…
03 Aralık 2018, Pazartesi

2018 Yılı Dönem Sonu İşlemleri Hakkında Alınan Yazı Dağıtım Yerlerine Gönderildi


Yıl Sonu Hesapları

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza bağlı Döner Sermaye İşletmelerinin 2018 yılı hesaplarının hazırlaması ile ilgili olarak;

 

 1. Yıl sonu hesaplarıyla ilgili geçici ve kesin mizan, gelir ve gider cetveli, gelir tablosu, kasa sayım tutanağı, banka mevcudu tespit tutanağı, bilanço ( detaylı/ özet) envanter ve bilanço defteri dökümlerinin manuel değil, Bakanlığımız YBS (Döner Sermaye Mali Kaynaklar Modülü)üzerinden çıktılarının alınarak ilgililer tarafından onaylanarak gönderilmesi,

 

 1. 2828 Sayılı Sosyal Hizmet Kanununun 18. Maddesi gereği işletmenin bürüt gelirler toplamından hiçbir gider kalemi düşülmeden; %1 SHÇEK payının hesaplanması,

 

 1. 01.09.2015 tarih ve 131121 tarihli Bakanlık Makamı Onayına istinaden Merkez Müdürlüğüne gönderilen % 5 karşılıksız kaynak aktarımı hesaplanırken cari yıl sonunda elde edilen brüt gelirden; %1 SHÇEK Hissesi ile Hazineye ödenen % 15 Hazine Hissesinin yıllık toplamı düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden %5 karşılıksız kaynak aktarımının hesaplanması,

 

 1. Kesin Mizanda bakiye veren hesapların kanıtlayıcı belgeleri olarak düzenlenen tutanak ve belgelerin toplamının, bakiye veren ilgili hesabın bakiye tutarları ile aynı olmasına dikkat edilmesi ( Örnek: 100 kasa hesabının borç bakiyesi ile kasa sayım tutanağı gibi). Bakanlığımıza gönderilen hesap cetvellerine işletme bütçesi, aktarma cetveli muhasebe işlem fişi gibi belgelerin eklenmemesi, (bu verilere sistem üzerinden erişilebilmektedir.)

 2. Bankalar Hesabının kanıtlayıcı belgesi olarak yılın son günü banka mevcudunu bildiren yazının ilgili bankadan alınarak banka mevcudu tespit tutanağına eklenmesi,

 3. Birden fazla kuruluşların bağlı olduğu döner sermaye işletmelerinin her kuruluş için ayrı ayrı yıl sonu hesapları ile konsolide hesap cetvelleri hazırlayarak göndermesi,

 4. Birden fazla işletmesi olan döner sermayeli kuruluşlarca sistem üzerinden alınamayan konsolide gelir tablosunun manuel hazırlayarak gönderilmesi.

 5. Konsolide bilançoların hazırlanması ile hata ve eksikliklerin tespit edilebilmesi amacıyla yıla ait yıl sonu kesin hesap cetvellerinin takip eden yılın ocak ayı sonuna ilgili kadar Bakanlığımıza (Döner Sermaye Merkez Müdürlüğüne) gönderilmesi,

 6. 01.05.2007 tarih ve 26509 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 573. Maddesinde sayılan belgeler ile kanıtlayıcı belgelerin yıl sonu hesapları ile birlikte 572. maddede belirtilen süre içerisinde gecikmeye mahal vermeden Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi,

 7. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 24.11.2014 tarih ve 13168 sayılı yazısına istinaden döner sermaye saymanlıklarınca hazırlanarak Sayıştay ve ilgili idareye gönderilecek olan yönetim dönemi hesabının Maliye Bakanlığına gönderilmemesi.

 8. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 24.11.2014 tarih ve 44185706/225/584/13168 sayılı yazılarında da belirtildiği gibi döner sermayeli işletmelerin, bütçe, muhasebe, harcama taşınır verilerini kapsayan, veriye dayalı karar verme süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanan Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi 01.01.2012 tarihinden itibaren kullanıma açılmış olup Bakanlığımız ve tüm döner sermaye saymanlıklarımız tarafından aktif olarak kullanılması.

 9. Bakanlığımız ve bağlı işletmelerimiz tarafından kullanılan YBS Mali Kaynaklar Yönetim Sistemiyle ilgili Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile yapılan yazılı ve şifai görüşmelerde MKYS altyapısında değişiklik ve geliştirmelerin yapılmasının teknik ve yazılımsal zorluklar barındırdığı tarafımıza bildirilmiştir. YBS sisteminde talep edilen güncellemeler yapılamadığından, 2018 yıl sonu devir işlemlerinden sonra Yönetim Bilişim Sistemi kullanılmayacak ve 2019 mali yılı Bütçe, Muhasebe, Taşınır işlemleri halen aktif kullanılan DMİS Döner Sermaye Mali Kaynaklar Yönetim Sistemi üzerinden devam edecektir. Bu nedenle 2018 yıl sonu devir işlemlerinin azami dikkatle yapılması,

 10. Yıl sonu kapanış işlemlerinin bu yıl içinde DMİS ve YBS (Döner Sermaye Mali Kaynaklar Sistemi Muhasebe bölümü) üzerinden yıl sonu açılış ve kapanış fişi oluşturma butonu ile otomatik olarak yapılması, Dönem sonu hesap cetvellerinin düzenlenmesinde yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda işlem yapılmasının sağlanması hususunda;

 

Bilgileriniz ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Ahmet KOCA

Bakan Yardımcısı

  

ÖncekiHaber