Görevlerimiz


PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ

 

  • Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,
  • Bakanlık personelinin atama, izin, disiplin, staj, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,
  • Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
  • Görevleriyle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat, plan, program ve düzenlemelerle ilgili çalışmalara katılmak, verilen görevleri yapmak konu ile ilgili olarak makama önerilerde bulunmak,
  • Hizmetin ifasında personele kesin ifadeli açık, yazılı ve sözlü emirler vermek, verilen emirlerin takibini yapmak, astlardan gelen teklifleri değerlendirmek, personel arasında koordinasyonu sağlamak,
  • Her yıl başkanlığın, iş programını ve bütçe taslağını hazırlatmak,
  • Bakanlık hizmetlerinin iç kontrol sistemi standartlarına ve yasal şartlara uygun olarak yürütülmesi, bu sistemin tüm personel arasında benimsenmesinin, sisteme katılım ve sahiplenmenin sağlanması, sistemin uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesinin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,
  • Bakan ve üst yönetici tarafından verilen benzer görevleri yapmak.