İç Kontrol Daire Başkanlığı
İÇ KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

a) Bakanlık iç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

b) Mali görev ve işlemlerle ilgili genelge, yönerge hazırlamak, usul, süreç, iş akışı, standart vb. belirlemek.

c) Ön Mali Kontrole ilişkin görevleri yürütmek.

d) İç ve dış denetim raporlarını izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını takip etmek.

e) Bakanlığın belirlenmiş amaçları ve faaliyetler arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği arttırıcı tedbirler önermek.

f)  İç kontrol ve mali yönetime ilişkin eğitim programları hazırlanmak ve uygulamak.

g) Çalışmalarda etkililiği arttırmak, iş akış süreçlerini hızlandırıcı ve israfı önleyici tedbirler almak.

h) Mali kanunlarla, ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

i) Genel denetim ve iç denetim rapor sonuçlarını değerlendirmek, Başkanlığımız görev alanları ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak.

j) Bakanlığımıza mali açıdan yükümlülük getirecek veya mali sonuçlar doğurabilecek kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, protokol, proje taslak ve tasarılarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, protokol listesini tutmak.

k) Görevlerin ifasında, her aşamada Başkanlığa bağlı tüm birimler ve ilgili diğer birim ve kuruluşlarla gerekli işbirliğini yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

l) Başkan tarafından verilen benzer görevleri yapmak.