…
11 Eylül 2020, Cuma İstanbul, TÜRKİYE

İstanbul Valiliği'nden "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayınlandı.


Şiddetin en yaygın biçimlerinden biri olan kadına yönelik şiddet, tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de mücadele edilmesi gereken önemli bir sorun alanı olarak varlığını sürdürmekte; kadının ekonomik ve toplumsal yaşamda daha aktif ve üretken olmasının önüne geçtiği gibi toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve politik yönlerden geri kalmasına neden olmaktadır.


Kadına yönelik şiddetle mücadele; çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımı ve toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini gerektirir. Dolayısıyla çalışmaların, disiplinler arası bir yaklaşımla yürütülmesi ve ilgili tüm tarafların önleme, koruma, cezalandırma ve politika boyutuyla sürecin içinde yer alması büyük önem arz etmektedir.


Bilindiği üzere; iç hukukumuzda şiddetle mücadeleye ilişkin standartlar; 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 6284 sayılı Kanuna İlişkin Uygulanma Yönetmeliği ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Bu düzenlemeler de pek çok maddesiyle şiddetin önlenmesi ve mağdurun korunması hususunda kurumlar arası koordinasyona ve bütüncül yaklaşıma referans vermektedir.


Kadına yönelik şiddetle topyekûn mücadele edilmesi, Üçüncü Ulusal Eylem Planı doğrultusunda, uygulamada öne çıkan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde 2020 – 2021 yıllarını kapsayan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” hazırlanmıştır.

Koordinasyon Planı, ilgili Bakanlıklar ve Başkanlık tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında imza altına alınmış olan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol” çerçevesinde yürürlüğe girmiştir.

İlimizde kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çalışan kurum ve kuruluşlar ve ilgili tüm taraflar işbu Valilik Genelgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekle yükümlüdürler.

Kurumların hizmet sunumları, konunun hassasiyetine dikkat edilerek aşağıdaki temel çalışma ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilir:

  • Güvenlik
  • Gizlilik
  • Saygı
  • Hak Temelli Yaklaşım
  • Kadının Güçlenmesi

Yukarıda bahsi geçen yasal dayanaklar ve ilgili politika dokümanları temelinde ve belirtilen çalışma ilkeleri doğrultusunda, şiddetin önlenmesi ile şiddet mağdurlarının korunması sürecinde hizmet sunan kurum ve kuruluşlar, ilgili mevzuat ile ulusal ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde aşağıda yer alan sorumluluklarını yerine getirecektir.

Buna göre;

Mülki Amirlerce;

a) Kadına yönelik şiddetle mücadelede görev alan kuruluşların hizmet sunumunun kolaylaştırılması için personel ve idari kapasiteleri yerel imkânlar dâhilinde arttırılacak, yeterli personel ve araç tahsisi sağlanacaktır.

b) Şiddetle mücadele alanında deneyimli (kuruluş müdürü, sosyal çalışmacı, psikolog, kolluk görevlisi, sağlık personeli vb.) personelin, görev yerinin sık değişmesini önlemek için gerekli tedbirler alınacaktır.

c) “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme, Değerlendirme Komisyonları”nın ildeki üst düzey yöneticilerin katılımı ile düzenlenmesi, etkin sonuçların alınması sağlanacaktır.

d) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından etkin uygulanması için düzenli izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacaktır.

e) "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme, Değerlendirme Komisyonlarının" etkinliğinin ilçe düzeyinde sağlanması için kaymakamlar başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımı ile düzenli olarak toplanması sağlanacaktır.

f) İl düzeyinde kadına yönelik şiddetin önlenmesinde toplumsal farkındalık ve birlikte mücadelenin sağlanması amacıyla bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarına ağırlık verilecektir.

 

Kolluk Kuvvetlerince;

a) 6284 sayılı Kanun kapsamında kolluk birimlerine gelen mağdura yönelik iş ve işlemler; kişilerin kendilerini rahat hissedebilecekleri, fiziki koşullar olarak uygun ortamlarda bu alanda eğitim almış, tercihen kadın personel tarafından gerçekleştirilecektir.

b) Şiddetle mücadele alanında eğitim almış deneyimli personelin, görev yerinin sık değişmesini önlemek için gerekli tedbirler alınacaktır.

c) Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu, tedbir kararı alınıp alınmadığına veyahut kişinin tedbir talebi olup olmadığına bakılmaksızın her vaka için eksiksiz şekilde doldurulacaktır.

d) Önleyici tedbir kararı olan şiddet uygulayanların geçmiş suç ve mükerrer şiddet kayıtları kolluk birimleri tarafından analiz edilerek vaka bazlı çalışılacak, riskli durumlarda tedbir kararlarının uygulanması titizlikle takip edilecektir.

e) Koruma tedbirlerinin etkinliği açısından, şiddet mağdurunun daha önce başka şikâyetinin, soruşturma ve/veya davasının bulunup bulunmadığı mutlaka kontrol edilecektir.

f) Süregelen şiddet vakalarının tespit edilmesi halinde şüpheli hakkında mükerrer olaylarla orantılı koruma tedbirlerine başvurulması hususunda yetkili makamların dikkati çekilecektir.

g) Mağdurun hayatî tehlikesinin bulunması halinde, talebinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 6284 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca geçici koruma altına alma tedbiri de dâhil olmak üzere yaşama hakkının korunmasını sağlamak amacıyla gerekli işlemler yürütülecektir.

h) Hakkında barınma yeri sağlanmasına yönelik karar verilen şiddet mağduru, ivedilikle ŞÖNİM koordinasyonunda İlk Kabul Birimlerine ulaştırılacaktır.

i) Kadının il içi veya il dışı nakillerinde, ŞÖNİM tarafından talep edilmesi halinde kadına kolluk birimleri tarafından refakat edilecektir.

j) "6284 sayılı Kanun kapsamında koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınması ve yerine getirilmesi aşamasında şiddet mağduru ile şiddet uygulayan arasında uzlaşma ya da arabuluculuk önerilmeyecektir.

k) Adli makamların, 6284 sayılı Kanun kapsamında aldığı tedbir kararlarının, Tebligat Kanununun 2 nci maddesi kapsamında kolluk vasıtası ile tebliğ edilecek ve kararlar ivedilikle yerine getirilecek, şiddet mağdurunun kadın konukevinde kalması halinde ise tebligatlar ŞÖNİM tarafından mağdura ulaştırılacaktır.

l) Kadına yönelik şiddet fiilleri nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunan şahısların firar ya da tahliye durumlarında şiddet mağduru yakınlarına yönelik koruyucu/önleyici tedbirler ilgili kurumlarla koordine sağlanarak ivedilikle alınacaktır.

m) Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)’nın il ilçe düzeyinde vatandaşa duyurulması ve kullanımının sağlanması konusunda gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

n) Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet alanında görev yapan kolluk görevlilerine, kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evlilikler gibi konularda düzenli olarak eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce;

a) Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ve kadın konukevlerinin kurumsal kapasitesi İl Müdürlüğünün imkânları çerçevesinde artırılarak, gerekli eğitimi almış yeteri kadar personel istihdam edilecektir.

b) ŞÖNİM’lerin, 6284 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi doğrultusunda yedi gün yirmi dört saat esasıyla çalışması için il düzeyinde gerekli tedbirler alınacaktır.

c) Sosyal Hizmet Merkezleri bünyesinde oluşturulan kadın hizmetleri irtibat noktalarının, 6284 sayılı Kanun kapsamında mesleki müdahale ve izleme sürecinde etkin görev alması sağlanacaktır. Nüfusu 100 binin üzerinde olan il ve ilçe belediyelerinin kadın konukevi açması yönünde gerekli bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları yürütülecektir.

d) Kanunun 15 inci maddesi uyarınca yargı mercileri tarafından iletilen Mesleki inceleme taleplerinin karşılanabilmesi için AÇSH İl Müdürlüğü koordinasyonunda, ŞÖNİM ve Sosyal Hizmet Merkezleri arasında gerekli iş bölümü hızla yapılacaktır.

e) 6284 sayılı Kanun kapsamında inceleme gerçekleştirilirken, mağdur ve çevresi bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilecek ve kişi ihtiyaç duyabileceği diğer sosyal hizmet müdahalesi hakkında bilgilendirilecektir.

f) Kadına yönelik ve/veya aile içi şiddet vakalarına müdahale sırasında şiddet mağduru ve/veya şiddete tanıklık etmiş çocuğun durumu 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde değerlendirilecektir.

g) Barınma ihtiyacı bulunan ve ŞÖNİM tarafından Kanun kapsamında değerlendirmesi yapılan ancak akıl ve ruh sağlığı yerinde olmadığı gözlemlenen veya bedensel engeli nedeniyle sürekli bakıma ihtiyaç duyan engelli kadınlar, 2017/02 sayılı Engelli Bireylerin Acil Yerleştirilmesi Hakkında Genelge gereği bekletilmeksizin durumlarına uygun engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yerleştirilecektir.

h) Barınma ihtiyacı bulunan ve ŞÖNİM tarafından 6284 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi yapılan ancak altmış yaş üzeri kadın ya da gebe çocuk olduğu tespit edilen mağdurlar, ivedilikle durumlarına uygun sosyal hizmet kuruluşlarına yerleştirilecektir.

i) İlde şiddet vakasının gerçekleşmesi halinde, vakaya ilişkin yazılı, görsel ve işitsel medya ile internet ortamında çıkan haberler takip edilerek mesleki inceleme başta olmak üzere gerekli işlemler gizlilik ilkesine riayet edilerek gerçekleştirilecek ve hızlı bilgi akışı sağlanacaktır.

j) 6284 sayılı Kanunun uygulanmasında görev alan kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere ilgili tüm taraflarla işbirliği içinde kadına yönelik şiddetle mücadele ve yasal mevzuata ilişkin eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek, hizmet içi eğitim çalışması gerçekleştirilen ilgili kurumlara gerekli rehberlik sağlanacaktır.

 

İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Kuruluşlarınca;

a) Sağlık kuruluşlarına başvuranlardan şiddet mağduru oldukları tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına ve ŞÖNİM’e ivedilikle bildirimde bulunulacak, bireylere hakları ve başvuru mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

b) Kadına yönelik şiddet sonucu oluşan bulgular eksiksiz teşhis edilecek, şiddet mağduru bireyin ihtiyaç duyduğu tıbbi bakım ve psikolojik destek titizlikle sunulacak, mağdurun örselenmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

c) Cinsel şiddet mağdurlarına yönelik sağlık kuruluşlarında gerçekleşen tıbbi ve adli muayene sürecinde ikincil travma ve örselenmeyi önleyecek şekilde gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

d) 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında 8/6 gizlilik kararı olan mağdurların, sağlık hizmetlerinden yararlanırken herhangi bir gecikme ya da aksaklıkla karşılaşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.

e) Hakkında 6284 sayılı Kanunun 5/1(h) ve 5/1(ı) bentleri kapsamında tedbir kararı bulunan şiddet uygulayanın muayene ve tedavi süreci titizlikle takip edilecek ve kişinin tedaviyi reddetmesi veya sürdürmemesi durumları gecikmeksizin Cumhuriyet Savcılığına ve ŞÖNİM’e bildirilecektir.

f) Kadın konukevinden hizmet alan, ancak kimliği yanında olmayan/kayıp olan mağdurların sağlık hizmetlerinden yararlanması için konukevi tarafından yapılan bildirim ve beyanlar dikkate alınarak gerekli kolaylık sağlanacaktır.

g) Kadın konukevlerinden hizmet alan şiddet mağduru kadınlar ve beraberindeki çocukların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, muayene ve tedavilerinde öncelik tanınması, raporların hızlı tanzim edilmesine ilişkin gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

h) Sağlık kuruluşlarına şahsen veya kolluk aracılı ile intikal eden şiddet mağduru vakalarda aynı şekilde muayene ve tedavilerinde öncelik tanınması, raporların hızlı tanzim edilmesine ilişkin gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce;

a) Rehber öğretmenler ve diğer öğretmenler tarafından öğrenci velilerinden şiddete maruz kaldığı tespit edilen kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına ve ŞÖNİM’e bildirimde bulunulacak; kişilere hakları ve başvuru mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

b) Şiddet öyküsü olduğu yönünde emareler taşıyan bireylere yasal hakları ve başvuru mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

c) İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm eğitimcilere kadına yönelik şiddetle mücadele, yasal mevzuat ve başvuru mekanizmalarına ilişkin sistematik hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.

d) 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında 8/6 gizlilik kararı olan mağdurlar ve beraberindeki çocukların, örgün ve yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanırken herhangi bir gecikme ya da aksaklıkla karşılaşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.

e) Okul Aile Birliği vasıtasıyla velilere yönelik aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.

f) Halk eğitim merkezlerinde kadınlara yönelik farklı branşlarda kurslar açılması sağlanacak, kayıt ve devam işlemlerinde şiddet mağdurlarına öncelik tanınacaktır.

 

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce;

a) ŞÖNİM ve Konukevinden hizmet alan kadınların kayıtları yapılarak iş bulma, mesleki eğitim verme ve iş danışmanlığı hizmetlerinden gizlilik ilkesi göz önünde bulundurularak öncelikle faydalanması sağlanacaktır.

b) Şiddet mağduru kadınlara istihdama katılım ve iş edinmelerine yönelik mevcut kurslar, kontenjanlar ve uygulamalarda öncelik tanıyacak gerekli tedbirler alınacaktır.

c) İl Müdürlüğü bünyesinde görevli personele şiddetle mücadele, yasal mevzuat ve başvuru mekanizmalarına ilişkin sistematik hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünce;

a) 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında 8/6 gizlilik kararı olan mağdurlar ve beraberindeki çocukların, sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanırken herhangi bir gecikme ya da aksaklıkla karşılaşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.

İl Göç İdaresi Müdürlüğünce;

a) Yabancı uyruklu kadınların kadın konukevi hizmetlerinden faydalandırılmasında Türkiye’de yaşanmış şiddet öyküsünün olmasının kriter alınması, İl Göç İdaresinden yabancı Kimlik Numarası alınması ve şiddet öyküsü bulunan kadınların alınmış yabancı kimlik numarası ile birlikte getirilmesine özen gösterilecektir.

b) İnsan ticareti mağduru kapsamında yer aldığı düşünülen mağdurlarının İl Göç İdaresi ile görüştürülerek insan ticareti mağduru olup olmadıklarının tespitinin yapılması, T.C. uyruklu insan ticareti mağdurlarının ilk kabul birimlerine teslim edilmesi, yabancı uyruklu olanların ise Göç İdaresi tarafından değerlendirilecektir.

c) İl Müdürlüğü bünyesinde görevli personele kadına yönelik şiddetle mücadele, yasal mevzuat ve başvuru mekanizmalarına ilişkin sistematik hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.

 

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce;

a) Gizlilik kararı verilen kişilerin adresleri, başka bir yerleşim yeri belirlenmemesi halinde karar süresi içerisinde İstanbul Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinin adresi yapılacaktır.

b) 6284 sayılı Kanunun 8/6 ncı fıkrası kapsamında verilen gizlilik kararlarının mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde kişiye yapılacak tebligatlarda ŞÖNİM’e ait adres bilgilerinin kullanılmasına yönelik işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir.

c) Gizliliğe ilişkin tedbir kararının değiştirilmesi veya kaldırılması halinde nüfus müdürlüğü tarafından gecikmeksizin gerekli işlemler gerçekleştirilecektir.

d) İl Müdürlüğü bünyesinde görevli personele kadına yönelik şiddetle mücadele, yasal mevzuat ve başvuru mekanizmalarına ilişkin sistematik hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.

 

İl Müftülüğünce;

a) Kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele konularında farkındalık artırma faaliyetleri gerçekleştirilecek, vaaz ve hutbelerde bu konulara yer verilecektir.

b) Kadına yönelik şiddeti destekleyen yanlış yargı ve kalıplarının ortadan kaldırılmasına yönelik aslına uygun, doğru dini bilgiler doğrultusunda vatandaşların aydınlatılmasına yönelik etkinlikler düzenlenecektir.

c) İl Müftülüğü bünyesinde görevli personele kadına yönelik şiddetle mücadele, yasal mevzuat ve başvuru mekanizmalarına ilişkin sistematik hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.

 

İstanbul Baro Başkanlığınca;

a) Şiddete maruz kalan ve şikâyetçi olan mağdurların maddi durumlarının yetersizliği halinde baro bünyesinde bulunan Adli Yardım Bürosu tarafından ücretsiz avukat ivedilikle tayin edilecektir.

b) ŞÖNİM’de avukat bulundurulması hizmetinin devamı sağlanacaktır.

c) Baro bünyesinde görev yapan ve özellikle kadına yönelik şiddet mağdurlarına yönelik sıklıkla hukuki destek ve adli yardım sunan avukatlara yönelik belli aralıklar ile kadına yönelik şiddet, uluslararası ve ulusal mevzuat hükümleri, şiddet mağdurlarına yaklaşım vb. konularda hizmet içi eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

 

Üniversiteler ile Kadın Çalışmalarına ilişkin Araştırma ve Uygulama Merkezlerince;

a) Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda il düzeyinde detaylı politika oluşturma ve analize imkân sunan akademik araştırma ve çalışmalar gerçekleştirilecek, söz konusu çalışmalarda ilgili kurum ve kuruluşlardan destek sağlanacaktır.

b) Üniversitede eğitim alan öğrencilere yönelik şiddetle mücadele, yasal mevzuat ve başvuru mekanizmaları konularında farkındalık artırıcı çalışmalar planlanacak, ilgili kurumlardan eğitici desteği sağlanacaktır.

c) İlgili kurumlar tarafından gerçekleştirilecek eğitim ve farkındalık çalışmalarına uzman akademisyenlerin katkı ve katılımları sağlanacaktır.

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca;

a) 6284 sayılı Kanun kapsamında konukevi ve ŞÖNİM hizmetlerinden yararlanan mağdurlara yönelik bireyin ekonomik olarak güçlenmesi için uygun koşullar değerlendirilerek gerekli maddi destek, kira ve eşya yardımı sağlanacaktır.

b) Şiddet mağdurlarının kurumsal hizmet sürecinde oluşan acil ihtiyaçlarının ivedi olarak karşılanmasına yönelik gerekli maddi destek sağlanacaktır.

c) 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında 8/6 gizlilik kararı olan mağdurlar ve beraberindeki çocukların, sosyal yardım hizmetlerinden yararlanırken herhangi bir gecikme ya da aksaklıkla karşılaşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.

 

Denetimli Serbestlik Müdürlüklerince;

a) 6284 Sayılı Yasanın 12. Maddesi uyarınca Hakkında Teknik Takip ile İzleme kararı verilen Elektronik Kelepçe vakaları ile ilgili ivedi olarak ünitelerin temini ve işlem tesisinin koordineli bir şekilde gerçekleştirilecektir.

b) Denetimli serbestlik müdürlüğü bünyesinde görevli personele şiddetle mücadele, yasal mevzuat ve başvuru mekanizmalarına ilişkin sistematik hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.

 

Belediyelerce;

a) 5393 sayılı Belediyeler Kanunu kapsamında nüfusu 100 bini aşan belediyeler konukevi açma sorumluluklarını yerine getirecek, Kadın Konukevi hizmeti veren Belediyeler ise hizmetlerini hassasiyetle yürüteceklerdir.

b) Kadının güçlenmesine yönelik destekleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, kadınların meslek edinmesine yönelik kurs imkânları artırılarak belediye sınırları içerisinde mağdur kadınların kurslara katılımına ilişkin çalışmalar yürütülecektir.

c) Belediyeler tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirme sağlanması, farkındalık artırılmasına ilişkin ilgili kurumlarla işbirliğinde ortak çalışmalar gerçekleştirilecektir.

 

Yukarıda talimatlandırılan hususlar Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda karşılaşılan sorunların çözümünde büyük önem arz etmektedir.

Bu genelgenin yayınlanarak tebliğ edildiği tarihten itibaren, genelgede maddeler halinde belirtilen esaslar dikkate alınarak sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından üstlenilen görevlerin koordineli olarak, eksiksiz ve titizlikle yerine getirilmesi, uygun yönlendirme ve rehberlik sağlamaları ve gerçekleştirilen çalışmaların Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyonuna sunulmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne iletilmesi hususunda;

Gereğini önemle arz/rica ederim.

 

                                                                                                                              Ali YERLİKAYA

                                                                                                                                          Vali