- Yatırım Daire Başkanlığı
YATIRIM DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

a) Bakanlık yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, program revizyonu, programa proje alınması veya çıkarılması, ödenek planlaması ile uygulama sonuçlarını izlemek, üç aylık ve yıllık yatırım değerlendirme raporlarını hazırlamak,

b) Talep edilen bölgesel kalkınma projelerinin (DAP- GAP-KOP-DOKAP- YHGP- ZBK vb.) gerçekleşme raporlarının koordinasyonunu sağlamak,

c) İl Özel İdarelerine ve Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) bütçe tertiplerine aktarılan ödeneklerin takibini yapmak,

ç) İmzalanan protokol kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredilen yapım işleri için aktarılan ödeneklerin takibini yapmak,

d) Yatırım programının uygulanmasına ilişkin ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticilere ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

e) Görevlerin ifasında, her aşamada Başkanlığa bağlı tüm birimler, ilgili diğer birim ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.