07 Aralık 2015, Pazartesi

2015 Mali Yılı Hesaplarının Kapatılmasına İlişkin İşlemler


Bakanlığımıza bağlı Döner Sermaye İşletmelerinin 2014 yılı hesaplarının incelenmesi sonucu bazı eksiklik ve aksaklıklar tespit edilmiş olup, 2015 yılı hesaplarının hazırlamasında aynı hataların gerçekleşmemesi için aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.

1. Yıl sonu hesaplarıyla ilgili geçici ve kesin mizan, gelir ve gider cetveli, gelir tablosu, kasa sayım tutanağı, Banka mevcudu tespit tutanağı, bilanço ( detaylı/ özet) envanter ve bilanço defteri dökümlerinin manuel değil, Bakanlığımız YBS Döner Sermaye Mali Kaynaklar Modülünden çıktılarının alınarak onaylanması,

2. Mülga 2828 Sayılı SHÇEK Kanununun 18. Maddesi gereği işletmenin net gelirler toplamından hiçbir gider kalemi düşülmeden; %1 SHÇEK Hissesinin hesaplanması,

3. Cari yılsonunda elde edilen net gelirden; %1 SHÇEK Hissesi ile hazineye ödenen % 15 Hazine Hissesinin yıllık toplamı düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden %5 Merkez Hissesinin hesaplanması,

4. Kesin Mizanda bakiye veren hesapların kanıtlayıcı belgeleri olarak düzenlenen tutanak ve belgelerin toplamı ile, bakiye veren ilgili hesabın bakiye tutarları ile aynı olmasına dikkat edilmesi ( Örnek: 100 kasa hesabının borç bakiyesi ile kasa sayım tutanağı gibi)

5. Bakanlığımıza gönderilen hesap cetvellerine işletme bütçesi, aktarma cetveli muhasebe işlem fişi gibi belgelerin eklenmemesi, (bu verilere YBS üzerinden erişilebilmektedir.)

6. Bankalar Hesabının kanıtlayıcı belgesi olarak ilgili bankadan alınacak yılın son günü banka mevcudunu bildiren yazının eklenmesi,

7. Birden fazla kuruluşların bağlı olduğu döner sermaye işletmelerinin her kuruluş için ayrı ayrı yılsonu hesapları ile konsolide hesap cetvelleri hazırlayarak göndermeleri,

8. İlgili yıla ait yılsonu kesin hesap cetvellerinin takip eden yılın ocak ayı sonuna kadar Bakanlığımıza (Döner Sermaye Merkez Müdürlüğüne) gönderilmesi,

9. 01.05.2007 tarih ve 26509 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 573. Maddesinde sayılan belgeler ile kanıtlayıcı belgelerin yılsonu hesapları ile birlikte gönderilmesi,

10. Yıl Sonu kapanış işlemlerinin YBS Döner Sermaye Mali Kaynaklar Sistemi Muhasebe bölümünden yılsonu açılış ve kapanış fişi oluşturma butonu ile otomatik olarak yapılması,

Dönem sonu hesap cetvellerinin düzenlenmesinde yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda işlem yapılmasının sağlanması hususunda bilgileriniz ve gereğini rica ederim.