T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın
27 Aralık 2018, Perşembe

Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere Yönelik Hizmetler Hk.


Suriye’de yaşanan olaylar sonucu ülkemize sığınan geçici koruma statüsündeki yabancılara yönelik koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerini içeren hizmetler ülkemizde sadece kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilmemekte olup uluslararası kurum/kuruluş, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları (STK) vasıtasıyla da sunulmaktadır. Bu durum ihtiyaç sahibi olan birçok kişinin hizmete erişmesi açısından önemli olmakla birlikte hizmetlerin standart ilke, usul ve esaslar çerçevesinde sunulmasına ve bu hizmetlerin denetimine ilişkin güçlükleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle Bakanlığımız hedef kitlesini oluşturan çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine yönelik uluslararası kurum/kuruluş, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından sunulan hizmetlerin belli bir standart içinde yürütülmesine ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Bu kapsamda ilimiz sınırları dâhilinde özel ihtiyaç sahibi çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine yönelik psiko-sosyal destek, vaka yönetimi, hane ziyareti, bireysel ve grup görüşmeleri, danışma ve yönlendirme, bilgilendirme seminerleri vb. faaliyetleri yürüten sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde çalışılması konusunda gerekli hassasiyet gösterilmelidir.
 
STK’ların veya Ulusal/Uluslararası Kurum/Kuruşların Hizmet/Proje Başvuruları ve Değerlendirme Sürecine İlişkin Kriterler
Sivil Toplum Kuruluşlarının veya Ulusal/Uluslararası Kurum ve Kuruluşların psiko-sosyal destek çalışmaları, vaka yönetimi, hane ziyareti, bireysel ve grup görümleri, danışma ve yönlendirme, bilgilendirme seminerlerini oluşturup, özel ihtiyaç sahiplerine  (Suriyeli) yönelik proje oluşturmak,
Başvuru Şekli;
EK-1 Başvuru Formunun doldurularak İl Müdürlüklerine üst yazı ile bildirilmesi,
Başvuru Aşamalarının Süreci;
Sivil Toplum Kuruluşlarının üst yazı İl Müdürlüğümüze bildirilmesi üzerine İl Müdürlüğümüz projeyi değerlendirip olumlu/olumsuz 15 gün içerisinde geri dönüş yapılmalıdır. Proje hizmetini yürüten Müdürlüğün/STK’nın EK-2’de raporlarının her ay düzenli olarak Müdürlüğümüze gönderilir. Sivil Toplum Kuruluşlarının ve ihtiyaç doğrultusunda Gündemi oluşturulması, Toplantı Tutanaklarının ve toplantıda alınan kararların 3 ayda bir Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığına resmi yazı ile bildirilir.
Proje için Kullanılması Gereken Formlar:
EK-1 Başvuru Formu ve EK-2 Aylık Raporlama Formu
 
Hane ve Saha Ziyaretlerine İlişkin Taleplerin Değerlendirilmesi
 Özel İhtiyaç Sahiplerinin  (Suriyeli) gereksinimlerini tespiti amacıyla hane ve saha ziyaretlerini gerçekleştirilmesi,
 Başvuru Şekli;
-EK-3 Hane ve Saha Ziyaretlerine İlişkin Başvuru Formu
Başvuru Aşamalarının Süreci;
Hane Ziyaretlerine ilişkin başvuruların İl Müdürlüğü Bünyesinde oluşturulan 5 İş günü içerisinde değerlendirilir.
Komisyonca reddedilmesi halinde en geç 15 gün içinde STK’ya üst yazı ile bildirilir. Başvuru Komisyonca olumlu değerlendirilmesi halinde Valilik Makamına Onaya sunulur. Valilik Makamının görüş yazısı STK’ya üst yazı ile yazılır.
b) STK’ların yürüttüğü hizmetler 65 ayda bir ‘’Sivil Toplum Kuruluşları ve Ulusal/Uluslararası Kuruluşların Takip/Kontrol ve Denetimine ilişkin Kriterler’’ başlığı altında Belirtilen Kriterler doğrultusunda İl Müdürlüğü bünyesinde takip/Kontrol edilir.
c) Hane ve saha ziyaretlerine uygun görüş verilen STK’ların ve Ulusal/Uluslararası kurum/kuruluş faaliyetlerinin 6698 Sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na riayet etmek suretiyle gerçekleştirilip Faaliyet sonucu raporunun aylık olarak Müdürlüğümüze bildirilir.
d) Takip/Kontrol Formları yılsonunda Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığına resmi yazı ile bildirilir.
 
Hane ve Saha Ziyaretleri için Kullanılması gereken Formlar
EK-3 Hane ve Saha Ziyaretlerine İlişkin Başvuru Formu ve Aylık Değerlendirme Raporları.
 
Sivil Toplum Kuruluşları Ve Ulusal/Uluslararası Kuruluşların Takip/Kontrol ve
Denetimine İlişkin Kriterler
a) Proje ve hizmetin yürütülmesinden sorumlu personellerin faaliyet alanına uygunluğu (Mesleki eğitim, aldığı eğitimler),
b) Yabancı Personelin çalıştırılmasına dair izin belgesi,
c) Faaliyetin yürütülmesine ilişkin diğer kamu ve kuruluşlardan alınan resmi izin belgesi ya da protokol metni,
d) Takip/Kontrollerde Bakanlığımızın Mevzuatının göz önünde bulundurulması,
e) Yürütülen Hizmetlerde bir usulsüzlüğün tespiti halinde Müdürlüğümüz tarafından üst yazıyla bildirilip düzeltilmesi istenir.
f) İl Müdürlüğünün verdiği süre içerisinde tespit edilen usulsüzlük giderilmemişse gerekli işlemler yapılarak Valiliğe bildirilir.