…
07 Mayıs 2014, Çarşamba

"Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesinin Açılış Toplantısı Yapıldı."


Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi’nin açılış toplantısı başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Ayşenur İSLAM olmak üzere, AB Delegasyon Başkan Yardımcısı Bela Szombati, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Muhsin ALTUN, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Sayın Azize Sibel GÖNÜL ve bazı Milletvekilleri ile
Projenin paydaş kurumları olan İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı bürokratları ve STK temsilcilerinin katılımı ile 7 Mayıs 2014 tarihinde JW Marriot Hotelde gerçekleştirilmiştir.
 AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE PROJESİ
İçişleri Bakanlığınca yürütülerek Kasım 2010 tarihinde tamamlanan Kadın Sığınmaevleri Projesi’nin devamı niteliğinde ve 2014 yılı itibariyle Bakanlığımızca uygulanmakta olan  “2009 IPA-I Aile İçi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri” projesi “teknik yardım” ve “hibe bileşeni” olmak üzere 2 bileşenden oluşmaktadır.
Proje, 27 Aralık 2013 tarihinde başlamış olup, süresi 36 aydır. Projenin Ana Yararlanıcısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve eş yararlanıcısı ise İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüdür.
Proje GIZ Gmbh, Internationaler Bond, EDUSER ve Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi konsorsiyumu tarafından yürütülecektir.
Proje kapsamında sığınma evi hizmetlerinin kalitesi ve koordinasyonunun yanı sıra; proje, hizmet sağlayıcıları için eğitim imkânı sağlanacak ve kamuoyunda farkındalığın artmasına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Projenin hedefi, 26 ilde şiddete/aile içi şiddete maruz kalan kadınlar için destek hizmetleri oluşturarak veya mevcut hizmetleri geliştirerek kadınların şiddete karşı yeterli korunmaya sahip olmalarını sağlamaktır. Beklenen sonuçlar arasında, projenin 26 ilinde kadına yönelik şiddetle mücadele edebilmek için, merkezi ve yerel yetkili kurumlar ve STK’lar arasında işbirliğinin artması için işbirliği mekanizmalarının iyileşmesi öngörülmektedir. 
 Projenin genel amacı; Türkiye'de kadınların insan haklarının korunması için Türk Hükümeti'nin çabalarına katkıda bulunmaktır.
Proje çıktıları;

Şiddete maruz kalmış kadınlara sağlanacak destek hizmetlerinin kurulması ya da geliştirilmesi yoluyla 26 ilde şiddete karşı korumayı artırmak.
26 proje ilinde kadına yönelik şiddetle mücadelede geliştirilmiş mekanizmalar için merkezi ve yerel yönetim ile yerel STK’lar arasındaki işbirliğini geliştirmek olup, Proje kapsamında bu çıktılara ulaşmak üzere, şiddet önleme ve izleme merkezi çalışanlarına, kadın konukevi çalışanlarına, Emniyet Genel Müdürlüğü aile içi şiddet bürosu personeline, sağlık personeline, Adalet Bakanlığı personeline yönelik kadına karşı şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim programları düzenlenmesi, 26 ili kapsayan mevcut durum analizleri ile eğitim ihtiyacı analizleri çıkarılması ve hizmet birimlerimize yönelik iyi uygulama örnekleri geliştirilmesi planlanmaktadır.

PROJE İLLERİ : Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van olarak belirlenmiştir.PROJE BÜTÇESİ: Toplam bütçesi 10.150.000€ olup teknik destek bileşeni 6.601.000 € sözleşmeye bağlanmış ve hibe bileşeni kapsamında ise 2,8 milyon Avro dağıtılmıştır.TEKNİK YARDIM BİLEŞENİ
Projenin teknik yardım ayağında öngörülen faaliyetler iki ana çıktının altında sıralanmıştır. Birinci çıktı  “Şiddete maruz kalmış kadınlara sağlanacak destek hizmetlerinin kurulması ya da geliştirilmesi yoluyla 26 ilde şiddete karşı korumayı artırmak.” olarak görülmektedir.
Birinci çıktıçerçevesinde aşağıdaki temel faaliyetler öngörülmektedir;

Proje illerinde yapılan durum analizi ve eğitim ihtiyaç değerlendirmesi ardından her il için eylem planları geliştirmek.
Proje illerinde yardım hatlarının etkin kullanımı ve kadın danışma merkezlerinin kurulmasını desteklemek.
İzleme mekanizmalarının kurulması ve hizmet sunanların eğitimi yoluyla koruyucu/önleyici hizmetlerin kalitesinin artırılması. Bu kapsamda uzun vadede çok sayıdan kişiye ulaşmak mümkün olacaktır. Teknik Yardım bileşeni kapsamında verilecek eğitici eğitimlerin etkisi olarak; 35.000 Sağlık personeline,140.000 Emniyet personeline ulaşılması öngörülmektedir.
26 ilde kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili koordinasyon ve izleme mekanizmalarının kurulmasına ve/veya güçlendirilmesine destek vermek.
Konukevi, SÖNİM ve konukevi öncesi/sonrası mekanizmaların kurulması ve güçlendirilmesine katkı sağlamak.
İletişim stratejisi hazırlamak.
Şiddet mağdurlarına hizmet sağlayan AB üye ülkeleri ve Türkiye’de diğer illerin birimlerine yönelik çalışma ziyareti düzenlemek.

İkinci çıktı ise 26 proje ilinde kadına yönelik şiddetle mücadelede geliştirilmiş mekanizmalar için merkezi ve yerel yönetim ile yerel STK’lar arasındaki işbirliğini geliştirmek” tir. İkinci çıktı çerçevesinde ise aşağıdaki faaliyetler öngörülmektedir:


Uzman Komite toplantıları düzenlemek, tartışma belgesi hazırlamak
Yerel yönetimler için ulusal düzeyde idari destek ve izleme mekanizmaları kurmak.
100 bin nüfusun üstündeki illere yönelik yaklaşık 50 kişinin katılacağı 8 adet 1 günlük toplantı yapmak.
Hibe programının yürütülmesini desteklemek

 HİBE PROGRAMI BİLEŞENİ
 
Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Hibe Bileşeninin amacı, Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel STK'ların kapasitesinin güçlendirilmesidir.
Bu kapsamda yapılan çağrının ardından, 19 hibe yararlanıcısı STK’nın hazırladığı proje teklifleri değerlendirilmiştir. 2.9 milyon Avro değerindeki AB fonlarının kullanılması için 19 Hibe Yararlanıcısı seçilmiştir. 1 Şubat 2014 tarihinde uygulanmaya başlayan hibe projelerin süreleri 12-24 ay arasında değişmektedir. Hibe projeleri, aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır:

Farklı eğitimler ile yerel STK çalışanları ve kamu hizmet sağlayıcıları için kapasite geliştirme
Kadınları karşı şiddet konusunda bilinçlendirme etkinlikleri
Yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ağlarının kurulması
Saha araştırmaları ve veri tabanı oluşturma ve yararlanma

 
Proje kapsamında seçilen hibe yararlanıcısı STK’ların merkezleri ise, İstanbul (6 proje), Ankara (3 Proje), Nevşehir (2 proje), Gaziantep, Konya, Mardin, Kocaeli, Düzce, Adana, Samsun ve İzmir’dir.
 
Proje faaliyetlerine yönelik güncel bilgi www.siddetlemucadele.net sitesinden takip edilebilir.