Bütçe ve Performans Daire Başkanlığı
BÜTÇE VE PERFORMANS DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

a) Bakanlık bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak ilgili birimlerle işbirliği halinde hazırlamak ve bütçe uygulamalarının bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

b) Performans Bütçe Programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak ve ilgili birimlerle birlikte hazırlamak.

c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programını  ve finansman programını hazırlamak.

d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe işlemlerini gerçekleştirmek, bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, bütçeye ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek, sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirleri üretmek.

e) Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Bütçe Uygulama Talimatları doğrultusunda yapılacak tüm bütçe işlemlerinde kullanılan e-bütçe sistemi yetkisi ve şifreleme işlemlerini yürütmek.

f) Bakanlık bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan Mali Durum Beklentiler Raporu’nu hazırlayarak Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklamak.

g) İlgili mevzuat çerçevesinde; gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek.

h) Bütçe kesin hesabı ve mali istatistikleri hazırlamak.

i) Bütçe uygulamaları konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

j) Bakanlığın, diğer idareler nezdinde takibi gereken bütçe ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.

k) Bakanlık mülkiyetinde ve kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazların mal yönetim dönemine ilişkin yıllık icmal cetvellerini düzenlemek, taşınır kesin hesabı hazırlamak.

l) İl Müdürlüklerinin ödenek ve yetki talepleri ile diğer iş ve işlemlerini merkezi olarak yürütmek.

m) Bakanlığın Nakit İhtiyaç Planını hazırlamak.

n) Bütçe, ödenek kullanımı, taşınır işlemleri ve ilgili mali mevzuata ilişkin eğitimler düzenlemek.

o) 1111 sayılı Kanun ile Başkanlığımıza verilen görevleri yürütmek. 1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici 46. maddesine göre toplanan bedellere ait ödemeler; 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2012/3827 sayılı Bedelli Askerlik Uygulaması Kapsamında Toplanan Kaynağın Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine Dair Esaslar'a göre yürütülmekte olup, ödemelere yönelik aktarma işlemleri Başkanlığımızca yapılmaktadır.

p) Görevlerin ifasında, her aşamada Başkanlığa bağlı tüm birimler ve ilgili diğer birim ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

r) Başkan tarafından verilen benzer görevleri yapmak.