Yatırımların Koordinasyonu Daire Başkanlığı
YATIRIMLARIN KOORDİNASYONU DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

a) Bakanlık yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, program revizyonu, programa proje alınması veya çıkarılması, ödenek planlaması ile uygulama sonuçlarını izlemek, üç aylık ve yıllık yatırım değerlendirme raporlarını hazırlamak.

b) Yıllık Yatırım Programında yer alan ve Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan  politika öncelikleri ve tedbirlerin takibini yapmak.

c) Kalkınma Bakanlığından talep edilen bölgesel kalkınma projelerinin (DAP- GAP-KOP-DOKAP- YHGP- ZBK vb) gerçekleşme raporlarının koordinasyonunu sağlanmak.

d) Başkanlığın görev alanı ile ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

e) Görevlerin ifasında, her aşamada Başkanlığa bağlı tüm birimler ve ilgili diğer birim ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.