Yönetim Bilgi Sistemleri ve İstatistik Daire Başkanlığı
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ VE İSTATİSTİK DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

a) Yönetim bilgi sisteminin kurulması ve geliştirilmesini temin için Bakanlık veri altyapısını oluşturmak üzere istatistikî verileri hazırlamak ve ilgili birimlere hızlı bilgi akışını sağlamak.

b) Yönetimin ihtiyacı olan bilginin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesi amacıyla birimlerle koordinasyonu sağlamak.

c) Bakanlıktan istenilen yazılı ve sözlü soru önergelerinin cevaplarının hazırlanmasını koordine etmek.

d) Başkanlığın görev alanıyla ilgili olarak dilekçeler, bilgi edinme başvuruları, BİMER müracaatları ve vatandaş dilekçelerine yönelik yapılacak işlemleri yürütmek.

e) Bakanlığın teşkilat yapısı ile ilgili çalışmalar (organizasyon kitabının hazırlanması, yeni birim kurulması, mevcut birimlerdeki değişikliklerin yapılması vb.) yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

f) Kamu Hizmet Envanter Tablolarının hazırlanmasını ve güncellenmesini koordine etmek.

g) Standart Dosya Planı ve kuruluş haberleşme kodlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

h) Görevlerin ifasında, her aşamada Başkanlığa bağlı tüm birimler ve ilgili diğer birim ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

i) Başkan tarafından verilen benzer görevleri yapmak.