Biten Uluslararası Projeler
Gemi Sökümünde Çevre ve Güvenlik Eğitimleri Anlayışı Projesi (AB / 2011-2013)

 • Proje ile AB ülkelerinde gerçekleştirilen çalışmaların ve projelerin çıktılarından yararlanılarak Türkiye’deki gemi söküm sektöründe kullanılacak İSG alanındaki bilgiler transfer edilmiştir. Projede; gemi sökümü çalışanları ve işverenler için eğitim modülü hazırlanması, modülün dokümante edilerek ilgili taraflara dağıtılması, eğiticilerin eğitiminin düzenlenmesi, görsel ve yazılı materyallerin oluşturulması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (ISGIP) (AB / 2010-2012)

 • KOBİ niteliğinde olan ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının yoğun olarak görüldüğü maden, metal ve inşaat sektörlerindeki işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesine yönelik önemli bir proje olmuştur. Proje kapsamında; öncelikle söz konusu sektörlere özgü bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi modeli geliştirilmiş ve bu model Ankara, Zonguldak, Kocaeli, Denizli ve Kütahya başta olmak üzere 12 ilde toplam 112 işyerine yaygınlaştırılmıştır. Yine proje kapsamında ilgili sektörlere yönelik hazırlanan dokümanlar tüm paydaşlara dağıtılmıştır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü Bölge Laboratuvarlarının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi (İSGLABTEK) (AB / 2010-2012)

 • Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirilmesi amacıyla İSGÜM bölge laboratuvarlarının güçlendirilerek işyerlerine (özellikle KOBİ'lere) ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uygulamaları konusunda yardımcı olmaları için teknik eğitim ve destek verilmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında; İSGÜM personelinin yaptıkları çalışmalarla ilgili uluslararası standartlara nasıl uyulacağı konusundaki bilgilerinin ve tecrübelerinin artırılması, ulusal mevzuatımızda maruziyet limit değerleri bulunan kimyasal, fiziksel ve biyolojik risklerin ölçüm ve analiz metotlarının çeşitliliğinin arttırılması, kalite yönetimi ve laboratuvar akreditasyonu ile ilgili İSGÜM’ün kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi sağlanmıştır.

 

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar için Piyasa Gözetimini Destekleme Laboratuvarının Kurulması Projesi (AB / 2010-2011)

 • Ülkemiz çapında kullanılan kişisel koruyucu donanımların, uygun olup olmadığının kontrolünü yapan bir laboratuvarın olmaması ve bu konuda uyumlaştırılan ilgili mevzuatın uygulanması ile ilgili sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla İSGÜM bünyesinde güvenli olduğundan şüphelenilen kişisel koruyucu donanımların test edilebileceği bir laboratuvar kurulması planlanmıştır. Bu doğrultuda, İSGÜM’de KKD test laboratuvarının kurulumu sağlanmış ve piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) için kullanılabilir hale getirilmiştir.

 

Türkiye’de Dışarıdan Alınan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Kalite Düzeyinin Artırılması Projesi (MATRA Hollanda / 2009-2011)

 • Hollanda’dan gelen proje uzmanları Türkiye’de İSG hizmetleri ile ilgili tarafları (TİSK, Türk-İş, TTB, TMMOB, Türk Traktör, SGK, Sağlık bakanlığı, Meslek Hastalıkları Hastanesi) ziyaret ederek mevzuat konularında bilgi alışverişinde bulunmuşlardır. Ardından, iyi uygulama örneği olarak seçilen Hollanda, Almanya, İspanya ve İngiltere'ye çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Projenin nihai çıktısı olan rehberin yazımı için Hollandalı uzmanlarla çalışılmış ve proje raporu olan rehber basılmıştır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Geliştirme Projesi (ISAG II) (AB / 2006-2008)

 • 6 adet gezici iş sağlığı ünitesi alınmıştır. Bu araçlarla kalp, akciğer tarama ünitesi, tıbbi laboratuvar ve işitme taraması hizmetleri sağlanmaktadır.

 

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Öğretim Bilgi Ağı (ENETOSH) Projesi (Leonardo da Vinci AB / 2005-2007)

 • İş sağlığı ve güvenliğinin eğitim ve öğretim ile ilişkilendirilmesi ve insanların küçük yaşta iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirilmesi, iyi örneklerin ve başarılı uygulamaların paylaşılması sağlanmış olup katılımcı 10 ülkede İSG eğitim ve öğretim standardı yayınlanmıştır.

 

Kişisel Koruyucu Donanımlar için Piyasa Gözetim ve Denetiminin Desteklenmesi Projesi (TWINNING) (AB Finlandiya / 2005-2006)

 • Proje; KKD mevzuatının uygulanmasına, özellikle işlevsel piyasa gözetimi sisteminin oluşturulmasına yardımcı olmak ve piyasa gözetimi ve denetimi kapasitesini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında; İSGGM idarecileri, PGD denetçileri, iş müfettişleri, tüketici dernekleri, KKD üreticileri, ithalatçıları, tedarikçileri, sivil toplum kuruluşları gibi paydaşlar piyasa gözetimi prensipleri, KKD piyasa gözetimi ve denetimi, KKD standartları hazırlanması, KKD bilgi kaynakları ve akreditasyon konularında eğitilmişlerdir. Projenin bitiminde, KKD piyasa gözetimi ve denetiminde izlenecek yol haritasını gösteren KKD piyasa gözetimi stratejisi hazırlanmıştır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarlarında Eğiticilerin Eğitimi Projesi (Leonardo da Vinci AB / 2005)

 • AB’de iş sağlığı ve güvenliği konusunda teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve cihazların kullanımının yerinde öğrenilmesi amacıyla İSGGM ve İSGÜM’den 10 teknik eleman Almanya’da 1 aylık eğitim almıştır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (ISAG I) (AB / 2004-2006)

 • Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, laboratuvar cihazlarının alınması ve İSGÜM binasının tadilatı gerçekleştirilmiştir.

 

Çalışma Hayatı ve AB’nin Genişletilmesi Projesi (WLE) (AB İsveç / 2002-2003)

 • Proje kapsamında; Mevzuat Uyum Komisyonu, Genel Müdürlük ve İSGÜM personeli mevzuat uyumu ve risk değerlendirmesi konularında eğitilmişlerdir.

 

NMCP Türkiye Temsilciliği ile ISO 17025 Akreditasyon Çalışmaları Projesi (6 uzman eğitimi) (MATRA Hollanda / 2002-2004)

 • 6 uzman eğitimi gerçekleştirilmiştir.