İş Hijyeni Bölümü
 
  Bölümlerimiz

 

 

İŞ HİJYENİ BÖLÜMÜ

 

GÖREVLER

 1. İş yeri ortamının sağlık ve güvenlik açısından taşıdığı riskler konusunda araştırmalar yapmak çeşitli kimyasalların maruziyet ölçümlerini yapmak, bunun için metot ve stratejiler geliştirmek,

 2. Farklı endüstri kollarında kullanılan tehlikeli mamul, yarı mamul ve hammaddeler hakkında bilimsel ve teknik araştırmaları yaparak işyeri ölçümleri için veri hazırlamak,

 3. İş yerlerinde yapılan inceleme-araştırma sonucunda tehlikeli ortamların oluşumunun önlenmesi ile ilgili bilimsel ve teknik araştırmalar yaparak uygulama programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

 4. İş sağlığı ve iş güvenliğini etkileyen bazı kimyasallara ithalat izni çıkarılması için analiz işlemlerini gerçekleştirmektir.

 5. İşyeri ortamının sağlık ve güvenlik açısından taşıdığı riskler konusunda araştırmalar yapılması, fiziksel maruziyetin ölçülmesi ve bu konuda metot ve stratejiler geliştirilmesi ve İSGÜM hizmetleri kapsamında yapılan gürültü, titreşim, termal konfor şartları ve toz ölçümü işlemlerinin yapılması,

 6. Bölüm kapsamındaki projelerin hazırlanması ve yürütülmesi.

FAALİYETLER

 1. İş yeri ortam havasında bulunan kimyasal faktörlerin ölçüm ve analizinin yapılabilmesi için ulusal ve uluslararası standart ve metotların araştırılması ve bunların uygulamaya geçirilebilmesi için çalışmalar yapılması ve bu metotların geliştirilmesi,

 2. İş yeri ortamında bulunan kimyasal faktörlerin tespit edilme çeşitliliğinin arttırılabilmesi için yeni metot çalışmalarının geliştirilmesi,

 3. İş yeri ortam havasında bulunan kimyasal faktörlerin ölçümü,

 4. İş yeri ortam havasından alınan kimyasal etken numunelerinin, laboratuvarda analiz için hazırlanması ve analiz cihazları ile analiz edilmesi,

 5. Laboratuvar kalite sisteminin (TS EN ISO/IEC 17025) uygulanmasında gerekli olan tüm dokümantasyon, analiz ve her türlü değerlendirme çalışmalarının yapılması,

 6. Ölçüm ve analiz işlemleri için gerekli cihaz, kimyasal ve sarf malzemelerinin alımlarında teknik bilgi desteğinin sağlanması,

 7. İşyeri ortamında çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyecek fiziksel faktörlerin ölçüm ve analizinin yapılabilmesi için ulusal/uluslar arası standart ve metotların araştırılması ve bunların uygulamaya geçirilebilmesi için çalışmalar yapılması ve bu metotların geliştirilmesi,

 8. İşyeri ortamındaki fiziksel faktörlerin ölçümü ve analizinin yapılması,

 9. Laboratuar kalite sisteminin (ISO 17025) uygulanmasında gerekli olan tüm dokümantasyon ve her türlü değerlendirme çalışmalarının yapılması,

 10. Ölçüm ve analiz işlemleri için gerekli cihaz, kimyasal ve sarf malzemelerinin alımlarında teknik bilgi desteğinin sağlanması,

 11. İş sağlığı ve güvenliği alanında, özel/kamu kurum ve kuruluşlarına teknik bilgi desteği verilmesi,

 12. İş sağlığı ve güvenliği alanında, ulusal/uluslararası seminer, teknik destek programları, konferans vb. etkinliklere katkı verilmesi,

 13. İş sağlığı ve güvenliği alanında, farklı sektörlerde araştırmalar yaparak, bunları seminer vb. etkinliklerde yayınlamak ( sunu/poster bildiri ),

 14. İş sağlığı ve güvenliği alanında, bölümün çalışma alanındaki mevzuat çalışmalarına katılmak,

 15. AB projeleri dâhilinde, hizmet ve tedarik projesi başvurusu yapılması ve onaylanan projelerin yürütülmesinde görev almaktır.

 16. İş sağlığı ve güvenliği alanında teknik bilgi desteği verilmesi,

 17. İş Hijyeni alanında ulusal ve uluslararası seminer, teknik destek programları, konferans vb. etkinliklere katkı verilmesi,

 18. İş Hijyeni alanında, farklı sektörlerde araştırmalar yaparak, bunları seminer vb. etkinliklerde yayınlamak (sunu-poster-bildiri),

 19. İş sağlığı ve güvenliği alanında, birimin çalışma alanındaki mevzuat çalışmalarına katılmak.

KULLANILAN CİHAZLAR/TESTLER/ANALİZLER

 1. İşyeri Kişisel Maruziyet Toplam ve Solunabilir Toz Ölçümü Pompası

 2. İşyeri Kişisel Maruziyet Gürültü Ölçümü Cİhazı

 3. İşyeri Kişisel Maruziyet Titreşim Ölçümü Cihazı

 4. İşyeri Kişisel Termal Konfor (PMV-PPD & WBGT indisleri) Ölçümü Cihazı

 5. İşyeri Kişisel Aydınlatma Ölçümü Cihazı

 6. Gaz Kromatografi (GC)

 7. Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS)

 8. İyon Kromatografi  (IC)

 9. Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (AAS)

 10. İndüktif eşleşmiş plazma-kütle spektrometresi (ICP-MS)

 11. Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC)

 12. Faz Kontrast Mikroskobu

 13. Fourier Transform Infrared (Kızılötesi) Spektroskopisi (FTIR)