…
08 Ocak 2020, Çarşamba Ankara

2019 Yılı Dönem Sonu İşlemleri Hakkında Yazı


T.C

AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü

Sayı      :41494614-843.01-E.3162955                                                                        17.12.2019

Konu     :Yıl Sonu İşlemleri

                          

DAĞITIM YERLERİNE

 

Bakanlığımıza bağlı Döner Sermaye Saymanlıklarının/İşletmelerinin 2019 mali yılı hesaplarının kapatılmasında ve ek cetvellerin hazırlanmasında oluşabilecek hataların önlenmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1. Yıl sonu hesaplarıyla ilgili geçici ve kesin mizan, bilanço, envanter ve bilanço defteri, yevmiye defteri, borçlar-alacaklar döküm cetvellerinin manuel değil, DMİS (Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi) üzerinden alınması ve  ilgililer tarafından onaylanarak gönderilmesi, DMİS `te bulunmayan raporlar için 01.05.2007 tarih ve 26509 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ekinde bulunan hazır formların kullanılması,

 1. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18. maddesi uyarınca Hazineye yatırılan genel bütçeye aktarılacak tutarların hesaplanmasında bağlı olunan idareden gönderilen değerler ile şartlı bağış ve yardımlar dikkate alınmayacağından işletmenin net gelirler toplamından 602 Bağış ve Yardımlar Hesabı düşüldükten sonra kalan gelir toplamından hiçbir gider kalemi düşülmeden %1 SHÇEK Hissesinin hesaplanması,
 2. Döner Sermaye Merkez Müdürlüğüne gönderilecek % 5 Karşılıksız KaynakAktarımının cari yılsonunda elde edilen net gelirden; %1 SHÇEK Hissesi ile Hazineye ödenen % 15 Hazine Hissesinin yıllık toplamı düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden hesaplanması,
 3. Kesin Mizanda bakiye veren hesaplar ile bu hesaplara dair kanıtlayıcı belgeleri olarak düzenlenen tutanak ve belgelerin aynı olmasına dikkat edilmesi ( Örnek: 100 kasa hesabının borç bakiyesi ile kasa sayım tutanağı gibi),
 4. Bakanlığımıza gönderilen hesap cetvellerine sistem üzerinde erişilebildiği için işletme bütçesi, aktarma cetveli ve muhasebe işlem fişi gibi belgelerin eklenmemesi.
 5. Bankalar Hesabının kanıtlayıcı belgesi olarak yılın son günü banka mevcudunubildiren yazının ilgili bankadan alınarak banka mevcudu tespit tutanağına eklenmesi,
 6. Birden fazla döner sermaye saymanlığı bulunan işletmelerinin her kuruluş için ayrıayrı yılsonu hesapları ile konsolide hesap cetvelleri hazırlayarak göndermeleri,
 7. Birden fazla döner sermaye saymanlığı bulunan işletmelerce, sistem üzerindenalınamayan konsolide mizan ve gelir tablosunun manuel hazırlanarak gönderilmesi.
 8. İlgili yıla ait yılsonu kesin hesap cetvellerinin takip eden yılın ocak ayı sonuna kadarBakanlığımıza (Döner Sermaye Merkez Müdürlüğüne) gönderilmesi,
 9. 01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 573. maddesinde sayılan belgeler ile kanıtlayıcı belgelerin yılsonu hesapları ile birlikte 572. maddede belirtilen süre içerisindegecikmeye mahal verilmeden Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi,

 10. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 24.11.2014 tarih ve 13168sayılı yazısına istinaden, döner sermaye saymanlıklarınca hazırlanarak Şubat ayı sonuna kadar Sayıştay Başkanlığı ve ilgili idareye gönderilecek olan yönetim dönemi hesabı Maliye Bakanlığına gönderilmeyecektir.
 11. Yıl Sonu kapanış işlemlerinin DMİS üzerinden otomatik olarak yapılması, Bakanlığımıza bağlı döner sermaye saymanlıkların/işletmelerin, dönem sonu hesap cetvellerinin düzenlenmesinde yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda işlem yapılmasının sağlanması hususunda

  Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.