02 Ocak 2019, Çarşamba Ankara, Türkiye

Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin Çocuk Evinin İşleyişine İlişkin Esaslar Başlıklı 5. Bölümünün 23. Maddesinde Yer Alan Limitler Yeniden Değerleme Oranı ile Güncellendi


Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 23' üncü maddesinde;

Çocuk Evlerinin Giderleri


MADDE 23 - (1) Çocuk evinin kira, elektrik, su, yakıt, bina aidatına ilişkin giderleri aylık toplam 750 YTL’yi aşmamak üzere ilgili ödenekten il müdürlüğünce karşılanır. Bu tutar her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır. Harcamalar, çocuk evleri koordinasyon merkezinin denetiminde, çocuk evi sorumlusu tarafından belge karşılığı yapılır.

            (2) Çocuk evinin telefon gideri aylık fatura bedeli 30 YTL’yi aşmamak üzere Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten il müdürlüğünce karşılanır. Bu tutar her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır.

            (3) Çocuk evinde kalan çocukların iaşe ve ibate giderleri, çocuk başına aylık 200 YTL’yi aşmamak üzere Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten il müdürlüğünce karşılanır. Bu tutar her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır. Harcamalar, çocuk evleri koordinasyon merkezinin denetiminde, çocuk evi sorumlusu tarafından belge karşılığı yapılır” hükmü bulunmaktadır.

Bu maddede yer alan tutarlar; Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmış olup, 2019 yılında Çocuk Evleri için ödenek talep edilirken gerekli hesaplamaların bu limitler dahilinde yapılması gerekmektedir. 

İlgili Hüküm Gider Türü 2019 Yılı için Belirlenen Tutar (Aylık)
Madde 23/1 Çocuk evinin kira, elektrik, su, yakıt, bina aidatına ilişkin giderleri 1.952,64 TL
Madde 23/2 Çocuk evinin telefon gideri aylık fatura bedeli 78,11 TL
Madde 23/3 Çocuk evinde kalan çocukların iaşe ve ibate giderleri, çocuk başına aylık 520,97 TL