T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

Görüşler


Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün Görme Engellilerin Noterlik İşlemlerine İlişkin Görüşü

… Bakanlığında memur olarak çalıştığınız, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelikten bahisle (12/03/2014-1141)

2014/2 EKPSS sonucuna göre yapılan engelli memur yerleştirmelerinde …. taşra teşkilatı hizmetli kadro unvanına yerleşen …. nın ibrazına ilişkin (27/11/2014-6527)

ÖMSS sonuçlarına göre Kurumunuza teknisyen olarak yerleştirilen ve … 10. Bölge Müdürlüğü emrine atanan …’ın durumunun yeniden incelenmesine dair. (03/10/2012-15863)

2012 ÖMSS sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Bakanlığınızın memur unvanlı kadrosuna yerleştirilen adaylardan …” bahisle. (03/12/2012-18756)

2013 yılında yapılan ÖMSS yerleştirmelerinde Adalet Bakanlığı Şanlıurfa İli Taşra teşkilatına hizmetli unvanında yerleştirildiğiniz, atama işleminizin yapılmasına dair..(13/11/2013-20935)

SSK dan malulen emekli olduğunuz ve EKPSS ye başvuru yaptığınızdan bahisle, hangi kamu kurum ve kuruluşlarına başvurabileceğiniz hususuna dair…(18/04/2014-1884)

Halen bir kamu kurumunda çalıştığınız, velayeti üzerinizde olan %90 ağır engelli ve bakıma muhtaç engelli ablanız olduğundan bahisle.. (23/12/2012-24298)

… İlçe … Müdürlüğünde görev yaptığınız ve % 90 Görme engelli olduğunuz ancak, ilgili mevzuatta engelli memurların günlük çalışma saatlerinde değişikliğe ilişkin.(24/02/2012-3207)

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından 11.09.2014 tarihinde Başkanlığınıza yerleştirilen …'in atanma talebinde bulunduğundan bahisle.(29/09/2014-5172)

… Valiliğinin 03/04/2014 tarih ve 3319 sayılı yazısında … Belediyesinde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca tam zamanlı sözleşmeli personele dair…(21/05/2014-2469)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükmü ile bu maddeye istinaden çıkarılan mezkur Yönetmelik hükümleri gereğince Kurumunuzun engelli memur kontenjan açığına dair …(13/10/2014-5423)

657 sayılı DMK’nun 53 üncü maddesine göre 2012 yılında Belediye Başkanlığınıza ait toplam (3) adet memur kadrosuna engelli personel alım talebinize dair. (04/05/2012-21940) (Kadro özel koşullarının düzelttirilmesi hk.)

KPSS sonucuna göre … Rektörlüğüne yerleştirilen …’ın % 60 oranında engelli raporu olması sebebiyle, adı geçenin 657 sayılı DMK’nun 53 üncü maddesine göre engelli kontenjanına dahil edilip edilemeyeceğine dair. (02/10/2012-13522)

Belediyenizde hizmet veren taşeron firmada görevli ve % 64 oranında engelli olan, 2010-KPSS’den 67.967 ve 2012 ÖMSS’den bahisle. (09/11/2012-17485)

6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “Kadroların kullanımına ilişkin esaslar” başlıklı 22 nci maddesi uyarınca, naklen atanan engelli personel sayısına dair(30/11/2012-18683)

Uşak Üniversitesi İİBF’de sekreter olarak görev yapmakta iken İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne naklen atanma talebinden bahisle.(26/04/2013-5465)

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunla kurulan ve faaliyet gösteren kalkınma ajanslarının engelli personele dair.(04/10/2013-18484)

Bakanlığınıza, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 7 nci maddesine dair.(19/02/2013/1297)

Kurulunuzun, Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav Ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almasından bahisle.(29/03/2013-3873)

Şirketinizin, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi Kamu İktisadi Teşebbüsü olan TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün Bağlı Ortaklığı olduğundan bahisle. (21/02/2013-595)

Belediyenizin 6360 sayılı Kanunla yeni kurulduğu, kuruluş işlemlerinin devam ettiği, Kurumunuzda hali hazırda (37) kadrolu memur istihdam edildiğinden bahisle …(31/10/2014-5880)

2014/2 EKPSS yerleştirmesi ile Bakanlığınızın… Müdürlüğü memur unvanlı kadrosuna yerleştirilen …'ın halen…Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün şoför unvanına daire, …(17/10/2014-5650)

ÖSYM Başkanlığınca 2013 yılı içerisinde yapılan engelli memur yerleştirmelerinde … İl Özel İdaresine Muhasebeci unvanıyla yerleştirildiğiniz, beş ay sonra eşinizin …(03/03/2014-904)

EKPSS sonucuna göre Kurumunuza hemşire unvanıyla yerleştirilen personelin atamaya esas belgelerinden başka kurumlarda görev yaptığının anlaşıldığı, istenilen hizmet cetvellerinin tetkikine dair…(31/12/2014-7538)

2012 yılı ÖMSS sonucuna göre …Üniversitesinin santral memuru unvanlı kadrosuna yerleştiğiniz, halen aynı Kurumda asaletinizin onaylandığı ve görevinize devam ettiğiniz,…(10/10/2014-5395)

… Bakanlığında yardımcı hizmetler sınıfında engelli statüsünde 11 yıldır çalıştığınız, 2012 yılında gerçekleştirilen ÖMSS ile … Kurumunda VHKİ olarak göreve başladığınızdan bahisle.(16/01/2015-286)

Halen, %45 oranında engelli olduğunuz ve 1983 yılından beri … İl Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda çalıştığınızdan bahisle . (08/03/2012-3674)

2010 yılından beri Elazığ İl MEB’de yardımcı hizmetler sınıfında hizmetli unvanında görev yaptığınız, 2013 yılında ÖSYM Başkanlığınca yapılan engelli memur yerleştirmelerindeki mağduriyetinize dair.(09/05/2013-6382)

… İli … İlçe Devlet Hastanesinde Sağlık Teknikeri-Tıbbi Sekreter olarak görev yaptığınız, 14/05/2009 tarih ve 03065 sayılı sağlık kurulu raporuna sahip annenizden bahisle…(09/01/2015-97)

EKPSS 2014/2 yerleştirmeleri sonucu İliniz Defterdarlığı V.H.K.İ. kadrosuna atanan ve daha sonrasında MEB’ca gerçekleştirilen engelli öğretmenden bahisle.(19/12/2014-7249)

2012 yılında gerçekleştirilen ÖMSS ile … İli …Belediyesine engelli memur olarak atandığınız, kişisel ihtiyaçlarınızı tek başınıza karşılamakta zorlandığınızdan bahisle…(01/10/2014-5272)

Üniversitesi Hastanesinde 11 yıldır görme engelli olarak çalıştığınız, ailenizin … ilinde ikamet etmesi sebebiyle … Üniversitesi Hastanesine naklen tayine dair…(26/12/2014-7391)

Engelli memur statüsünde çalıştığınız, Başkanlığımız tarafından 2014 yılında yapılacak EKPSS'ye girip başarılı olanların istekleri halinde işçi statüsüne geçmeye hak kazanacaklarına…(11/12/2014-6948)

08/10/2010 tarihinde… Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü … Anadolu Lisesinde engelli memur olarak göreve başladığınız, 05/07/2012 tarih ve 2749 sayılı Valilik oluruna dair.(15/01/2015-235)

2014/2 EKPSS/Kura sonucuna göre Bakanlığınız öğretmen, sosyolog, memur ve benzeri kadrolarına yerleşen ve halen bu kadrolarda aday memur olarak görev yapan personele dair…(08/12/2014-6843)

2014-2 EKPSS sonuçlarına göre … İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Santral Memuru kadrosuna yerleştirilen ve aday memur olarak görevine devam eden…'una dair…(11/02/2015-983)

% 80 oranında ağır engelli olduğunuz, İTÜ tarafından yapılan sınavı birincilikle kazanıp görevinize başladığınız, engelli olmanız nedeniyle işyerinizde ayrımcılığa dair.(29/03/2013-4478)

ÖSYM Başkanlığınca 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen engelli memur yerleştirmeleri sonucunda İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatına hizmetli unvanına dair. (26/04/2013-5922)

2012 ÖMSS/Kura sonuçlarına göre ÖSYM Başkanlığınca Bakanlığınız… İl Müdürlüğüne hizmetli olarak yerleştirilen…’ın atamasına dair (28/12/2012-19672).

Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapmakta iken hakkınızda açılan soruşturma sonucunda ilgili yönetmelik hükümlerinde yer alan itikat, ibadet, tavır ve hareketlerine dair. (30/01/2013-1108)

2012 ÖMSS sonucuna göre … Bakanlığı …İl Müdürlüğüne 03/03/2014 tarihinde atandığınız, 13/08/2014’ de ailevi sebeplerinizden dolayı 657 sayılı hususa dair (08/01/2015-72)

4619 nitelik kodu içerisinde yer alan elektronik, elektronik-haberleşme mühendislerinin bilgisayar mühendislerinin yaptıkları işi de yapabildiklerinden bahisle, EKPSS, KPSS kılavuzlarına dair.(26/09/2014-5141)

ÖMSS sonuçlarına göre 2012 yılı içerisinde yapılan engelli memur yerleştirmelerinde Kurumunuzun Ordu İli Fatsa İlçesi teknisyen yardımcısı unvanlı kadrosuna dair..(15/07/2013-10814)

ÖMSS sonuçlarına göre 2012 yılı içerisinde yapılan engelli memur yerleştirmelerinde Kurumunuzun Ordu İli Fatsa İlçesi teknisyen yardımcısı unvanlı kadrosuna dair..(15/07/2013-10814)

2012 yılı ÖMSS sonucuna göre yapmış olduğunuz tercihler ile Aksaray Üniversitesi Santral Memurluğu kadrosuna yerleştirildiğiniz, iki adet Santral Memuru unvanına dair .(18/03/2013-2871)

2009 yılında özel bir eğitim merkezinden MEB’den onaylı olarak almış olduğunuz bilgisayar işletmenliği sertifikasını kaybettiğiniz, yeniden sertifika çıkarmaya dair. (07/06/2013-8352)

2012 yılında yapılan Engelli Memur Seçme Sınavına(ÖMSS) girdiğiniz, yerleştirmede teknisyen yardımcısı unvanlı kadro için istenilen sertifikaya dair.(24/01/2013-47)

2012 Engelli Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) sonuçlarına göre Genel Müdürlüğünüze ait kadrolara yerleştirilen personelin atamasına dair. (18/10/2012-16417)

ÖMSS sonuçlarına göre 9 Ağustos 2012 günü yapılan yerleştirmeler sonucunda … İl Müftülüğü emrine “müezzin-kayyım” olunmasına dair yapılmasına dair. (13/09/2012-14608

İlgi (a) yazınızda (4) adet 6 ncı dereceli mühendis kadrosundan (1) adetine elektrik mühendisi(4611), (1) adetine inşaat mühendisi(4669)’na dair.(30/04/2013-5857)

2006 yılı … Lisesi “Elektronik” Bölümü mezunu olduğunuz, bu bölümün daha sonradan Elektrik - Elektronik Teknolojileri bölümü olarak değiştirilmesine dair. (06/09/2012-14123)

Bakanlığınızca 2012 yılında kura usulü ile engelli alımı yapılacak kadrolar için eğitim durumu olarak “İlköğretim(ortaokul) mezunu olma şartı” talep edilmesine dair ( 06/09//2012-13419)

EKPSS yerleştirmelerinde 6345 Nitelik Kodlu Santral Elemanı Yetiştirme Sertifikası istenildiği ancak bu sertifikayı nereden alacağınızı bilemediğinize dair (03/03/2014-897)

2012 yılında yapılan Engelli Memur Seçme Sınavından(ÖMSS) 76 puan aldığınız, tercihleriniz sonucunda Diyanet İşleri Başkanlığı … İl Müftülüğüne müezzin unvanına dair (06/03/2014-993)

ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2013 ÖMSS/Kura yerleştirme sonuçlarına göre … Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Memurluğuna atanmasına dair…(16/01/2015-322)

İki senelik bilgisayar operatörlüğü bölümünden mezun olduğunuz ve EKPSS' ye katıldığınızdan bahisle EKPSS tercih kılavuzunda yer alan bilgisayar işletmenliği kadrolarını tercihe dair…

2014/2 EKPSS/KURA sonucuna göre Kurumunuz … Bölge Müdürlüğü memur kadrosuna yerleştirilen ve 16/10/2014 tarihinde görevine başlatılan …'ina ‘ dair…(25/12/2014-7357

Pankreas kanseri teşhisiyle 2013 yılında whipple ameliyatı olduğunuz, %80 oranında engelli olduğunuza dair sağlık kurulu raporu aldığınız ancak raporunuzun istihdam kısmına hayır yazıldığına dair…(03/03/2014-900)

Kızınız Üniversitesi Sağlık Araştırma tarafından engelli sağlık kurulu raporunun dilekçeniz rapor ile 27.04.2014 tarihinde yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına başvurup başvuramayacağı hususuna (21/01/2014-150)

ÖSYM Başkanlığınca 14.03.2013 tarihinde yapılan engelli memur yerleştirmeleri sonucuna göre Başkanlığınızın Düzce İli memur unvanlı kadrosuna yerleştirilmesine dair. (19/08/2013-9904)

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucu Emniyet Genel Müdürlüğüne Teknisyen Yardımcısı kadro unvanı ile yerleştirildiğiniz, sağlık kurulu raporunuzla işe başlamanız için gereğinin yapılmasına dair…(11/02/2015-975)

2014/2 EKPSS/Kura Yerleştirme Sonuçlarına göre 657 sayılı DMK’nun 48 . ve 53. maddeleri göz önünde bulundurularak adayın avukat kadrosuna atanıp atanamayacağı hususuna dair…(09/10/2014-5349)

EKPSS sonucuna göre Müdürlüğünüz hizmetli kadrosuna yerleştirilen …. nın atamaya esas olarak ibraz ettiği sağlık kurulu raporunda "Şizofreni ile çalışma olanağı vermeyen" ibaresinin yer aldığına dair (22/12/2014-7288)

2014 EKPSS sürenin evrak teslimi için gereken 15 günlük süreyi aşacağından bahisle, mağduriyet yaşamamak amacıyla izlemeniz gereken usul hakkında tarafınıza bilgi verilmesine dair…(10/10/2014-5405)

Kızınızın görme engelli olduğu, .. Sağlık Meslek Lisesinde öğrenim gördüğü, adı geçen okuldan kızınızın hemşire olabileceğine ilişkin heyet raporu istenildiğine dair.(15/01/2015-236)

15/04/2013’den 15/05/2015’e kadar geçerli engelli raporuna sahip olduğunuz ancak 10/10/2014 ‘de aldığınız yeni rapor ile engelli vasfını yitirdiğiniz, EKPSS'ye başvurduğunuz hususuna ilişkin…(14/11/2014-6219)

EKPSS 2014/2 yerleştirmeleri sonucuna göre % 40 oranında "Bipolar duygulanım bozukluğu" teşhisinin yer aldığından bahisle, ilgilinin devlet memuru olarak atamasının yapılmasına dair(04/11/2014-5935)

Askerlik görevinizi yaparken rahatsızlandığınız ve Genelkurmay Başkanlığı askeri hastanesinde yapılan tetkiklerde askerliğe elverişli olmadığınıza dair…(21/01/2014-154)

TOM Lisesi mezunu ve %43 engelli olduğunuz, ÖMSS sonucu tercihte bulunmak istediğinizden bahisle, turizm mezunlarına yönelik neden kadro açılmadığı ve engelli yaş sınırı olup olmadığına dair.(24/01/2013-20534)

Oğlunuz …’ in öğrenim çağı dışına çıkması nedeniyle … İlköğretim Okulu 5/D sınıfında okuldan ayrıldığı bahisle, oğlunuzun 12-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılacak kura başvurularına katılıp katılamayacağına dair… (08/05/2014-2118)

EKPSS’na doğuştan işitme engelli olan ile sonradan işitme engelli olan üyelerinizin gireceğinden bahisle, ağır işitme engellilerin puanlarının daha yüksek seviyede tutulması hususunda yasal düzenleme (08/05/2014-2105)

2014/2 EKPSS/Kura kadroların belirlenmesinde engel gruplarının ve düzeylerinin farklı olduğu buna EKPSS' nin sorularını incelediğiniz de farklı engel gruplarına aynı sorulması durumunun (01/10/2014-5243)

Jeoloji Mühendisliğinden derece ile mezun, Nisan 2014 tarihinde %40 oranında engelli olduğunuzu gösteren sağlık kurulu raporunuzun bulunduğu bahisle, eğitim durumunuza uygun bir kadroya atanmanıza dair…(02/07/2014-3295)

Üniversitesi SHM Yüksek Okulu Engelli Bakımı Rehabilitasyon programı öğrencisi, eğitim ile engelli bireylerin eğitim ve gelişimine katkıda bulunacağınızdan, Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmenize dair…(14/01/2015-185)

KBB hastalıkları uzmanı olduğunuz, % 58 engeliniz, evinize yakın ve ulaşımı kolay hastanelerden birinde doktorluk yapmak amacıyla Sağlık Bakanlığına başvurunun reddedildiğinden, konu hakkında yardım talebine dair.(17/06/2013-8354)

KDÜ’de görev yaptığınız, 2008 4/B sözleşmeli personel memuriyet kadrosuna geçtiğiniz, 2001’de sağlık kurulu raporunda % 40 çalışma gücü kaybınızın olduğu,engelli statüsünde görevlendirilmenize (28/12/2012-19462)

2012 ÖMSS/ yerleştirme klavuzunda (80) adet teknisyen unvanlı kadrodan herhangi birisine yerleştirmenizin yapılması, yerleştirilmediğiniz takdirde idari yargıda dava açmak üzere tarafınıza cevap verilmesine dair. (04/10/2012-15631)

Meslek Lisesi Makine Ressamlığı’dan mezun olduğunuz, 2012 ÖMSS yerleştirme işlemlerinde istenilen sertifikanız olmadığı halde yerleştirildiğiniz,atamanızın yapılmadığından, atamanızın yapılmasına dair. (26/09/2012-15655)

% 43 özürlü olduğunuz, 1995-99 yıllarında uzman erbaş olarak görev yaptığınız, sonrasında kendi isteğinizle bu görevden ayrıldığınızdan bahisle ÖMSS sınavında bu hakkın yeniden tarafınıza öncelikle uygulanmasına dair. (05/04/2012-6096)

İlkokul mezunu 1990 da geçici köy koruyucusunun silahından yaralandığınız ve dizinizden sakat kaldığınız, artık çalışmakta zorlandığınızdan bahisle, tarafınıza iş verilmesini ya da sakatlık maaşı bağlanmasına dair…(21/05/2014-2468)

1983 yılında doğduğunuz, % 44 oranında işitme engelli olduğunuz, iki çocuğunuzun bulunduğu, işinizin olmaması, tarafınıza yaşadığınız bölge içerisinde iş verilmesine dair…(18/07/2014-3733)

Askerlik süresi uzatılan vatandaşlara öncelikli olarak işe yerleştirilme hakkı tanındığı, İşkur’a kayıt yaptırdığınız ancak herhangi bir işe yerleştirilemediğinize dair…(17/11/2014-6277)

2014 yılında yapılan EKPSS'de de yerleştirilemediğinizden bahisle 2014 yılı içerisinde daha çok ortaöğretim mezununun yerleştirilebileceği yeni bir engelli memur alımının yapılmasına dair…(29/09/2014-5193)

% 82 oranında engelli olduğunuz, 3 kez atanamadığınızdan bahisle, engelli memur kontenjan açıklarının doldurulması ve kamu kurumlarında niteliğinize uygun işe yerleştirilmenize dair…(15/01/2015-232)

27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” Genelgesinin (3)nolu fıkrasına göre engeli aile ferdinin günlük bakımı için kullanılacak izin hk. (25/11/2010-21363

Belediye Başkanlığınızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 55 personel bulunduğundan bahisle, Kurumunuz bünyesinde kaç adet engelli personel çalıştırabileceğinize dair. (18/11/2013-22122)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükmü gereği Belediyenizde mali hizmetler uzman yardımcısı olarak istihdam edilmesi planlanan (1) adet engelli memur kadrosuna ilişkin bilgilere dair..(19/11/2014-6322)

Memuriyete girdiği özürlü sınavı iptal edilen başka kuruma naklen geçmiş personele iptalin uygulanmasına ilişkin 06/06/2008-11048

Belediye başkanlıklarında uygulanan norm kadro ile özürlü memur ve korunmaya muhtaç çocukların istihdamına ilişkin 18/08/2006-13601

Sağlık kurulu raporuyla özürlü olduğu tespit edilen bir çocuğu olan personele 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile tanınan haklar hususunda.28.04.2010/8101

Engellilerin mevzuata uygun olarak istihdam edilip edilmediği hususunda gerekli değerlendirmeleri yapabilmek amacıyla, kamuda görev yapan engellilere ilişkin olarak gerekli istatistik bilgilerin gönderilmesine dair…(25/12/2014-7369)

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde engelli memur istihdamına ilişkin olarak Derneğinizin çalışmaları için gerekli sayısal bilgilerin gönderilmesine dair…(15/01/2015-244)

1999 yılından beri kamuda kadrolu özürlü işçi olarak çalıştığınız ve memur kadrosuna geçmek istediğinizden bahisle, bunun mümkün olup olmadığı ve prosedürlerin neler olduğuna dair. (16/11/2011-21606)

% 71 engel oranına sahip Devlet memuruna nöbet görevi verilip verilmeyeceği ile engelli aile bireyi bulunan Devlet memuruna nöbet görevi verilip verilmeyeceği hk. (14/08/2013-14289)

% 82 engelli olduğunuz, engelli memur yerleştirilmelerine 3 kez katılmanıza rağmen atanamadığınızdan , engelli memur kontenjan doldurulması ve kamu kurumlarında uygun bir işe yerleştirilmenize (15/01/2015-232)

EKPSS'ye girdiğiniz ve 74 puan aldığınız, herhangi bir kadroya yerleşemediğiniz, ekonomik olarak sıkıntı yaşadığınızdan bahisle, atamanızın yapılmasına dair…(11/02/2015-984)

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personele bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu sebebiyle mesai saatleri içerisinde izin verilip verilmeyeceği hk. (23/12/2011-24266)

2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” Başbakanlık Genelgesinin (3) fıkrasına göre özürlü aile ferdinin günlük bakımı için memurun izin hk. (25/11/2010-21363)

Memura, sigortalı olan engelli yakınının günlük bakımı için 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre izin verilip verilemeyeceği hk. (22/10/2012-16059)