Tarihçe
Aileyi temel alan kurumsal düzenlemeler aile odaklı sorunlardaki artışla birlikte önem kazanmıştır.  Nitekim Batı Avrupa ülkelerinde ikinci dünya savaşından hemen sonra aile alanında hizmet veren kurumların ortaya çıktığı görülmektedir.
Aile kurumuna pek çok atıfla birlikte Anayasamızın 41. maddesi "Ailenin Korunması" başlığı altında şu hükümleri getirmiştir; "Aile Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar." Bu Madde ile aile alanında çalışacak bir kurumun oluşturulması gereğinin, en temel yasa olan Anayasamızda özellikle belirtildildiği görülmektedir.
29 Aralık 1989 tarihinde 396 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, ilk kurumsal düzenleme olarak kuruluş gerekçesini Anayasanın sözkonusu amir hükmünden almaktadır.
Sözkonusu kurum, 13.11.2004 tarihinde Resmi Gazatede yayımlanarak yürürlüğe giren 5256 sayılı Teşkilat Kanunu ile Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük olarak olarak yeniden yapılandırılmıştır.
Genel Müdürlük olarak kamusal faaliyetini sürdüren Kurumumuz, 08.06.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeni kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.