 5018 sayılı kanun ile öngörülen iç kontrol standartlarına ilişkin hususlarda, Genel Müdürlük birimleri çalışmalarını koordine etmek.  
 • c) Genel Müdürlük tarafından yürütülen, kalite yönetim sistemi ile ilgili çalışmaları koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.

ç) Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili iç denetim rapor sonuçlarını izlemek, ilgili birimlere iletmek, birimler arasında koordinasyonu sağlamak.

 • d) Genel Müdürlük üç aylık/altı aylık/yıllık faaliyet raporunu, daire başkanlıkları ve diğer birimlerden alınan bilgilerle hazırlamak, Bakanlık idare faaliyet raporunun hazırlanmasına katkıda bulunmak.
 • e) Genel Müdürlük bütçe performans programını hazırlamak, raporlamak ve ilgili bakanlık birimleriyle koordineli çalışmak.
 • f) Genel Müdürlüğe yönlendirilen soru önergelerinin cevaplanması ile ilgili işlemleri yapmak, gerektiğinde diğer dairelerden bilgi alarak sonuçlandırmak.
 • g) Genel müdürlük birimlerinin merkez ve taşraya yönelik hizmetlerinin izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek.

ğ) Eylem planları ve yıllık programlara ilişkin dönemsel raporları ilgili birimlerle işbirliğinde hazırlamak.

 • h) Halkla ilişkilere ilişkin işlemleri (BİMER, CİMER, Dilekçeler) koordine etmek.

ı) İl değerlendirmelerine yönelik çalışmaları koordine etmek ve takibini gerçekleştirmek.

Sosyal İçerme Daire Başkanlığı
Sosyal İçerme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • a) Dezavantajlı sosyal grupların sosyal katılım ve uyumunun sağlanmasına yönelik programlar geliştirmek, bu konuda diğer birimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak çözüm önerileri geliştirmek, iş ve işlemleri planlamak ve faaliyetler düzenleyerek yürütmek.
 • b) Ailelerin ve bireylerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık ve bağımlılık sorunlarının önlenmesine ve bu tür sorunların çözümüne yönelik destekleyici projeler hazırlamak ve uygulamak.
 • c) Yurt dışında yaşayan ailelere yönelik, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde projeler uygulamak, uygulanan projeleri izlemek ve değerlendirmek.

ç) Uluslararası desteklerle ya da uluslararası ortaklarla yürütülmek üzere ortaya konulan; başta sosyal dışlanmışlığı azaltmak ve insani kalkınmayı sağlamak olmak üzere Bakanlığın faaliyet alanıyla ilgili amaçlara sahip olan; Genel Müdürlüğün ana yararlanıcı, ortak ya da destekçi olduğu projelerin hazırlıklarını, planlama aşamasını, yürütülmesini ve koordinasyonunu üstlenmek.

 • d) Bakanlığın amaçlarıyla uyumlu olan ve uluslararası nitelikli programlar, resmi anlaşmalar, ortak projeler ve faaliyetler ile ilgili olarak Genel Müdürlük adına görüş bildirmek, katkı sağlamak ve Genel Müdürlüğün yükümlülüklerini yerine getirmek üzere faaliyetler yürütmek  
 • e) Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde sosyal politika alanında gerekli işlemleri, Avrupa Birliği müktesebatına uyum kapsamında temel haklar ve sosyal politika alanında çalışmaları ve projeleri Genel Müdürlük adına sürdürmek.
 • f) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin olmak üzere dış ilişkilerini diğer birimlerle işbirliği içinde yürütmek, Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşların ve diğer ülkelerin ilgili organları ve kurumlarıyla ortak faaliyetleri koordine etmek ve işbirliğini sağlamak.  
 • g) Dezavantajlı sosyal gruplara yönelik olarak Genel Müdürlük ile ilişkili merkezlerin hizmetlerinin yürütülmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik tedbirler almak ve çalışmalar yapmak.


Sosyal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Sosyal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • a) Aile yapısının ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi ve ailenin sosyal refahının artırılması için belirlenen politika ve stratejileri uygulamak.
 • b) Bakanlık Aile Sosyal Destek Programını diğer birimlerle ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde yürütmek.
 • c) Aile Sosyal Destek Programı ile ilgili usul ve standartlar belirlemek, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek ve bu alanda mevzuat geliştirmek.

ç) Aile Sosyal Destek Programının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için insan kaynakları konusunda gerekli tedbirleri almak ve planlamalar yapmak.

 • d) Aile Sosyal Destek Programı için gerekli bilişim altyapısının oluşturulmasına katkı sağlamak, gerektiğinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına önerilerde bulunmak.
 • e) Aile Sosyal Destek Programının yürütülmesinde, il düzeyindeki çalışmaları izlemek, aksayan yönler varsa belirleyerek önlem almak ve aile sosyal destek görevlilerinin eğitimlerini ihtiyaçlar doğrultusunda planlamak ve uygulanmasını sağlamak.
 • f) Aile Sosyal Destek Programı kapsamında sahadan toplanan veriler doğrultusunda aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici öneriler belirlemek; oluşturulan risk haritaları çerçevesinde ilgili birimlere ve kurumlara gerekli yönlendirme ve önerilerde bulunmak.
 • g) Aile Sosyal Destek Programı ile ilgili farkındalık çalışmaları yürütmek.

  Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • a) Genel Müdürlük ve taşradaki ilgili merkezlerin insan kaynaklarına yönelik iş ve işlemlerini gerektiğinde Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütmek.
 • b) Genel Müdürlüğün evrak ve arşiv işlemlerini yürütmek.
 • c) Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan her türlü mal ve hizmet alımları ile kiralama, bakım, onarım ve benzeri işleri gerektiğinde Bakanlık Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütmek.

ç) Genel Müdürlük bütçesine yönelik ön malî kontrol işlemlerini yürütmek.

 • d) Genel Müdürlük ve taşradaki ilgili merkezlerin taşınırlarının etkili, verimli, ekonomik ve hukuka uygun olarak edinilmesi, kullanılması, kayıtların usulüne uygun tutulması, yönetim hesabının ilgili mercilere iletilmelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • e) Genel Müdürlük personelinin sözleşme, maaş, görev yolluğu, kişi borçları ve benzeri ödemeleri ile sendika üyeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • f) Genel Müdürlük birimlerinde çalışan personelin; izin, sağlık raporu, istifa, emeklilik gibi özlük işlemleri yürütmek.
 • g) Genel Müdürlüğün Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre yerine getirilmesi gereken iş ve işlemleri yürütmek.

ğ) Genel Müdürlük ve taşradaki ilgili merkezlerin hizmetlerinin yürütülmesine yönelik yatırımlarını planlamak ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak.

 • h) Genel Müdürlüğün hizmet alanları ile ilgili bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe hazırlama ve uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve mali istatistikleri hazırlamak.

ı) Genel Müdürlüğün faaliyet raporuna esas olacak birim verilerini hazırlamak, ödeneklerin dağıtımı, tenkisi işlemlerini gerçekleştirmek ve muhasebesini tutmak.

 • i) Genel Müdürlük ve taşradaki ilgili merkezlerin bütçe ve mali işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütmek.
 • j) Genel Müdürlükte kullanılan, büro makineleri, bilgisayar, telefon, faks ve benzeri demirbaşların bakım sözleşmelerini ve onarımlarını yaptırmak.
 • k) Sayıştay incelemeleri, emanet işleri, banka işlemleri, kredi işlemleri ve benzeri hizmetleri yürütmek.
 • l) Genel Müdürlük çalışanlarına yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet içi eğitim programları planlamak ve yürütmek.
 • m) Çeyiz ve konut desteklerine ilişkin işlemleri yürütmek.
 • n) Mevzuat, protokol vb. konulardaki görüş taleplerine ilişkin olarak diğer birimlerin katkılarını alarak gerekli cevapları vermek.
 • o) Genel Müdürlüğün bilgi-işlem ile internet sayfası hizmetlerini yürütmek.

ö) Genel Müdürlükte koordinasyon gerektiren iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak.

 • p) Sosyal Hizmet merkezlerinde verilen hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine ilişkin örnek şartnameleri ve sözleşme tasarılarını hazırlamak