Hizmet Standartlarımız
 

Sıra No Hizmetin Adı İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi
(En Geç)
Açıklama
1 Evlat Edinme İşlemleri a)Evlat Edinme İlk Başvuru
 
Belge istenilmemekte, meslek elemanı ile birlikte İlk Başvuru Formu doldurulmaktadır.
2 SAAT  
b) Evlat Edinme Başvuru Formunun Doldurulmasından Sonraki Süreç
 
1- T.C. Kimlik Numarası beyanı
2- Adli Sicil Kaydı
3- Mal varlığını, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösterir belgeler
4- Muhtarlıklardan veya Nüfus Müdürlüklerinden alınacak yerleşim yeri belgesi
5- Öğrenim durumunu gösterir belge
6- Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir engelinin, sürekli bakımı gerektiren bulaşıcı veya süreğen bir hastalığının bulunmadığını, ayrıca alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını belirten sağlık kurulu raporu
7- Türkiye’de yaşayan yabancı ülke vatandaşlarından veya yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oturma izin belgesi ve küçüğün kabul eden ülkeye girmesine ve orada sürekli ikametine izin verildiğine veya verileceğine dair belge
 
Müracaatların çok yoğun olduğu dönemlerde bir defaya mahsus olmak üzere 6 ay daha uzatılabilir
 
 
2 AY  
1 Evlat Edinme İşlemleri c) Evlat Edinmede Sıraya Alma ve Bekleme Süresi
 
1- Yukarıdaki belgeler teslim edildikten ve uygunluğu kabul edildikten sonra yapılan sosyal incelemenin de olumlu olması halinde aile/kişi sıraya alınır
2- Sırası gelen aile/kişi geçici bakım sözleşmesi imzalayarak çocuğu teslim alır. Çocuk evlat edindirilmek üzere bir yıl süre ile aile yanına yerleştirilir
3 YIL  
d) Evlat Edinme İzleme ve Mahkeme Süreci
 
a) Aile yanına bir yıl süre ile yerleştirilen çocuk ve aile üçer aylık dönemler halinde periyodik olarak izlenir ve sosyal çalışmacı tarafından raporlaştırılır.
b) Bir yıl süre ile izlenen aile/kişiden mahkeme sürecinde;
 1- Maaş Belgesi
 2- Sosyal Güvenlik Belgesi
 3- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
İzleme sürecinde il dışına çıkarılacak çocuklar için; ailenin dilekçesi alınır
1,5 YIL  
e) Evlat Edinme Sonlandırma
 
 1- Çocuğun yeni nüfus cüzdanı fotokopisi
 2- Çocuk ile birlikte ailenin vukuatlı nüfus kayıt örneği
 3- Kesinleşmiş aile mahkemesi evlat edinme kararı
 4- Korunma Kararın kaldırıldığına ilişkin mahkeme kararı
1 ay ile 6 Ay  
2 Koruyucu Aile Hizmetleri  a) Koruyucu Aile Olma İlk Başvuru
 
 1- T.C. Kimlik Numarası beyanı
 2- Fotoğraf
 3- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği
 4- Evliler için evlenme cüzdanı örneği
 5- İş ve gelir durumunu gösteren belge
 6- Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan
 7- Koruyucu aile olacak kişilerin çocuğun bakımını, psiko-sosyal gelişimini ve eğitimini etkileyecek ya da çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösterir rapor. Sosyal Çalışmacı gerekli gördüğü hallerde kişinin sağlığına, süreğen hastalığına veya bağımlılığına ilişkin ayrıntılı rapor
 
Kişilerin evli olması halinde her iki eş için de aynı belgeler istenir.
Aile ile birlikte yaşayan kişiler varsa, adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan(Kurum tarafından sonradan doğruluğu teyit edilir) ve ruhsal rahatsızlığı ile bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair rapor bu kişilerden de istenir.
2 Ay  
b) Koruyucu Aile Hizmetleri İzleme Süreci
 
 1. Çocuğun öğrenim belgesi
Çocuğun koruyucu ailede kaldığı süre içerisinde yılda en az bir kez  
3 Korunmaya Muhtaç Çocuklar İşlemleri a) Korunmaya Muhtaç Çocuklar Müracaat Değerlendirme
1- Şahsın Dilekçesi
2- T.C. Kimlik Numarası beyanı,
3- Anne ve Baba Ayrılmış İse ilgili Mahkeme Kararı
1 Ay  
b) İhbar Üzerine Korunmaya Muhtaç Çocuklar Değerlendirme
Her hangi bir belge istenilmemektedir.
 
 
1 Gün  
3 Korunmaya Muhtaç Çocuklar İşlemleri c) Korunmaya Muhtaç Çocuklar Terk Bebek İşlemleri
 
1- Karakol Zabıt Varakası
2-Hastane Raporu
3-Emniyet Tahkikatı
1 Gün  
d) Emniyet Çocuk Şube Vakaları
 
 1- Karakol Görüşme Tutanağı
 2- Adli Tabip Raporu
 3- Savcı Talimatı
 4- Görüşme Raporu
1 Gün  
e) Mülteci Çocuk Kabul İşlemleri
 
1-Var ise Pasaport
2-Sığınmacı Belgesi
3-Sağlık Raporu (Bulaşıcı hastalık taşımadığına dair)
4-Gerekmesi halinde kemik yaşı tespit raporu
1 Gün  
 f) Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerine Ücretsiz Çocuk Yerleştirme İşlemleri
 
 1- T.C. Kimlik Numarası Beyanı
 2-Çocuğa ait sağlık raporu
 3-Boşanma varsa mahkeme kararı
 4-Anne ve/veya babanın gelir durumunu gösterir belge
1 Ay  
g) Tutuklu ve Hükümlü Annelerin Çocuklarına Verilen Ücretsiz Bakım Hizmeti
 
1- T.C. Kimlik Numarası Beyanı
2- Çocuğa ait sağlık raporu
3- Tutukluluk durumunu gösteren belge
 
 
15 gün  
4 İl/Shm/Kuruluş Müdürlüklerince Başlatılan Ayni-Nakdi Yardım Hizmetleri  1- T.C. Kimlik numarası beyanı
 2- Çocuklar okula gidiyorsa öğrenci belgesi
2 Ay  
5 Engelli Hizmetleri a) Korunmaya Muhtaç Engelli İlk Başvuru
 
1- T.C. Kimlik Numarası beyanı
2- Engelli sağlık kurulu raporu
3- Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç Engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç Engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı
4- İki adet vesikalık fotoğrafı
5- Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti
6- Engellinün vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı
7- Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı
1 Ay  
b) Engelli Kimlik Kartı İlk Başvurusu
 
1- T.C. Kimlik Numarası Beyanı
2- Sağlık Kurulu Raporu Aslı veya Onaylı Örneği
3- 2 Adet Fotoğraf
 
 
15 Gün  
5 Engelli Hizmetleri c) Engelli Evde Bakım Hizmeti İlk Başvuru
 
1- T.C. Kimlik Numarası beyanı
2- Engelli sağlık kurulu raporu
3-  Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler
4- İki adet vesikalık fotoğraf
5- Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,
6- Engellinün vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı
 
1 Ay  
6 Kadın Konukevi İlk Başvuru  
1- Başvuru dilekçesi,
2- T.C. Kimlik Numarası beyanı
1 Gün
 
 
7 Huzurevi Başvuruları  
1- Dilekçe,
2- T.C. Kimlik Numarası beyanı,
3- Gelir durumunu gösterir belge örnekleri,
4- Sağlık raporu,
1 Ay  
8 Kuruluşları Ziyaret İşlemleri a) T.C. Vatandaşlarının Ziyaretleri
 
1-Dilekçe
2- Kimlik Fotokopisi
7 Gün  
b) Yabancıların Kuruluş Ziyareti
 
1-Dilekçe
2- Kimlik Fotokopisi
3- Pasaport Fotokopisi
4-Türkiye'de ikamet ediyorsa oturum belgesi ve ikametgah belgesi 
 
 
15 Gün  
9 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi İşlemleri a) Kurucu İçin İstenilen Belgeler
 
 1- T.C. Kimlik Numarasının beyanı
 2- Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan
 3- Hizmete açılmak istenen kuruluşa ait binanın adresi
 4- Bulaşıcı hastalığı olmadığına ilişkin sağlık raporu
 
b) Sorumlu Müdür İçin İstenilen Belgeler
 
  1- T.C. Kimlik Numarasının beyanı
  2- Öğrenim durumunu gösterir belge
  3- Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan
  4- Bulaşıcı hastalığı olmadığına ilişkin sağlık raporu
 
c)Sorumlu Müdür yabancı uyruklu olması halinde istenecek belgeler;
  1- Pasaport Örneği
 2- Çalışma İzin Belgesi
 3- Emniyet Müdürlüklerinden alınacak İkamet Tezkeresi
 4- Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca
denkliğinin tanındığına dair belgenin bir örneği
 5- Kreşlerde en az iki yıl sorumlu müdür veya grup sorumlusu olarak
 çalışmış olduğuna dair belgenin ve noter onaylı örneği
6- MEB'e bağlı kurumların Yabancılar İçin Türkçe Programına katılarak alınan belgenin bir örneği, bu belgenin olmaması halinde il/İlçe  Müdürlüklerince oluşturulacak komisyon tarafından çocuklarla iletişim kurabilecek düzeyde Türkçe bildiğinin tespitine ilişkin olarak verilecek belgenin bir örneği
 7- Alanında daha önce görev yaptıysa idari ve adli ceza almadığını
gösterir belgenin, ilk defa görev alacakların ise adli ceza
almadığını gösterir belgenin ve Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği,
 8- Bulaşıcı hastalığı olmadığına ilişkin sağlık raporu
 
3 AY  
3 AY  
d) Kuruluşun açılacağı bina ile ilgili olarak istenecek belgeler;
 
 1- Binanın bütün bölümlerini gösterir Bayındırlık Müdürlüğünden
alınacak tasdikli planı ve uygunluğunu gösterir rapor
 2- Binanın tapu senedi veya kira kontratosu
 3- Kuruluşun, bir apartman katında veya toplu konut alanlarındaki müstakil bir binada hizmete açılması halinde yönetim planında belirtilen yetkiye dayandırılarak apartman veya toplu konut yöneticilerinden alınacak izin belgesi
 
Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi İşlemleri
9
 4- Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor
 5- Binanın trafik emniyetine ve genel ahlak kurallarına uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair İl/İlçe Emniyet Müdürlüğünden alınacak rapor
 6- Binanın yapı kullanım izin belgesi (İskan Raporu)
 7- Binanın fiziki şartları ile bulunması gereken araç ve gereçlerin kuruluşa uygunluğunu gösterir İl Müdürlüğünce hazırlanacak inceleme raporu
 
e) Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde  hazırlanacak kuruluş İç Hizmet Yönergesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevlerinin Açılış İşlemleri a) Yöneticilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir.
 
 1- T.C. Kimlik Numarası beyanı
 2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği
 3- Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan
 4- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı
 
 
b) Kuruluş binasının iskân durumu hakkında ilgili belediyeden alınacak yapı kullanma izin belgesi ya da
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak statik rapor
c) Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği
d) Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor
e) Kuruluşun fiziksel koşulları, hizmet bölümleri, tefrişi, kapasitesi, personel durumu ve genel olarak hizmete
uygunluğu hakkında il müdürlüğünce düzenlenecek rapor
30 iş günü  
11 Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Aile Danışma Merkezlerinin Açılış İşlemleri
 
a) Merkezde çalışacak tüm personel için
 1-İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilecek personel  için düzenlenmiş iş sözleşmesi
 2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslının ibrazı ile İl veya İlçe Müdürlüğünce onaylı örneği
 3- Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan
 4- Aile Danışmanlarının ve Meslek Elemanlarının niteliklerini gösteren belgeler
b) Merkez müdürünün veya özel hukuk tüzel kişileri temsilcisinin başvurusu yapmaya yetkili olduğuna ilişkin belge
c) Merkezin adı, adresi ve telefon numarası
ç) Merkezin hizmet vereceği binanın ya da bağımsız bölümün iskân durumu hakkında Belediye İmar Müdürlüğü’nden alınacak iskân raporu örneği ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak statik raporu örneği
30 iş günü  
11 Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Aile Danışma Merkezlerinin Açılış İşlemleri
 
d) Yangın güvenliği yönünden İtfaiye Müdürlüğünden alınacak rapor
e) Merkezin tüm mekânlarını ve kullanım amaçlarını gösterir krokisi
f) Merkezin, bir apartman katında veya toplu konut alanlarındaki müstakil bir binada hizmete açılması halinde yönetim planında belirtilen yetkiye dayanılarak apartman veya toplu konut yöneticilerinden alınacak izin belgesi
g) Merkezin bu Yönetmeliğe uygun olarak belirlenmiş amacı, çalışma gün ve saatleri, ilk görüşme, danışmanlık seansları, vaka tartışma toplantıları, meslek elemanlarının yararlanacağı mesleki yönlendirme çalışmaları, personelin nitelik ve görevleri ve belirtilmesi istenen diğer hususları gösteren iç hizmet yönergesi
ğ) Özel hukuk tüzel kişileri için ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve  imza sirkülerinin birer örneği
h) Gerçek kişiler için, T.C. Kimlik Numarası beyanı ve adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan
30 iş günü  
12 Gerçek Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri Tarafından Açılacak Bakıma Muhtaç Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezlerinin Açılış İşlemleri a) Kurucudan istenecek belgeler
 
 1-T.C. Kimlik Numarası beyanı
 2- Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan
 3- En az ilkokul veya ilköğretim mezunu olduğuna dair belge
 4- Tüzel kişinin şirket olması hâlinde, şirket ilanının yayımlandığı ve merkezin açılışının faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirküleri
 5- Tüzel kişinin sermaye şirketi olması hâlinde göstereceği temsilciden, temsilcinin hissedarlar arasından olduğunu ve şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir noterden tasdikli belge ve karar örneği
 6- Kişinin dernek veya vakıf olması hâlinde göstereceği temsilciden dernek veya vakıf yönetim kurulu üyesi olduğunu ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge ve karar örneği, merkezin açılışının vakıf senedi/dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge
 7- Kurucunun vergi borcu ve Sosyal Sigortalar Kurumuna pirim borcu olmadığına dair belge
30 iş günü  
12 Gerçek Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri Tarafından Açılacak Bakıma Muhtaç Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezlerinin Açılış İşlemleri  8- Kurucunun Bağ-Kur borcu olmadığına dair belge
 9-  Daha önce bu alanda faaliyet gösterdiğine veya faaliyet göstermediğine dair beyanını içeren belge
 
 b) Sorumlu Müdürden istenecek belgeler
 
 1- T.C. Kimlik Numarası beyanı
 2-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan
 3- Lisans eğitimine sahip olduğunu belgeleyen öğrenim belgesi
 4- Daha önce bu alanda çalışmış ise çalıştığı kuruluşlara veya daha önce bu alanda çalışmamış ise çalışmadığına ilişkin yazılı beyanını içeren belge
 5- Sorumlu müdür ile kurucu arasında yapılacak iş sözleşmesi
 
c) Merkezde çalıştırılacak diğer personel için istenecek belgeler
 
 1. Personelin çalışma talebine ve yapmak istediği işe ilişkin dilekçe
 2.  2- T.C. Kimlik Numarası beyanı
 3- Öğrenim durumunu gösterir belge
 4- Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan
 5- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan
 6- Daha önce bu alanda çalışmış ise çalıştığı kuruluşlara veya daha önce bu alanda çalışmamış ise çalışmadığına ilişkin yazılı beyanını içeren belge
 7- Kurucu ile personel arasında yapılacak iş sözleşmesi
 
 
 
 
 
d) Merkez hizmet binası için istenecek belgeler
 
 1- Binanın tapu senedi veya kira kontratı örneği
 2- Binanın belediye imar müdürlüğünden alınacak tasdikli yapı kullanma izin belgesi örneği ve binanın bütün bölümlerini gösterir tasdikli planı
 3- Merkezin yerleşimini ve hizmet bölümlerini gösterir kroki
 4- Tefrişten sonra merkezin hizmet bölümlerini, kullanım alanlarını, dış cephesini ve tabelasını gösteren fotoğraflar veya video CD/DVD/fotoğraf CD
 5- Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor
 6- Binanın trafik emniyetine uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet trafik şube müdürlüğünden alınacak rapor
7- Binanın asayiş yönünden uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet müdürlüğünden alınacak rapor
30 iş günü  
13 Özel Huzurevi Açılış İşlemleri a) Kurucu ve sorumlu müdür için;
 
 1- T.C. Kimlik Numarası beyanı
 2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği,
 3- Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan
 4- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan
 5- Sorumlu müdür ile kurucu arasında yapılacak iş sözleşmesi istenir
 
 b) Kuruluş binası için;
  1- Yapı kullanma izin belgesi ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak statik rapor
 2- Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği
 3- Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor
 4- Kuruluşun özel bakım bölümü bulunması veya kuruluşun doğrudan bakımevi olarak hizmet vermesi durumunda il sağlık müdürlüğünden alınacak uygunluk raporu istenir
 
3 Ay  
14 Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması 1-T.C. Kimlik Numarası beyanı
2-Dilekçe
7 İŞ GÜNÜ  
15 Demirbaş ve Sarf Malzemesi Alımları  
Alıma ilişkin olarak idare tarafından düzenlenen idari şartnamede istenen belgeler.
 
KAMU İHALE KANUNUNDA BELİRTİLEN SÜRELERE UYULACAKTIR.  
16 Demirbaş ve Sarf Malzemesi Alımı Ödemelerinin Saymanlığa Bildirilmesi (Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve eklerine uygun olarak yerine getirmesi koşuluyla)  
1- Fatura
2- Vergi borcu yoktur yazısı
3- Yüklenicinin vergi borcunun olması halinde, hak edişten kesinti yapılması talebini, eğer borcu yok ise; hak ediş tutarının aktarılacağı bankayı, banka şubesini ve hesabına ait IBAN numarasını içeren dilekçe
 
 
Not: Faturalarda banka hesap numarasının belirtilmesi gerekmektedir. Vergi borcu yoktur yazısı KDV dâhil 2000 TL ve üzerindeki ödemelerde istenmektedir.

 
5 İŞ GÜNÜ  
17 Hizmet Alımı Ödemelerinin Saymanlığa Bildirilmesi
(Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve eklerine uygun olarak yerine getirmesi koşuluyla)
 
1- Fatura
2- Vergi borcu yoktur yazısı
3- Çalışanlara ait Maaş bordrosu (imzalı)
4- Çalışanlara ait maaşların banka hesaplarına yattığına dair banka dekontları,
5- Hizmetin gerçekleştiği aydan önceki aya ait SGK Tahakkuk fişi,
6- Hizmetin gerçekleştiği aydan bir önceki aya ait, Çalışanların sigorta primlerinin yattığına dair banka dekontları,
7- Hizmetin gerçekleştiği aya ait SGK tahakkuk fişi (5510 sayılı yasaya göre yararlanılan prim indirim tutarını tespit edebilmek için gereklidir.),
8- Yüklenicinin vergi veya sigorta prim borcunun olması halinde, hak edişten kesinti yapılması talebini, eğer borcu yok ise; hak ediş tutarının aktarılacağı bankayı, banka şubesini ve hesabına ait IBAN numarasını içeren dilekçe.
 
Not: Faturalarda banka hesap numarasının belirtilmesi gerekmektedir. Vergi borcu yoktur yazısı KDV dâhil 2000 TL ve üzerindeki ödemelerde istenmektedir.

 
5 İŞ GÜNÜ  
18 Engelsiz Yaşam Merkezi Hizmetinden Yararlanma
1-) Dilekçe
2-) Engelli Sağlık Kurulu Raporu,
3-) T.C Kimlik Numarası beyanı (SOYBİS),
4-) Gelir Durumunu Gösterir Belge
5-) İki adet vesikalık fotoğraf,
6-) Engellinin vasisi var ise , vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
7-) Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,
8-) Sosyal İnceleme Raporu
9-) Anne babanın boşanmış olması halinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,
10-) Yatılı ve sürekli bakımı için 18 yaşını tamamlamış olup Ruhsal hastalığı veya Şizofren rahatsızlığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi yada başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı.
 
1 Ay  
19 Kuruluşun                  Ziyaret İşlemleri 1-) Dilekçe
2-) Kimlik Fotokopisi
5 Gün  
20 Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması 1-) Dilekçe
2-) T.C Kimlik Numarası Beyanı
7 Gün  
21 ÇOKİM'e Kabul İşlemleri
 
a)Kolluk Kuvvetleri tarafından hazırlanan

1- Karakol Görüşme Tutanağı
2- Adli Tabip Raporu
3- Savcı Talimatı
4- Resmi Talimat Yazısı
 
b)Çocukla görüşme yapılması
 
c)TKY İlk Kabul Formlarının doldurulması
1- İlk Giriş Formu
2-İlk Görüşme Formu
3-Kuruluşa Kabul Bilgi Formu
 
ç)Çocukla ilgili hizmet modelinin belirlenebilmesi için gelen çocuğa Valilik'den Misafir Olur'u alınması
 
24 SAAT
 
 
    d)Aileyle görüşüp belirlenecek hizmet modeli doğrultusunda dilekçe alınması
 
e) Çocuk aileye teslim edilecekse gerekli sosyal incelemenin yapılıp SİR yazılması ve Valilik Misafir Olur'unun iptal edilmesi
 
f)Çocuk aileye teslim edilmeyecekse gerekli sosyal incelemenin yapılıp SİR yazılması ve ilgili mahkemeden 30 günlük AKK talep edilmesi
 
g)Çocuğun okul takibinin yapılması
 
ğ)30 günlük  AKK süresi dolmadan çocuk hakkındaki hizmet modelinin belirlenebilmesi için tekrarsosyal inceleme yapılması ve SİR hazırlanıp ilgili makamdan talepte bulunulması
 
8 GÜN
 
 
22 ÇES'e Kabul İşlemleri a)Çocuğun ÇOKİM'de tanzim edilen dosyası, bakım tedbir talep evrakları ve nakil için gerekli olan diğer tüm evrakların kuruluşa teslim edilmesi
 
b)Çocukla görüşme yapılıp rapor hazırlanması
 
c)TKY İlk Kabul Formlarının doldurulması
1- İlk Giriş Formu
2-İlk Görüşme Formu
3-Kuruluşa Kabul Bilgi Formu
 
ç)Çocuğun kalacak dairesinin ve yatağının belirlenmesi
 
24 SAAT
 
 
    d)Çocuğa oryantasyon eğitimi verilmesi
e)Çocuk için danışman belirlenmesi
 
f)Çocuğun eğitim durumunun belirlenip takip edilmesi
 
7  GÜN  
23 Kuruluşa İlk Başvuru ŞÖNİM’e bizzat/kolluk nezaretinde başvuruda bulunulur.
ŞÖNİM’e bizzat barınma  veya rehberlik ve danışmanlık hizmeti almak üzere başvuran T.C Vatandaşları için;
 
 •  Beyanı yeterli olup; yanında ise T.C Nüfus Cüzdanı
ŞÖNİM’e kolluk nezaretinde başvuran T.C Vatandaşları için;
           1) T.C Nüfus Cüzdanı ya da Yabancı Kimlik Kartı  (pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlık 
              kimlik belgesi) (Danışmanlık- Rehberlik Hizmeti ya da Barınma Hizmet almak isteyen tüm başvuranlar için)
           2) Aile İçi Şiddet Formu (  Barınma Hizmeti almak istemesi ve Şiddet gördüğünü ifade etmesi halinde)
           3) Darp Raporu (Barınma Hizmeti almak istemesi ve Şiddet gördüğünü ifade etmesi halinde)
           4) Darp Raporu aldırmak istemediğini belirtir dilekçe
           5) Barınma Hizmeti almak istediğine dair dilekçe
ŞÖNİM’e kolluk nezaretinde başvuran Yabancı Uyruklu Kadınlar için;
Türkiye’de şiddet gördüğüne dair belge (Kimlik belgesi ,Darp cebir raporu, İfade tutanağı, Aile içi ve kadına karşı şiddet olayları kayıt formu)  talep edilir.
Müracaat Anında
 • Hizmetlerden yararlanacak kişilerin bizzat başvurusu veya şikâyeti,
 • İlgili kurum ve kuruluşların (kolluk birimleri, sağlık kuruluşları vb.) yönlendirmesi,
 • Yetkili makam tarafından verilen koruyucu veya önleyici tedbir kararı,
 • Üçüncü kişilerin ihbarı,
 • Cumhuriyet savcılığı, kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile sivil toplum kuruluşlarının ihbarı,
ALO 183’e yapılan başvurular ile gerçekleşebilir
24 Sağlık Destek Kişinin beyanı yeterli olmaktadır.
 • Birim tarafından beyana dayalı olarak;
 • Başvuru Formu ve
Sağlık Görüşme Formu doldurulur.
Müracaat Anında Sağlık servisinde görevli hemşire veya sağlık görevlisince;
 • Merkezde görüşme,
 • İlgili kurumlarla yazışma yoluyla sağlanır.
 
25 Psiko-Sosyal Destek Kişinin beyanı yeterli olmaktadır.
 • Birim tarafından beyana dayalı olarak Barınma Hizmeti almak üzere başvuran için;
 • İlk Görüşme Formu
Barınma hizmeti almak üzere gelip; vazgeçenler için;
 • Hayati Tehlikesi olan kişiler için aydınlatılmış rıza içeren dilekçe
Birim tarafından beyana dayalı olarak Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti almak üzere başvuran için;
İlk Görüşme Formu ve ŞÖNİM Müdahale Planı Formu doldurulur. (Yetişkin/ Çocuk)
Müracaat Anında Psiko-sosyal serviste görevli meslek elemanlarınca;
 • Merkezde görüşme
 • Ev ziyareti
 • Telefonla danışmanlık yoluyla sağlanır.
26 Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık ŞÖNİM’e bizzat Barınma veya Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti almak üzere başvuran için;
      -    Kişinin beyanı yeterli olmaktadır.
 
Müracaat Anında Meslek elemanları tarafından şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklara psiko-sosyal destek hizmeti ile danışma, yönlendirme ve rehberlik hizmetleri verilir.
27 İş ve Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık ŞÖNİM’e bizzat Barınma  veya Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti almak üzere başvuran için;
      -      Kişinin beyanı yeterli olmaktadır.
 
Müracaat Anında Psiko-sosyal serviste görevli meslek elemanlarınca;
Kadınla yapılan görüşmelerde rehberlik ve yönlendirme desteği ile ya da kurum idaresinin koordinasyonuyla, ŞÖNİM bünyesinde İŞKUR’dan iş ve meslek danışmanı görevlendirilmesi yoluyla sağlanır.
28 Hukuki Rehberlik ve Danışmanlık ŞÖNİM’e bizzat Barınma  veya Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti almak üzere başvuran için;
-     Kişinin beyanı yeterli olmaktadır.
 
Müracaat Anında Psiko-sosyal serviste görevli meslek elemanlarınca;
 • 6284 sayılı kanun kapsamında kadın hakları konusunda bilgilendirme,
 • Hukuki destek alabileceği kurumlara yönelik bilgilendirme, yönlendirme
 • Adli rapor sürecine ilişkin bilgilendirme
 • Tedbir karar talebi takibi
 • Müdahil olunan davaların takibi yoluyla rehberlik ve yönlendirme desteği ile ya da kurum idaresinin koordinasyonu yoluyla ŞÖNİM bünyesinde avukat görevlendirilmesi yoluyla sağlanır.
29 Ekonomik Destek Hizmeti     Psiko-sosyal serviste görevli meslek elemanlarınca;
 • Rehberlik ve yönlendirme desteği idarece görevlendirilecek personel tarafından, geçici maddi yardım iş ve işlemlerin yürütülmesi yoluyla sağlanır.
 • Bu ödemeler, Bakanlık bütçesine, geçici maddi yardımlar için konulan ödenekten karşılanır. Yapılan ödemeler, şiddet uygulayandan tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilemeyenler Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi tarafından takip ve tahsil edilir.
30 Müdahale ve Yönlendirme Hizmeti Alo 183’ yapılan ve diğer iletişim kanallarından alınan her türlü başvuru, ihbar ve şikayet yeterli olmaktadır. Müracaat Anında Çağrı biriminde görevli çağrı destek personelince, ilgili kurum ve kuruluşla koordinasyon yoluyla sağlanır.
31 Önleyici Hizmet     Eğitim hizmetlerini yürütmekle görevlendirilen meslek elemanları ve idarece;
 • Merkez bünyesinde,
 • Kamu kurum kuruluşlarının olanaklarından yararlanarak,
 • Belediyelerin olanaklarından yararlanarak sağlanmalıdır.
32 Koordinasyon Hizmeti     Veri hazırlama ve kontrol işletme personelince;
 • Tedbir kararlarının kayıt altına alınması ve sisteme işlenmesi
 • Dosyalama ve kayıt işlemlerinin yapılması
 • Gizlilik ve sağlık tedbir kararlarına ilişkin yazışmalar
 • Aylık ve yıllık istatistiksel bilgilerin raporlanması ve
 • Arşiv  oluşturulması şeklinde sağlanır.
33 Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti 1.            1.T.C. Kimlik numarası beyanı
2.            2.Sağlık raporu, öğrenci belgesi,
3.            3.Soybis İzin Belgesi,
4.            4.Eşi cezaevinde ise tahliye tarihine ilişkin belge
5.            5.Boşanma Kararı
6.            6 .İŞKUR Belgesi
7.            7.Varsa velayet, vesayet vasi kararı
1   Ay  
34 Doğum Yardımı 1. Doğum Belgesi
2.T.C. Kimlik Fotokopisi(Anne   yada baba)
3. Talep Dilekçe
Aynı Gün  
35 Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı 1.Talepte bulunan kişinin dilekçesi 3 Ay Psikolog, Sosyal çalışmacı ya da Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık   öğretmeni tarafınca ailelere boşanma öncesi ve esnasında; aile içi iletişim becerilerini kazandırmak, çatışmaların yapıcı bir şekilde çözülmesi ve aile içi destek hizmeti gibi hizmetler sağlanır.
36        
37        
38