Hakkında
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 6- (1) Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

 1. Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek,
 2. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların ilgili birimleriyle işbirliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek,
 3. Bakanlığın, yönetim, izleme bilgi sistemlerini, web sistemlerini tasarlamak, yazılımını kurmak, işletmek, geliştirmek, güvenliğini sağlamak, güncelleştirmek, diğer yönetim bilgi sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak, gerekli hallerde ilgili hizmet alımlarını yönetmek,
 4. Bilgi işlem standartlarının belirlenmesi ve gelişiminin izlenmesinde, bilgi işlem altyapı, donanım ve yazılımlarının kullanılmasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
 5. Gelişen bilişim teknolojilerini izlemek ve bunların Bakanlık bünyesine aktarımı konusunda görüş ve önerilerde bulunmak, gerekli çalışmaları yapmak,
 6. Görev alanına giren konularda mevzuat hazırlıkları yapmak ve Bakanlığa önerilerde bulunmak,  
 7. Bakanlık birimleri tarafından gelen donanım, yazılım ve benzeri bilgi teknoloji taleplerini değerlendirmek,
 8. Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Bakanlık otomasyon stratejilerini Strateji Geliştirme Başkanlığı ile işbirliği içerisinde belirlemek, bilgi güvenliğinin gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,
 9. Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak,
 10. Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veritabanları oluşturmak,
 11. Bakanlığın bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme ve bilgi güvenliğini sağlamak; bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak,
 12. Bakanlık otomasyon stratejilerini Strateji Geliştirme Başkanlığı ile işbirliği içerisinde belirlemek,
 13. Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.