22 Kasım 2016, Salı

SGK İhale Bildirimi


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90’ıncı maddesinde yer alan; “Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini on beş gün içinde kuruma bildirmekle yükümlüdür” hükmü gereğince İdarelerin, ihale suretiyle yaptırdıkları işleri üstlenenleri, bunların adreslerini, sözleşmenin imzalanma tarihini ve sözleşmeye göre işe başlama tarihini, Kuruma bildirmeleri veya sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden 15 günlük süre geçirildikten sonra bildirmeleri halinde, 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin (g) bendi uyarınca haklarında, 15 inci günün son gününde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan aylık asgari ücret tutarında para cezası uygulanacağına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden alınan 08.11.2016 tarih ve 15276068 sayılı yazı ilgisi nedeniyle aşağıdadır.

Döner Sermaye bütçesinden yapılan ihalelerde ilgili yazıda bahsedilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir..

SGK Yazısı için tıklayınız.