Yönetim Hizmetleri ve Koordinasyon Daire Başkanlığı
YÖNETİM HİZMETLERİ VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

a) Başkanlık arşivi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

b) Başkanlığın gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek.

c) Başkanlık birimlerinden çıkan yazı ve belgelerin özelliğine göre e-posta, posta ya da kurye ile dağıtımını sağlamak.

d) Kontrollü ve gizli evrakların teslim alınması ve yerlerine ulaştırılmasını usulüne uygun olarak sağlamak.

e) Başkanlığın bütçesini hazırlamak.

f) Başkanlığın satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, taşınır veya taşınmaz kayıtlarını tutmak.

g) Başkanlığın demirbaş malzemelerinin bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek.

h) Her hangi bir davaya konu olmuş veya olmamış başkanlığa gelen mal varlığı ya da bilgi istek yazılarına cevap vermek.

i) Başkanlığın resmî mühür ve birimlerin kaşe yaptırılması ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek. Başkanlık personelinin sözleşme, maaş, ek ders ücreti, görev yolluğu, kişi borçları ve benzeri ödemeleri ile sendika üyeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

j) Başkanlık personelinin, izin, sağlık raporu, istifa, emeklilik gibi özlük işlemleri, göreve ilişkin seyahat ve benzeri işlemleri yürütmek.

k) Başkanlık personelinin disiplin, ödül ve ceza hukuku ile ilgili iş ve işlemlerini takip etmek,  gizlilik ilkesine uygun olarak gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak.

l) Vekâleten görevlendirme işlemlerini koordine ve takip etmek.

m) Personel devam kontrolü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve takibini yapmak.

n) Başkanlığın çalışan memnuniyeti ve personelin performans ve motivasyonunun arttırılması amacıyla önerilerde bulunmak, gerekli çalışmaları yapmak.

o) Personelin hizmet içi eğitim ihtiyacını belirleyerek, Bakanlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde eğitimlerin yapılmasını sağlamak, personelin sürekli gelişimini sağlayacak eğitim hedefleri belirlemek, eğitim sonuçlarını değerlendirerek birimlere duyurmak, personelin oryantasyon eğitimlerini etkili olarak uygulatmak ve takip etmek.

p) Başkanlığın etkinliklerinin her türlü yazılı ve görsel araçlarla yurtiçinde ve yurtdışında kamuoyuna duyurulmasını sağlamak, Başkanlık internet sitesini yönetmek, içerikle ilgili çalışmaların koordinasyonunu yapmak.

r) Başkanlık özel hizmet alımı personelinin sevk ve idaresini yapmak.

s) Başkanlığın sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini Destek Hizmetleri ile eşgüdüm içinde planlamak ve yürütmek.

t) Görevlerin ifasında, her aşamada Başkanlığa bağlı tüm birimler ve ilgili diğer birim ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

u) Başkan tarafından verilen benzer görevleri yapmak.