T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

Görev ve Sorumluluklar
10 Temmuz 2018 Tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 81. maddesine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının görevleri şu şekilde belirlenmiştir;
a)  Bakanlık personeli ile Bakanlığın görev alanındaki hizmetleri yerine getirecek diğer kurum ve kuruluş personelinin yetiştirilmesi, eğitilmesi ve bilgi düzeylerinin yükseltilmesi için gerekli programları planlamak, geliştirmek ve uygulamak; hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak,
b) Bakanlığın görev alanına ilişkin konularda kamuoyuna yönelik eğitici, aydınlatıcı ve bilinçlendirici faaliyetler yürütmek, bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörle işbirliği yapmak,
c)  Bakanlığın faaliyetlerini, projelerini, sunduğu hizmetleri kamuoyuna duyurmak,
ç) Bakanlığın görev alanına giren konularda, toplumsal dayanışmayı güçlendirici kitlesel kampanyalar ve etkinlikler düzenlemek, teşvik etmek ve katkı sağlamak,
d) Bakanlığın görev alanına giren konularda görsel, işitsel ve yazılı dokümanların basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak, bu alandaki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek,
e) Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek, yayımlamak, film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak veya hazırlatmak, bu konulara ilişkin arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,
f)  Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.