Stratejik Yönetim ve Politika Geliştirme Daire Başkanlığı
STRATEJİK YÖNETİM VE POLİTİKA GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

b) Bakanlığın stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim, danışmanlık ve destek hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak.

c) Bakanlığın idari faaliyet raporunun hazırlanması ve yayımlanmasını koordine etmek,

d) İdarenin misyon, vizyon, amaç, hedef, zayıf ve güçlü yönlerinin belirlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek.

e) Bakanlık misyon ile vizyonuna, stratejik amaç ve hedeflerine uygun çalışılmasını sağlamak üzere izleme ve değerlendirme çalışmaları yaparak etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere yönelik tedbirler almak, izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre yeni hizmet fırsatları belirlemek.

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kurumumuzun hizmet alanına yönelik eylem planlarını koordine etmek, yürütmek.

g) Stratejik yönetim ve planlama ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

h) Bakanlığın stratejik planında veya diğer üst politika belgelerinde yer alan Başkanlığın sorumluluğundaki amaç, hedef ve faaliyetlerin uygulanması ile ilgili çalışmaları koordine etmek, izleme ve değerlendirme yapmak.

i) Bakanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, performansın arttırılmasına yönelik bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve performans programının izleme ve değerlendirmesini yapmak.

j) Bakanlığın Yıllık Performans Program hazırlıkları ile performans değerlendirmesi çalışmalarını yapmak.

k) Kalkınma Planı ve yılı programının uygulanmasına yönelik düzenlemelere ait tedbir tekliflerinin ve raporlarının hazırlanmasını  ve uygulanmasının koordinasyonunu yapmak.

l) Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek faktörleri incelemek, hizmetlerin etkinliğini ve memnuniyet düzeyini analiz etmek ve genel araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

m) Görevlerin ifasında, her aşamada Başkanlığa bağlı tüm birimler ve ilgili diğer birim ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

n) Başkan tarafından verilen benzer görevleri yapmak.