Hizmet Standartlarımız
 

SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 Evlat Edinme İlk Başvuru 1-Dilekçe
2-Meslek elemanı ile birlikte doldurulacak olan fotoğraflı İlk Başvuru Formu doldurulmaktadır
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- Evlilik Cüzdanı Fotokopisi
5- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
6- En az beş kişiden oluşan Referans Mektubu( isim, soy isim, tel, yakınlık derecesi)
45 Dk. - 1 Saat
2 Evlat Edinme Başvurusunun Değerlendirilmesi 1-Öğrenim durumunu gösterir belge,
2-Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Üniversite Hastanesi)
3- Adli Sicil Kaydı
4- Mal varlığı ve gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösterir belge
5- Türkiye’de yaşayan yabancı ülke vatandaşlarından
6-Yurt dışında yaşayan T.C vatandaşlarından oturma izin belgesi ve küçüğün kabul edilen ülkeye girmesine ve orada sürekli ikametine izin verildiğine ve ya verileceğine dair belge.
(Evrak tamamlama süresi 2 ay) (Değerlendirme süresi evrakların tamamlanmasından sonraki 6 ay )
3 Evlat Edinmede Sıraya Alma ve Bekleme Süreci Yukarıdaki belgeler teslim edildikten ve uygunluğu kabul edildikten sonra yapılan sosyal incelemenin de olumlu olması halinde aile/kişi başvuru tarihi esas olmak üzere sıraya alınır -Terk Erkek bebek için 1,5 yıl
- Terk Kız bebek için 2 yıl
-Rızalı erkek bebek için 2,5 yıl
- Rızalı kız bebek için 3 yıl
4 Evlat Edinme İzleme ve Mahkeme Süreci Sırası gelen aile ya da kişi geçici bakım sözleşmesi imzalayarak çocuğu teslim alır. Çocuk evlat edindirilmek üzere 1 yıl süre ile aile yanına yerleştirilir. Aile 3 aylık dönemler halinde periyodik olarak izlenir ve sosyal çalışmacı tarafından raporlaştırılır. Bir yılın sonunda aile mahkeme sürecini başlatmak üzere yönlendirilir. 1.5 Yıl
5 Evlat Edinme Sonlandırma  1-Çocuğun yeni nüfus cüzdanı fotokopisi
2-Kesinleşmiş aile mahkemesi evlat edinme kararı
 1Ay
6 Koruyucu Aile Hizmetleri 1-Dilekçe
2- Bir adet vesikalık resim ve nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Meslek Elemanı ile doldurulan ilk başvuru formu
4- 4 kişinin telefon numarası(Akraba Dışından)
45 dakika- 1 saat
7 Koruyucu Aile Başvurusunun Değerlendirilmesi
 
1-Vesikalık Fotoğraf
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-Öğrenim Durum Belgesi
4-Evlilik Cüzdanı
5-İş ve Gelir Durumu Gösterir Belge
6-Sabıka Kaydı
7-Sağlık Raporu(Devlet ya da Üniversite Hastanesi)
1 ay
8 Koruyucu Aile Statüsünün Değerlendirilmesi Yukarıdaki evraklar tamamlandıktan sonra, ailenin evine sosyal inceleme yapılmak üzere gidilir. Hazırlanan rapor komisyona sunulur. Koruyucu Aile Statüsü alıp almayacakları kararlaştırılır. 1-5 Ay
9 Koruyucu Aile Sözleşme Süreci Koruyucu Aile Statüsü alan aileler kuruluşlara yönlendirilir. Kuruluşlar talep edilen yaş ve cinsiyete göre sıraya giren aileleri çocuk ile tanıştırırlar.
     2 ay gönüllü olarak çocuk ile tanışan aileler olumlu karar verirlerse sözleşme imzalayarak mevcut koruyucu aile olurlar. Kararları olumsuz olursa tekrar beklemede kalırlar. 
Çocuk ile tanışırken 2 ay süre verilir. Uygun çocuk bulunamazsa beklemede kalırlar.
2 Ay
10 Koruyucu Aile Sırasına Alınma ve Bekleme Süreci Koruyucu Aile Statüsü alan aileler kuruluşlara yönlendirilir. Kuruluşlar talep edilen yaş ve cinsiyete göre sıraya giren aileleri çocuk ile tanıştırırlar. Çocuk ile tanışırken 2 ay süre verilir. Uygun çocuk bulunamazsa beklemede kalırlar.
11 Mevcut Koruyucu Aileleri İzleme Süreci Koruyucu Aile Yanına yerleştirilen çocuk düzenli olarak belli aralıklarla izlenir İlk yıl için; her ay 1 defa izlenir.
İkinci yıl için; 4 defadan az olmamak üzere düzenli izleme yapılır.
12 Korunmaya Muhtaç Çocuklar Müracaat-Değerlendirme
 
1-Dilekçe
2- Kimlik Fotokopisi
1 Ay
13 İhbar Üzerine Korunmaya Muhtaç Çocuklar -Değerlendirme İhbar eden kişinin ismi ve iletişim bilgileri (gizli tutulur) 10 Gün
14  
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Terk Bebek İşlemleri
1-Polis Merkezinde tutulan tutanaklar
2-Hastane raporu
Cumhuriyet Savcılığı talimatına bağlı genelde aynı gün işlem yapılmaktadır.
15 5395 Sayılı kanun gereği savcı talimatıyla alınan çocuk işlemleri 1-Polis Merkezinde tutulan ifade tutanakları
2- Adli Tabip Raporu
3- Savcı Talimatı
4- Görüşme Raporu
 Aynı Gün
16 Mülteci Çocuk Kabul İşlemleri 1-Var ise Pasaport
2-Sığınmacı Belgesi
3-Sağlık Raporu (Bulaşıcı hastalık taşımadığına dair)
4-Gerekmesi halinde kemik yaşı tespit raporu
Aynı Gün
17 Koruma ve Bakım altında olan çocukların yakınlarının yanında kalması için başvuruda bulunulması  
Dilekçe
1 Saat
18 Koruma ve Bakım altında olan çocuğun yakınlarının yanında kalması için yapılan başvurunun değerlendirilmesi    
2 Ay
19 Belediyelere, İl Özel İdarelerine ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Ait Kadın Konukevlerinin Açılış başvurularının alınması ve değerlendirilmesi  Yöneticilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir.  
Türk vatandaşı olma
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olma
Sabıkasız olma
Kimlik numarası, yerleşim yeri, adli sicil beyanı ve Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği,
 
Konukevi binası için istenen belgeler:
1- İlgili idareden alınacak yapı kullanma izin belgesi
2- Yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporu
3-Binanın tapu senedi örneği
4-Kira sözleşmesi örneği
5-Konukevinin fiziksel koşulları, hizmet bölümleri, tefrişi, kapasitesi, personel durumu ve genel olarak hizmete uygunluğu hakkında İl Müdürlüğünce düzenlenecek rapor
1-30 Gün
20 Aranan Kadın Başvurularının Alınması ve Cevaplandırılması Resmi Üst Yazı 1-20 gün
21 Kadın konukevinden hizmet alan kadınların ve yanlarında bulunan çocuklarının nakil işlemlerinin yapılması Resmi Üst Yazı
Dilekçe
Sosyal İnceleme Raporu
1-5 gün
22 Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Aile Danışma Merkezlerinin Açılış İşlemleri ve Yer Görme
 
 
1) Açılış Başvuru Dilekçesi
2) Ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve  imza sirkülerinin birer örneği,
3)Kamu/özel hukuk tüzel kişi temsilcisinin, açılış başvurusu yapmaya yetkili olduğuna ilişkin belge
4) Merkezin adı, adresi ve telefon numarası,
5) Merkezin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış iç hizmet yönergesi,
6) Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği,
7) Merkezde çalışacak Sorumlu Müdür, Aile Danışmanı, Meslek Elemanı ve Büro Personelinin TC kimlik numarası beyanı, adli sicil kaydı, iş sözleşmesi ve öğrenim durumunu gösterir belge.
8) Aile Danışmanı ve Meslek Elemanı Eğitim Sertifikaları
9)Merkezin hizmet vereceği binaya ait aşağıdaki belgeler istenir:
 
Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Aile Danışma Merkezlerinin Hizmet Verecekleri Binaya Ait Belgeler
 
 a)Tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği,
 b) İskân raporu örneği,
 c)Apartman veya toplu konut yöneticilerinden alınacak izin belgesi,
 ç) Merkezin tüm yerleşimini ve kullanım amacını gösterir kroki,
 d) Yangın güvenliği yönünden yeterli olduğuna ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
 e) Binada ve merkezde engellilerin ulaşımını kolaylaştıracak önlemlerin alındığına ilişkin kurucunun ayrıntılı yazılı beyanı
f) Deprem güvenliği yönünden ilgili kurum veya kuruluşlardan alınacak rapor.
Evrakların İl Müdürlüğüne teslim edilmesinden itibaren 15 gün
23  
Aile Danışmanlığı- Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Başvuru 
 
1-Kişinin kendisi, eşi ya da her ikisinin başvurusu,
2-Aile Mahkemelerinden yönlendirilenler,
3-ALO 183,
4-CİMER,
5-Kamu Kurum ve Kuruluşlarından yönlendirilenler.
 7 Gün
24 Aile Danışmanlığı-Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Randevu Süreci 
 
1-Başvuran kişi ile iletişime geçilerek görüşme sürecinin başlatılması için yapılan ön görüşme,
2-Aile ve aile danışmanı için uygun olan gün ve saatin tespit edilmesi,
3-Her hafta ya da on gün süre ile randevuların verilmesi ve sürecin devam etmesi.
Randevu sonrası görüşme süreci seanslar en az 6 en fazla 13 seans 
 
25 Huzurevi Başvurularının alınması 
 
 1.Dilekçe
2.Sağlık Raporu
3.Gelir Durumu Belgesi
4.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Evrakların tamamlanmasının ardından 7 gün
26 İl İçi Nakil Taleplerinin Değerlendirilmesi Dilekçe
Durum Değerlendirme Raporu
7 iş günü
27 İl Dışı Nakil Taleplerinin Sıraya Alınması Genel Müdürlük Yazısı Yazının Şubeye Ulaşmasının Ardından 7 İş Günü
28 Acil İhbarların Değerlendirilmesi   İhbara İlişkin Ön bilgi alınması Aynı İş günü
29 CİMER, Alo 183 Türü İhbar ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi   İlgili Birime Yönlendirme 7 İş günü
30 Özel Huzurevi Ve Yaşlı Bakım Merkezi (HYBM) Açılış Başvurularının Alınması ve Yerin Görülmesi Dilekçe (Kuruluşun adı ve adresi ile kurucunun kimliği ve açık adresi belirtilir.)
 
7 İş günü
31 Özel Huzurevi Ve Yaşlı Bakım Merkezi (HYBM) Açılması 1.Kurucu Müdür ile ilgili evraklar
a. Diploma
b. T.C. Kimlik No Beyanı
c. Sağlık Raporu Beyanı
d. Adli Sicil Kaydı Beyanı
 
(Özel hukuk tüzel kişileri açılış veya devir işlemleri için bir temsilci gösterir. Temsilcide gerçek kişiler için gerekli olan koşullar aranır. Ticaret şirketi şeklinde yapılanmış tüzel kişiler için şirket ilanının yayınlandığı kuruluşun açılış faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir Ticari sicil Gazetesi, Vergi Levhası ve İmza Sirküleri ile şirket temsilcisinin hissedarlar arasında olduğunu gösterir belge ve karar örneği istenir. Vakıf, dernek, sendika veya oda şeklinde yapılanmış tüzel kişilerin göstereceği temsilciden Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu gösterir karar örneği, kuruluşun açılışının vakıf senedi veya dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge istenir.)
     2  . Kuruluş Binası İçin;
1.Yapı Kullanım İzin Belgesi/Üniversitelerin İlgili Bölümlerinden Alınacak Statik Rapor
2.Binanın Tapu Senedi Veya Kira Sözleşmesi Örneği
3.Yangın Güvenliği Yönünden İtfaiye Müdürlüğünden Alınacak Rapor (İl Müdürlüğü tarafından istenir)
4.Kuruluşun Özel Bakım Bölümünün Bulunması veya Kuruluşun doğrudan bakım merkezi olarak hizmet vermesi durumunda İl Sağlık/Halk Sağlığı Müdürlüğünden alınacak uygunluk raporu (İl Müdürlüğü tarafından istenir).
Kapasite Tespiti;
1.Kuruluşun fiziki koşullarının değerlendirilmesi,
2.Kuruluşun fotoğraf kataloğunun hazırlanması ve tefrişi,
3.Yatak odalarının genişliği ve kuruluşun diğer bölümlerinin yeterliliği dikkate alınarak tespit edilecek kapasite,
4.Genel olarak kuruluşun hizmete uygunluğu hakkında görevli meslek elemanları tarafından açılış izin raporu hazırlanması, 5.Valilikten Makam Onayı alınması,
6.Açılış İzin Belgesinin hazırlanması,
7. Sorumlu Müdür için Makam Onayı alınması ve İzin Belgesi hazırlanması.
 
1-3 ay
32 Özel Huzurevi Ve Yaşlı Bakım Merkezinin (HYBM) Nakledilmesi 1.Dilekçe/Üst Yazı
2.Kuruluş Binası İçin;
1.Yapı Kullanım İzin Belgesi/ Statik Rapor,
2.Binanın Tapu Senedi Veya Kira Sözleşmesi Örneği,
3.Yangın Güvenliği Yönünden İtfaiye Müdürlüğünden Alınacak Rapor (İl Müdürlüğü tarafından istenir),
4.Kuruluşun Özel Bakım Bölümünün Bulunması veya Kuruluşun doğrudan bakım merkezi olarak hizmet vermesi durumunda İl Sağlık/Halk Sağlığı Müdürlüğünden alınacak uygunluk raporu (İl Müdürlüğü tarafından istenir).
 
3.Kapasite Tespiti
1.Kuruluşun fiziki koşullarının değerlendirilmesi,
2.Kuruluşun fotoğraf kataloğunun hazırlanması ve tefrişi,
3.Yatak odalarının genişliği ve kuruluşun diğer bölümlerinin yeterliliği dikkate alınarak m²’ye göre tespit edilecek kapasite,
4.Genel olarak kuruluşun hizmete uygunluğu hakkında görevli meslek elemanları tarafından nakil izin raporu hazırlanması,
5.Valilikten Makam Onayı alınması,
6.Açılış İzin Belgesinin hazırlanması,
1 ay - 45 gün
33 Özel Huzurevi Ve Yaşlı Bakım Merkezinin (HYBM) Devredilmesi 1.Dilkeçe/Üst Yazı
 
2. Kurucu Müdür ile ilgili evraklar
a. Diploma,
b. T.C. Kimlik No Beyanı,
c. Sağlık Raporu Beyanı,
d. Adli Sicil Kaydı Beyanı
 
(Özel hukuk tüzel kişileri açılış veya devir işlemleri için bir temsilci gösterir. Temsilcide gerçek kişiler için gerekli olan koşullar aranır. Ticaret şirketi şeklinde yapılanmış tüzel kişiler için şirket ilanının yayınlandığı kuruluşun açılış faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir Ticari sicil Gazetesi, Vergi Levhası ve İmza Sirküleri ile şirket temsilcisinin hissedarlar arasında olduğunu gösterir belge ve karar örneği istenir. Vakıf, dernek, sendika veya oda şeklinde yapılanmış tüzel kişilerin göstereceği temsilciden Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu gösterir karar örneği, kuruluşun açılışının vakıf senedi veya dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge istenir.)
 
3. Devir raporunun hazırlanması, Valilikten Makam Onayı alınması, Açılış (Devir) İzin Belgesinin hazırlanması,
15 – 45 gün
34 Özel HYBM’ lerin Denetimi Denetim personellerinin isteyeceği bütün bilgi ve belgeler Yılda 2 kez
35 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı HYBM’lerin Açılması/Nakledilmesi 1.Üst yazı.
2.Kuruluş Binası İçin;
1.Yapı Kullanım İzin Belgesi/Üniversitelerin İlgili Bölümlerinden Alınacak Statik Rapor,
2.Yangın Güvenliği Yönünden İtfaiye Müdürlüğünden Alınacak Rapor (İl Müdürlüğü tarafından istenir),
3.Emniyet Müdürlüğünden alınacak rapor
4.Kuruluşun Özel Bakım Bölümünün Bulunması veya Kuruluşun doğrudan bakım merkezi olarak hizmet vermesi durumunda İl Sağlık/Halk Sağlığı Müdürlüğünden alınacak uygunluk raporu (İl Müdürlüğü tarafından istenir).
 
3.Kapasite Tespiti
1.Kuruluşun fiziki koşullarının değerlendirilmesi,
2.Kuruluşun fotoğraf kataloğunun hazırlanması ve tefrişi,
3.Yatak odalarının genişliği ve kuruluşun diğer bölümlerinin yeterliliği dikkate alınarak tespit edilecek kapasite,
4.Genel olarak kuruluşun hizmete uygunluğu hakkında görevli meslek elemanları tarafından açılış/nakil raporu hazırlanması,
5.Valilikten Makam Onayı alınması,
6.Açılış/Nakil İzin Belgesinin hazırlanması,
1-3 ay
36 Telefonla ya da Dilekçe ile Özel HYBM Şube Müdürlüğüne doğrudan bildirilen Talepler / Şikayetler  
Dilekçe Başvurusu / Tutanak tutulması. 
 
15 iş günü
37 Engelli Kimlik Kartı Başvurularının Alınması  
1-Engelli Sağlık Kurulu Raporu Aslı veya Onaylı Örneği
2-Nüfus Cüzdanı
3-  2 adet vesikalık fotoğraf
Aynı gün
 
 
38
 
Özel Bakım Merkezi Açılış Başvurusunun Alınması
1-Merkez açmak isteyen gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri bir dilekçe
2-Merkezin açılacağı arsa veya binanın imar planı avan proje talep edilen belgelerle birlikte il müdürlüğüne başvurulur.
3-Avan Proje
Evrakların il müdürlüğüne teslim edilmesinden itibaren 30 iş günü
39 Evde Bakıma Destek 1-Engelli Sağlık Kurulu Raporu Aslı veya Onaylı Örneği
2-Dilekçe
Evrakların il müdürlüğüne teslim edilmesinden itibaren 30 iş günü
40 Engellilerin Kurumda Bakım Başvurularının Alınması 1-Matbu başvuru dilekçesi
2-Engelli sağlık kurulu raporu,
3- Vasi ve izin yetki kararı.(Özür durumuna göre)  
 Aynı gün
41 Evde Bakım İlk Başvurusun alınması  1) Evde Bakım Talep Formu
2) Engelli sağlık kurulu raporu, %50 ve üzeri
3) İki adet vesikalık fotoğraf,
4)Hane halkı yaklaşımına göre, kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin belgeler, yoksa yazılı beyanı
5) Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
6) Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,
7) Soybis izin formu
Evrakların il müdürlüğüne teslim edildiği gün
42 Evde Bakım 
Başvurusunun heyetler tarafından incelemesinin tamamlanması ve onaylanması
 Uygun görülmesi halinde Banka Hesabı açtırılması  1 Ay
43 3713 sayılı terörle mücadele kan ununun ek 1' inci
maddesi kapsamına giren Şehit Yakını, Gazi, Gazi
Yakını ve Sivil Terör Mağdurlarının kamu kurum 
kuruluşlarında istihdamı ile ilgili yapılan başvuruların
kabulü
1) İstihdam Başvuru Formu
2) SGK ' dan hangi kanun kapsamına girdiğine
dair belge(Kayıt esnasında sistemde SGK
kaydı bulunmayanlardan istenecektir.)
3) Öğrenim Durum Belgesi
4) Hak Sahiplerinden Feragatname(Noter
Tasdikli)
5) Sabıka Kaydı
6) Bonservis, Sertifikalar vb.
7) Başvuru sırasında verilen bilgilendirme dilekçesi
Aynı gün
44 Şehit Yakını, Gazi, Gazi Yakını, Vazife ve Harp
Malullerinin "Ücretsiz Seyahat Kartı" başvurularının kabulü
1 ) 1 adet Biometrik Fotoğraf (dijital ortamda da olabilir, fotoğraf ebatı 5 0 mm x 6 0 mm, beyaz fon üzerine)
2 ) Nüfus Cüzdanı
3 ) Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Formu
Aynı gün
45 Doğum Yardımı 1-Yeni doğan bebeğin kimliği (geçici kimlik belgesi geçerlidir)
2-Kamuda çalışanlar (memur – işçi) çalıştıkları kuruma matbu Doğum Yardımı Dilekçesini doldurarak çalıştığı kuruma teslim eder, kurum tarafından üst yazı ile gönderir
3-Matbu Doğum Yardımı Dilekçesi doldurularak posta, kurye veya kargo aracılığı ile gönderilmesi 
 
Ayın 1 ile 30 / 31 tarihleri arasında DYS giriş yapılan başvurular takip eden ayın en geç 25 itibari ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından PTT’ye yatırılır.    
46 Özel Kreş Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü Açmak İçin Ön Başvuru Alınması 1)Kuruluş Binasının Adresinin belirletildiği bir dilekçe
2)Yapı Kullanım İzin belgesi
15 gün içinde yer görme işleminin yapılması
 
47  
Özel Kreş Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulüplerinin Ön Başvuru Dilekçesi ile uygun görülen ve talebi devam eden özel ve tüzel kişilerden asıl başvuru evraklarının alınması.
 
 
 
Kurucu evrakları:
1)TC Kimlik Numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı veya pasaport veya sürücü belgesi
2)Adli Sicil Kaydı
3)Öğrenim Durumunu Gösteren belge
Binaya ait evraklar;
1) Binanın tapu senedi veya kira kontratı örneği,
 2) Binanın belediye imar müdürlüğünden alınacak tasdikli yapı kullanma izin belgesi örneği ve binanın bütün bölümlerini gösterir tasdikli planı,
 3) Binanın yerleşimini ve hizmet bölümlerini gösterir A3 ebatlarında çizilmiş yerleşim planı,
 4) Bina ve ortak bahçesinin kullanılacak olması halinde kat maliklerinin oy birliği ile verdiği karar örneği,
 5) Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
 6) Binanın trafik emniyetine uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet trafik şube müdürlüğünden alınacak rapor,
7) Binanın asayiş yönünden uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet müdürlüğünden alınacak rapor,
 8) Binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il veya ilçe toplum sağlığı merkezlerince düzenlenen rapor,
9) Binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serpest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor
11) Numarataj Belgesi.
Başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde kurucunun belgeleri teslim etmesi gerekmektedir.
Özel Kreş Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüplerinde Kurucunun bina ile ilgili belgeleri teslim etmesinden sonra, Açılış İzin Belgesi düzenlenerek verilmesi
 
/ 30 iş günü
48  
 
Özel Kreş Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüplerinin Nakil İzninin Verilmesi
 
Binaya ait evraklar;
1) Binanın tapu senedi veya kira kontratı örneği,
 2) Binanın belediye imar müdürlüğünden alınacak tasdikli yapı kullanma izin belgesi örneği ve binanın bütün bölümlerini gösterir tasdikli planı,
 3) Binanın yerleşimini ve hizmet bölümlerini gösterir A3 ebatlarında çizilmiş yerleşim planı,
 4) Bina ve ortak bahçesinin kullanılacak olması halinde kat maliklerinin oy birliği ile verdiği karar örneği,
 5) Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
 6) Binanın trafik emniyetine uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet trafik şube müdürlüğünden alınacak rapor,
7) Binanın asayiş yönünden uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet müdürlüğünden alınacak rapor,
 8) Binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il veya ilçe toplum sağlığı merkezlerince düzenlenen rapor,
9) Binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor
11) Numarataj Belgesi.
                                                     Nakil başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde kurucunun belgeleri teslim etmesi gerekmektedir.
Özel Kreş Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüplerinde Kurucunun yeni bina ile ilgili belgeleri teslim etmesinden sonra, Değişiklik İzin Belgesinin düzenlenmesi.
 
/30 iş  günü
49  
Özel Kreş Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüplerinde Kuruluşun başka bir gerçek veya özel hukuk tüzel kişiliğe devrinin yapılması.
 
 
 
 
1)Kuruluşu devir etmek ve devir almak isteyen kişilere ait dilekçe ile devir almak isteyen kişiye ait kurucu belgeleri,
2) Devir Yetki Belgesi verildikten sonra, on beş gün içinde, kuruluşun borç ve alacaklarının, vadesi gelmemiş olanlar da dâhil olmak üzere, kuruluşu devralan gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenildiğini gösteren ve noterlikçe düzenlenen devir senedi,
3) Kuruluş binası kurucuya ait ise tapu senedinin il müdürlüğünce onaylı örneği; kuruluş binası kiralık ise en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,
4) Kuruluşta yeni görev alacak personele ilişkin belgeler ve iş sözleşmesi.
Özel Kreş Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüplerinde Kuruluşu devir etmek ve devir almak isteyen kişilerin ilgili belgeleri teslim etmesinden sonra "Değişiklik İzin Belgesi" nin düzenlenmesi. 
 
/15 gün içinde
50  
Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin kurucu tarafından kapatılması için il Müdürlüğüne Başvurusunun alınması
1-)Kurucu, en az bir ay önceden il müdürlüğüne, personele ve velilere yazılı olarak kuruluşu kapatacağını bildirir.
2) Kapanan kuruluş açılış izin onayı, Açılış İzin Belgesi aslı, kütük ve denetim defterlerini en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne teslim eder.
Başvurudan itibaren tüm işlemlerin tamamlanma süresi 30 gün
51 Özel Kreş Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüplerine Ücretsiz Kontenjan kapsamında çocuk yerleştirilmesi. -Dilekçe
- Varsa Boşanma Kararı
- Kimlik Fotokopisi
 
 30 iş günü
52 Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevi Ve Çocuk Kulüplerinde çalıştırılacak personelin onayının verilmesi 1) T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı,
2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen suçlardan mahkûm olmadığına dair adli sicil belgesi,
3) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya aslının il müdürlüğünce görülmesi kaydıyla fotokopisi; yurtdışında öğrenim görüldüğü takdirde yetkili kurumlardan alınacak denklik belgesi,
4) Sağlık raporu,
5) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi,
6) İş sözleşmesi.
-- Kuruluşta görevlendirilecek yabancı uyruklu personele ilişkin aşağıdaki belgeler istenir:
a) Pasaport örneği,
b) Çalışma izin belgesi,
c) Emniyet müdürlüklerinden alınacak ikamet tezkeresi,
ç) Alanında daha önce görev yapan kişilerin, idari ve adli ceza almadığını gösterir belgenin, ilk defa görev alacakların ise adli ceza almadığını gösterir belgenin ve Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği,
d) Sağlık raporu,
e) Yurtdışında öğrenim görüldüğü takdirde yetkili kurumlardan alınacak denklik belgesi örneği,
f) Kuruluş müdürü ve grup sorumlusunun yabancı uyruklu olması halinde görev alacağı kuruluşun benzeri kuruluşlarda, en az iki yıl kuruluş müdürü veya grup sorumlusu olarak çalışmış olduğuna dair belge ve Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların, yabancılar için Türkçe programlarına katılarak alınan belgenin bir örneği; bu belgenin olmaması halinde il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulacak komisyon tarafından, çocuklarla iletişim kurabilecek düzeyde Türkçe bildiğinin tespitine ilişkin olarak verilen belgenin bir örneği.
 
 
Personelin kuruluşta çalışabilmesi, il müdürlüğünün onayı ile gerçekleşir.
 
10 iş günü
 
 
 
 
53 Özel Kreş Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüplerinin teftiş ve denetiminin yapılması. Denetimimi gerçekleşen kuruluşların belirlenen eksikliklerini uyarı yazısının tebliğinden itibaren 1 ay süre içerisinde gidererek Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir İl Müdürlüğü Denetim Komisyonu Üyeleri tarafından 6 ayda bir denetlenir.
54 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi Ve Çocuk Kulüplerinde Denetim süreci sonucunda idari para cezası uygulanması. Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevi Ve Çocuk Kulüplerinde Denetimi yapılan Kuruluşların verilen süre içinde eksiklik ve aykırılıklarının giderilmemesi halinde uygulanan para cezası işlemleri. 30 gün süre içinde idari para cezasının Defterdarlık birimine yatırılması ve Müdürlüğe bildirilmesi  
 
 
30 iş günü 
 
55 Sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde olan kişilerin başvurularının ön görüşme yapılarak alınması İlk Müracaat;
1-Dilekçe
2-Kimlik Fotokopisi
3-SOYBİS İzin Belgesi
4-MERNİS: İkamet ve Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tarafımızca sistemden alınıyor)
Aynı gün müracaat alınır
 
 
 
 
56 Sosyal ve ekonomik destek başvurularının değerlendirilmesi
 
Sosyal İnceleme Sonrası;
1-Öğrenci ise belgesi
2-Boşanma varsa Kararı / dava devam ediyorsa ilgili belge
3-Hükümlü / Tutuklu var ise ilgi belge
4-Kira kontratı
5-Gerekli hallerde Sağlık Raporu, Resmi borç belgeleri vb.
30 İş gününde Hane Ziyareti yapılır ve sonuçlandırılır.
57 Sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlananların izlenmesi ve değerlendirilmesi Sosyal ekonomik destek hizmeti çocuklara ilişkin 6 aylık periyodik izleme formu 3-6 aylık periyotlarla yapılır