İş Güvenliği Bölümü
 
  Bölümlerimiz

 

•Kalite Bölümü

•İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Bölümü

•İş Hijyeni Bölümü

•Laboratuvar Yetkilendirme Bölümü

•Kontrol Belgesi Bölümü

•Eğitim ve Organizasyon Bölümü

•Uluslararası İşbirlikleri, Proje ve Strateji Bölümü

•KKD Bölümü

•İş Güvenliği Bölümü

İŞ GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ
İş Güvenliği Bölümü, işyerlerinde çalışanların sağlığının ve güvenliğinin sağlanması, çalışma şartlarından veya yapılan işten kaynaklanan ve iş kazalarına ve meslek hastalıklarına sebep olabilecek her türlü riskin belirlenmesi ile bu risklere karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla önleyici bilimsel ve teknik çalışmalar yapan bir bölüm olarak kurulmuştur. Bunun için farklı sektörlere yönelik araştırmalar, projeler gerçekleştirmekte, çalışma programına giren alanlarda bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapmaktadır. Bu teknik çalışmalarda elde edilen bilgi ve tecrübe ile mevzuat çalışmalarına destek vermekte, broşür, rehber gibi yayınlar hazırlamaktadır. Bununla beraber ulusal ve uluslararası projeler, istatistiki çalışmalar ve değerlendirmeler yaparak ilgili alanlarda iyileştirici faaliyette bulunulmasına destek vermektedir.
İş Güvenliği Bölümü 5 adet alt birimden oluşmaktadır:


• Metal ve Sektörel Risk Araştırma Birimi
• Maden Birimi
• İnşaat Birimi
• Asbest Birimi
• İş Ekipmanları Birimi

Metal-Maden-İnşaat Birimleri
Metal, Maden ve İnşaat sektörleri özelinde kurulan sektörel birimler, iş kazası istatistiklerine göre en riskli sayılabilecek bu sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirmek amacıyla çalışmalar yapmak için kurulmuştur.


Görev ve Faaliyetler:
• Sektörler ile ilgili istatistiki verileri analiz etmek ve buna göre saha araştırmaları gerçekleştirmek,
• İstatistiki veriler ile çalışma ortamına ilişkin koşulları birlikte değerlendirmek ve elde edilen çıktılar doğrultusunda sektörel paydaşlar ile ortak çalışmalar yapmak,
• Saha çalışmaları gerçekleştirerek işyerlerinde sağlık ve güvenlik riskleri konusunda araştırma yapmak,
• Risk Değerlendirmesi Danışmanlığı hizmeti kapsamında iş yerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek temel unsurları belirleyerek risk envanteri çıkartmak ve böylece işyerlerince yapılacak risk değerlendirmesine yol gösterici olmak,
• Ülke mevcut durumu göz önünde bulundurularak sektörlere yönelik uzun ve kısa vadeli politika ve projeler üretmek,
• Sektörle ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara katılmak,
• Sektör kapsamındaki projelerin ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin yürütümünde yer almak,
• Sektör kapsamına giren alanlarda bilgilendirme ve eğitim çalışmalarına katılmak,
• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda profesyonelleri bilgilendirmeye ve bilgi paylaşımını sağlamaya yönelik toplantı, panel, seminer, çalıştay vb. düzenlenmesine katkıda bulunmak,
• Gerekli hallerde kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sosyal taraflarla işbirliği geliştirmek ve çalışmalar yürütmek,
• Madenlerde iş sağlığı ve güvenliğine dair AB İlerleme Raporu ile Devlet Denetleme Kurulu periyodik raporlarının hazırlanmasına destek vermek,
• Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinde yer almak ve ortak çalışmalar yürütmek,
• Piyasa Gözetim ve Denetim faaliyetlerinin yürütülmesine destek olmak.


Asbest Birimi

Asbest Birimi, asbestle yapılan asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma çalışmalarında asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması amacıyla kurulmuştur. Asbest birimi, Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ve Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ çerçevelerinde çalışmalarını sürdürmektedir.


Görev ve Faaliyetler:
• Asbest ile ilgili mevzuat çalışmaları yapmak,
• Asbest Söküm Uzmanlığı eğitimlerinde eğitim vermek,
• Asbest eğitim modüllerine yönelik yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapmak,
• Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Danışmanlığı hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
• Asbest söküm uzmanlarının saha çalışmaları izlemek ve raporlamak,
• Asbest konusunda toplantılar ve farkındalık eğitimleri düzenlemek,
• Asbest konusunda üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri yapmak,

İş Ekipmanları Birimi
İş Ekipmanları Birimi, çalışma hayatında kullanılan iş ekipmanları ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları yapmak üzere kurulmuştur. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında yer alan tüm iş ekipmanlarının kullanımının güvenli hale getirilmesi ve dolayısıyla iş ekipmanlarından kaynaklanan iş kazalarının önüne geçilmesi, birimin temel vizyonunu oluşturmaktadır.


Görev ve Faaliyetler:
• İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları ile ekipmanların periyodik kontrolleri konusunda çalışmalar yapmak, rehberler hazırlamak ve yayımlamak,
• İş ekipmanlarının periyodik kontrol formlarını oluşturulmak ve periyodik kontrol kriterlerini belirlemek,
• Periyodik kontrol yapacak yetkili kişilerin kayıt yaptıracağı EKİPNET yazılım programı kapsamındaki faaliyetleri takip etmek ve süreci yönetmek,
• Periyodik kontrol eğitimi veren yetkilendirilmiş kuruluşların eğitimlerinin denetlenme faaliyetlerine destek vermek,
• Çalışma hayatında iş ekipmanları ile ilgili mevzuatın uygulanması ile ilgili geri bildirimleri ve değişiklik taleplerini inceleyerek değerlendirmek,
• İlgili kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile yapılan toplantı, komisyon ve komitelere iştirak etmek. İş ekipmanlarında iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile ilgili her türlü soru, görüş ve öneriler için isekipmanlari.isgum@csgb.gov.tr adresine e posta gönderilebilir.