Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü


Soru 1: Şehit yakınları mevcut mevzuat gereği ne gibi haklardan yararlandırılmaktadır?

Şehit yakınlarına yönelik olarak mevzuatta yer alan haklar ve sağlanan yardımlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Ölüm yardımı ve harcırah ödenmesi (Erbaş/Er hariç): 3713 ve 2330 sayılı kanunlar kapsamında,
 • Nakdi tazminat ödenmesi: 3713 ve 2330 sayılı kanunlar kapsamında,
 • Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) aylık bağlanması,
 • SGK tarafından emekli ikramiye ödenmesi (erbaş/er hariç),
 • SGK tarafından emsal aylık bağlanması: 3713 sayılı kanun kapsamında,
 • SGK tarafından kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine tabi tutulma,
 • SGK tarafından 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenmesi (erbaş/er hariç): 3713 sayılı kanun kapsamında,
 • SGK tarafından ek ödeme yapılması,
 • SGK tarafından öğrenim yardımı yapılması,
 • Sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaması,
 • Ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma,
 • Askerlik muafiyeti,
 • Kira bedelinin devlet tarafından ödenmesi(erbaş/er hariç): Sadece 3713 sayılı kanun kapsamında
 • Faizsiz konut kredisi verilmesi
 • Şehit çocuklarının parasız yatılı öğrenciliğe alınması: 3713 ve 2330 sayılı kanunlar kapsamında,
 • Şehit çocuklarının orta dereceli özel öğretim kurumlarından ücretsiz yararlanması
 • Şehit çocuklarının yükseköğrenim kredi yurtlar kurumuna (YURTKUR) bağlı yurtlardan, yükseköğrenim kredilerinden öncelikle yararlanması: 3713 ve 2330 sayılı kanunlar kapsamında,
 • Şehit çocuklarına YURTKUR tarafından karşılıksız burs verilmesi: 3713 sayılı kanun kapsamında,
 • Şehit çocuklarından yükseköğretimde katkı payı alınmaması
 • İstihdam (iş) hakkı verilmesi
 • Şehitlerden intikal eden silahlar ile malullere ait silahlardan, silah bulundurma ve taşıma yetki belgelerinin vergi ve harç muafiyeti: 3713 ve 2330 sayılı kanunlar kapsamında,
 • Mesken Vergisi muafiyeti:3713 ve 2330 sayılı kanunlar kapsamında,
 • Gelir Vergisi indirimi: 3713 ve 2330 sayılı kanunlar kapsamında,
 • Gümrük Vergisi muafiyeti: 2330 sayılı kanun kapsamında,
 • Elektrik enerjisi ücret indirimi
 • Su ücret indirimi
 • Hususi Damgalı Pasaport verilmesi: 3713 ve 2330 sayılı kanunlar kapsamında,
 • Devlet memuru olarak görev yapan şehit yakınlarının atanması ile şehit eşi öğretmenlerin yer değiştirmeleri: 3713 sayılı kanun kapsamında,
 • Şehit çocuklarının ilköğretim ve ortaöğretim okullarına elektronik ortamda kayıt yaptırmaları: 3713 ve 2330 sayılı kanunlar kapsamında,
 • Şehit yakınlarının “ 18 Mart Şehitler Günü’nde İdari İzinli sayılmaları: 3713 ve 2330 sayılı kanunlar kapsamında,
 • Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce sayısal oyunlar bayiliği ruhsatı verilmesi: 3713 sayılı kanun kapsamında,
 • İlk destek yardımı ödenmesi: 3713 ve 2330 sayılı kanunlar kapsamında,
 • Devlet Övünç Madalyası verilmesi
 • Şehit çocuklarının askeri okullara öncelikle alınması: 3713 sayılı kanun kapsamında,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden yararlanma

Soru 2: Şehit yakınları ve gazilere maaş bağlanması ile ilgili işlemler için hangi kuruma başvurulmalıdır?

Şehit yakınları ve gazilere maaş bağlanması ile ilgili işlemler için istenen belgelerle birlikte kendi kurumuna ya da Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne başvurulmaktadır. (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Adres: Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA)

Soru 3: Şehit yakınları ve gazilere maaş bağlanması ile ilgili olarak istenen belgeleri hangi kurumdan öğrenebilirim?

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü veya ALO 170 nolu hattı arayarak gerekli belgelerle ilgili bilgi alabilirsiniz.

Soru 4: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından her yıl bir defaya mahsus yapılan yardımlar nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yılda bir kez yapılan ödemeler: Ek ödeme ile Eğitim ve öğretim yardımıdır.

Soru 5: Şehadet belgesi kime, nasıl verilir?

Şehit personelin bekâr ise anne veya babasına (anne ve baba boşanmış ise her ikisine), evli ise ayrıca eşine şehadet belgesi verilir. Başvurular şehidin bağlı olduğu kuruma yapılmaktadır.

Soru 6: Şehit yakınları ve gazilerin istihdamına ilişkin işlemler hangi kurum tarafından yapılmaktadır?

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun Ek 1 inci Maddesine göre şehit yakınları ve gazilerin istihdam işlemleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’nca birlikte yürütülmektedir.

Soru 7: Şehit yakınları ve gazilerin istihdamı ile ilgili başvurular nasıl yapılmaktadır?

-Başvurular; istihdam hakkından yararlanmak isteyenlerin 1 adet biyometrik fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile birlikte ikamet ettikleri ilde ki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yapılacaktır.

-İllerde vali veya görevlendirdiği vali yardımcısı başkanlığında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürü, sosyal güvenlik il müdürü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürünün teklifi üzerine vali tarafından görevlendirilen bir kişiden oluşan hak sahibi tespit komisyonu kurulur. Başvurunun yapıldığı il müdürlüğünde yer alan hak sahibi tespit komisyonu, başvuruya esas konunun Kanun kapsamında olup olmadığını durum belgesi ile tespit eder. Durum belgesi ile Kanun kapsamına girdiği tespit edilen başvuru dosyalarındaki başvuru sahiplerinin istihdam hakkı sahibi olup olmadığı aynı Komisyon marifeti ile istihdam hak sahipliği belgesi ile tespit edilir.

-İkinci istihdam hakkını kullanmak üzere yapılan başvurularda, yeniden durum belgesi düzenlenmeksizin doğrudan istihdam hak sahipliği belgesi düzenlenir.

-Belgelerin düzenlenmesi için gerekli her türlü bilgi ve evrak, hak sahibi tespit komisyonunca başvuru sahiplerinden veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilir. -Başvuruya esas konunun Kanun kapsamına girmediğinin veya girse bile başvuru sahibinin istihdam hakkı sahibi olmadığının tespiti halinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğü tarafından ilgililere gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bilgi verilir.

Soru 8: Şehit yakınları ve gazilerin istihdam başvuru takiplerini ve sonuçlarını nereden öğrenebilirim?

Başvuruların takibi e-Devlet sistemi üzerinden ve atama sonuçları da Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinden öğrenilebilir.

Soru 9: Sivil vatandaşlardan kimler istihdam hakkına sahiptir?

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 nci maddesi uyarınca 5233 sayılı Terörle ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında engelli hale gelenlerin kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi; hayatını kaybedenlerin ise eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin istihdam hakkı bulunmaktadır. İstihdam müracaatları kişilerin ikamet ettikleri ilde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine yapılmaktadır.

Soru 10: Kamuda istihdam hakkından kimler faydalanır?

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler dahil olmak üzere 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan hayatını kaybedenlere iki, malul olanlara bir, Vazife ve harp malullüğü kapsamındaki TSK mensubu ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara bir,
Vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya malul olanlara bir,Terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelenlere bir, 13.5.2014 tarihi ile 28.10.2014 (dâhil) tarihleri arasında maden ocaklarının yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda hayatını kaybeden sigortalının hak sahiplerine bir,15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlere iki, malul olanlara bir,15 Temmuz darbe girişiminde malul sayılmayacak derecede yaralanan vatandaşlarımıza bir istihdam hakkı verilmiştir.

Soru 11: Maluliyet (sakatlık) derecelerinin belirlenmesine ilişkin talepler için hangi kuruma müracaat edilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına müracaat edilmektedir.

Soru 12: Şehit yakınlarının tayin işlemlerinde öncelik nedir?

Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne baba ve kardeşlerinin çalıştıkları kurum ve kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere aynı kurumda yer değiştirme suretiyle atamaları kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın yapılmaktadır.

Soru 13: Ücretsiz seyahat hakkından kimler yaralanmaktadır?

4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacaklar aşağıda belirtilmiştir:

 1. 24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında aylık bağlananların kendileri, eşleri, anne ve babaları, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları,
 2. 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56. ve mülga 64 üncü maddesi, 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47. maddesinin sekizinci fıkrası, 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlarda belirtilen haller kapsamında;
  1. Hayatını kaybedenlerin,
  2. Harp veya vazife malulü sayılanlardan aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin,
  3. Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta olanların,
  4. Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta iken, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam etmekle birlikte veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışmaya başlamış olmakla birlikte bu aylıkları kesilmesi gerekmeyenlerin, kendileri, eşleri, anne ve babaları, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları,
 3. 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında;
  1. Hayatını kaybedenlerin,
  2. Harp veya vazife malulü sayılanlardan aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin,
  3. Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta olanların,
  4. Harp ve vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta iken, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam etmelerinden veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamalarından dolayı aylıkları kesilenlerin, kendileri, eşleri, anne ve babaları, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları,
 4. 28.5.1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki hizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların kendileri, eşleri, anne ve babaları, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları,
 5. 24.6.2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması İle Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanuna göre aylık bağlananların kendileri,

Ayrıca 667 sayılı KHK ve 675 sayılı KHK ile 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin eşleri, anne ve babaları, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları ile 15 Temmuz darbe girişiminde Malul olan ve malul sayılmayacak derecede yaralanan vatandaşlarımızın, kendileri, eşleri, anne ve babaları, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları Ücretsiz Seyahat Kartı hakkından yararlanabilecektir.

Soru 14: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından her yıl bir defaya mahsus yapılan yardımlar nelerdir?

Ek ödemesi ile eğitim ve öğretim yardımıdır.

Soru 15: Şeref aylığı alanlardan sağlık hizmetlerinden katılım payı ve ilave ücret alınmakta mıdır?

1005 sayılı Kanun kapsamında şeref aylığı alanlarla bunların eşlerinden sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaz. Ayrıca şeref aylığı alan kişilerden otelcilik hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınmamaktadır.

Soru 16: Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı yurtlardan ve yükseköğrenim kredilerinden yararlanma ile ilgili talep ve şikâyetler için hangi kuruma müracaat edilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığına müracaat edilmektedir.

Soru 17: Gazilerin şans oyunları ile ilgili oyun bayiliği açma talepleri için hangi kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Soru 18: Şehit yakınları ve gazilerin tayin talepleri konusundaki müracaatlar hangi kuruma yapılmaktadır?

Şehit yakınları ve gazilerimizin tayin talepleri ile ilgili müracaatlarını çalıştıkları kuruma yapmaları gerekmektedir.

Soru 19: İŞKUR’a iş için kimler müracaat edebilir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının açık iş taleplerinin karşılanması için gönderilecek listelerde Kurum tarafından aşağıda sayılanlara öncelik hakkı tanınır.

Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ile terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erler.

Öncelik hakkına sahip olanlarda KPSS’ye girme zorunluluğu aranmaz. Detaylı bilgi için; İŞKUR 444 75 87

Soru 20: İŞKUR’a iş için nasıl ve hangi belgeler ile müracaat edebiliriz?

Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, askerî hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısıyla; terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeniyle takdire layık görülenler ise asgarî tugay komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgarî alay komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelendirmek suretiyle Kurum il veya şube müdürlüğüne müracaatlarını yapabilmektedirler.

Kurum il veya şube müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun olmadığına karar verilen talepler, noksanlıkları giderilmek veya düzeltilmek üzere iade edilir.

Öncelik hakkına sahip olanlardan, davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında başvuruda bulunmayan, başvuruda bulunduğu hâlde sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Detaylı bilgi için; İŞKUR 444 75 87

Soru 21: Şehitlik maaşı verilen ailelere hangi mevzuatla ne gibi kolaylık veya avantajlar sağlanmış durumdadır?

Şehitlik maaşı verilen aileler; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunlarından yararlanmaktadırlar. Bu Kanunlar kapsamında; ölüm yardımı ve harcırah ödenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumunca dul ve yetim aylığı bağlanması, faizsiz konut kredisi verilmesi, şehit çocuklarından yükseköğretimde katkı payı alınmaması, iş hakkı sağlanması, elektrik ve su ücreti indirimi, özel orta öğretim kurumlarından ücretsiz yararlanma, SGK tarafından öğrenim yardımı yapılması, ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma gibi kolaylık ve avantajlar sağlanmıştır.

Soru 22: 5595 sayılı Kanunla sosyal güvencesi olan ve olmayan şeklinde bir ayrımla verilen "Şeref Aylığı" ödemesindeki farkın nedeni nedir?

İstiklal Savaşı, Kore ve Kıbrıs gazilerimize (Muharip Gaziler) 06.03.2007 tarihine kadar eşit şekilde ödenen maaşlar, bu tarihte yapılan düzenleme ile sosyal güvencesi olmayanlara ödenmekte olan tutar, asgari ücretin net tutarına yükseltilmiştir. Konu gaziler arasında bir ayrımcılık değil, sosyal güvencesi olmayan gazilerimizin daha iyi şartlarda hayatlarını idame ettirmeleri amaçlanarak yapılan bir düzenlemedir.

Soru 23: Şeref Aylığı kimlere ne oranda bağlanmaktadır?

1-1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında, milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2. Barış Harekâtına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 5750 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır. Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe % 75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç bir suretle haczedilemez.

2-Yukarıda belirtilenlerden herhangi bir geliri ya da sosyal güvencesi olmayanlar için, bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgari ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75'i) esas alınarak ödenir.

Soru 24: Yüksek Öğretimde Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Alınmaması hakkından kimler ne şekilde yararlanmaktadırlar?

22.10.2017 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2016/9377 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince 5510 sayılı Kanun’un 47 inci maddesi ile 2330, 2453, 2629 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamındaki görevlerini yürütürken hayatını kaybedenlerin eş ve çocuklarından, 3713 ve 2330 sayılı Kanunlar kapsamında malul olanlar ile eş ve çocuklarından kapsamında malul olanlar ve 1005 sayılı Kanun kapsamında şeref aylığı alanların kendileri ile eş ve çocuklarından yükseköğrenim öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınmamaktadır.

Şehit ve gazi çocukları ile gazilerin; bu haktan yararlanmak için durumlarını gösterir belge ile öğrencisi oldukları üniversitenin ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. Öğrencinin anne/babasının şehit/gazi olduğunu gösterir belge, personelin mensubu olduğu Kuv. K.lığı, J.Gn. K.lığı ve S.G.K. lığınca verilmektedir.

Soru 25: İlköğretim ve ortaöğretim okullarına kayıt ve nakil işlemleri ne şekilde yapılmaktadır?

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca; şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları ile rehberlik ve araştırma merkezi raporu ile yönlendirilmesi yapılan özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar, yerleşim yeri adresine uyumlu okula kaydedildikten sonra durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula nakli yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları yönetmeliği uyarınca 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56. , mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47. maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlar ile 24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit ve gazi çocukları nakil ve geçiş işlemlerini ise zamana bağlı olmadan; kontenjan şartı aranmaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere, aynı türden okullara dengeli bir şekilde yapar.

Soru 26: Ölüm Yardımı ve Harcırah Ödemesi kime yapılmaktadır?

Birlik Komutanlığınca; 926 sayılı TSK Personel Kanununun 177'nci maddesi ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16'ncı maddesi gereğince, şehit personelin (subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş) varislerine "Ölüm Yardım Ödeneği" ödenir. Ayrıca 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre, personelin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine beyan ettikleri ikamet merkezlerine kadar geçici görev yolluğu (harcırah) ödenir.

Soru 27: Nakdi Tazminat kimlere ve nasıl yapılmaktadır?

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 4536 Sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun ve 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun kapsamında belirtilen hallerde şehit olanların eş, çocuk, anne ve babalarına en yüksek devlet memuru brüt aylığının (ek gösterge dâhil) 100 katı tutarında, anılan Kanunlar kapsamında belirtilen hallerde yaralananlara iş ve güçten geri kalınan süreye göre, malul olanlara ise maluliyet derecelerine göre değişen miktarlarda ilgili Bakanlık (Kuv. K.lıkları için Milli Savunma Bakanlığı, J.Gn. K.lığı ve S.G.K. lığı için İçişleri Bakanlığı) tarafından nakdi tazminat ödenmektedir.

Soru 28: Vazife Malulü Aylığı kimlere bağlanmaktadır?

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre subay, astsubay, uzman jandarma, sivil memur, uzman erbaş ve erbaş/erlerin vazife malullüğünü gerektiren sebeplerle hayatlarını kaybetmeleri halinde; hizmet süresi 30 yıla (10.800 güne) kadar olanlara 30 yıl (10.800 gün) hizmet yapmış gibi, hizmet süresi (30) yıldan fazla olanlara ise fiili ve itibari hizmet süresi toplamı üzerinden aylık bağlanır. Vazife malullüğü gerektiren sebeplerle malul olan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara hizmet süresi ve malullük derecesi üzerinden, erbaş/erlere ise öğrenim durumlarına göre hesaplanan miktarlarda aylık bağlanır. SGK tarafından sağlanan haklarla ilgili detaylı bilgi www.sgk.gov.tr adresinden alınabilir.

Soru 29: Emsal Aylığı kimlere bağlanmaktadır?

3713 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşların dul ve yetimleri ile malul olan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlara bağlanan aylıklar, bunların görevde olan emsallerinin almakta oldukları aylıklardan az olmayacak şekilde SGK tarafından ödenir. SGK tarafından sağlanan haklarla ilgili detaylı bilgi www.sgk.gov.tr adresinden alınabilir.

Soru 30: Harp Malulü Aylığı kimlere bağlanmaktadır?

a. Harpte fiilen ateş altında,

b. Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle,

c. Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silâhlarının etkisiyle,

d. Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle,

e. Barışta veya olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve etkileriyle,

f. Anayasanın 92. maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarının yabancı ülkelere gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında,

Vazife malûlü olanlara harp malullüğü aylığı bağlanır.

Soru 31: Derece Yükseltilmesi ve Kademe İlerlemesi kimlere ne şekilde uygulanmaktadır?

5434 sayılı Kanunun Ek 77'nci maddesi kapsamında; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşların dul/yetimlerine ya da kendilerine bağlanan aylıklar, kendisinden aylık bağlananların ya da kendilerinin emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur.


Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda kıdemli albaydır. Kıdemli albaylar ile general/amirallere bir üst rütbenin aylığı bağlanır. Astsubaydan subay olanlar, astsubaylar ve uzman jandarmalarda yükselebilecekleri azami derece ve kademe, 926 sayılı Kanunda yer alan aylık gösterge tablolarında belirtilen en yüksek derece ve kademedir. Uzman erbaşların aylık yönünden yükseltilmeleri ise 3269 sayılı Kanunun 16'ncı maddesinde belirtilen esaslara göre yapılır. 
Sivil iştirakçiler ile erbaş/erlere uygulanacak azami derece ve kademe ise öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibariyle 657 sayılı Kanuna göre yükselebilecekleri derece ve kademedir. Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi, kendisinden aylık bağlananların rütbe, kıdem ve unvanlarında herhangi bir değişikliği gerektirmez. 
5434 sayılı Kanunun Ek 77’nci maddesi kapsamında; her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulanlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara, 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilmiş olan otuz günlük asgari ücretin net tutarının iki katı, aylıklarıyla birlikte ayrıca ödenir. 
SGK tarafından sağlanan haklarla ilgili detaylı bilgi www.sgk.gov.tr adresinden alınabilir"

Soru 32: Şehit Çocuklarına Ödenen Aylıklar ve Evlenme Yardımı nasıl yapılmaktadır?

5510 sayılı Kanunun 34'üncü maddesine göre; şehit personelin vefat tarihinde, evli bulunmayan kız çocuklarına aylık bağlanır. Evlenme nedeni ile aylığı kesilmiş olanlardan sonradan boşanan veya dul kalanların da eski aylıkları bağlanarak ödenir. Ölüm tarihinde evli olmaları sebebiyle aylık bağlanmamış kız çocuklarından bilahare boşanan veya dul kalanlara da bu tarihleri takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.


Şehit personelin vefat tarihinde 18 yaşını, ortaöğrenim yapmakta ise 20 ve yükseköğrenim yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış erkek çocuklarına (SGK Sağlık Kurulunca belirlenen oranda malul olduğu anlaşılanlarda yaş kaydı aranmaksızın) aylık bağlanır. Ortaöğrenimi bitirdikten sonra ve 20 yaşını doldurmadan önce ilk ders yılında yükseköğrenime başlayan erkek çocukların aylıkları aralıksız ödenir. Ortaöğrenimi bitirdikten sonra yükseköğrenime devam edebilmek için yurt dışında yabancı dil öğreniminde geçen sürenin en çok bir yılı ile lisansüstü uzmanlık öğrenimlerinde geçen sürelerin tamamı yükseköğrenimden sayılır. 5510 sayılı Kanunun hükümleri gereğince; evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı evlenme ödeneği olarak bir defaya mahsus olmak üzere SGK tarafından peşin ödenir. SGK tarafından sağlanan haklarla ilgili detaylı bilgi www.sgk.gov.tr adresinden alınabilir.

Soru 33: Şehit Anne ve Babalarına Ödenen Aylıklar nasıl bağlanmaktadır?

5434 sayılı Kanunun 56. maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47. maddesi ve 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlanmış malullerden ölenlerin ya da bu hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin ana veya babalarına, ölüm tarihini takip eden aybaşından geçerli olmak üzere 5510 sayılı Kanunun 56. maddesi ile bu Kanunun mülga 77. ve 92.maddelerinde sayılan haller hariç olmak kaydıyla herhangi bir şart aranmaksızın aylık bağlanır; erbaş ve erler ile yedek subay okulu öğrencilerinin ana veya babasına bağlanan aylığın toplamı 16 yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık asgari ücretin net tutarından az olamamaktadır.

Soru 34: Emekli İkramiyesi kimlere ne oranda verilmektedir?

SGK iştirakçisi personelin şehit ya da malul olması halinde, hak sahiplerine/kendilerine almakta olduğu aylığın hizmet yılı ile çarpımı kadar emekli ikramiyesi ödenir.

3713 ve 2629 sayılı Kanunlarda belirtilen hallerde şehit/malul olan personelin hak sahiplerine/kendilerine en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden, 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir. 

Erbaş ve erler; SGK iştirakçisi olmadıklarından varislerine ya da kendilerine emekli ikramiyesi ödenmez.

Soru 35: Ek Ödeme kimlere ne şekilde yapılmaktadır?

5434 sayılı Kanunun 56. maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47. maddesi, 2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malullüğü aylığı üzerinden aylık bağlananlara, ek ödeme verilmektedir.


Hak sahiplerine, yukarıda yazılı durumlar sebebiyle, sosyal güvenlik kurumlarınca aylık bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olmak üzere müracaat tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde T.C. Emekli Sandığı tarafından ek ödeme yapılır. Ay farkları yıllık miktarın on ikiye bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Soru 36: Sağlık Hizmetlerinden Katılım Payı ve İlave Ücret Alınmaması ile ilgili işlemler kimlere uygulanmaktadır?

5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca;

1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile eşlerinden,
Harp malullüğü aylığı ile 2330 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamında aylık alanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerden sağlık hizmetleri katılım payı alınmamaktadır.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren olaylar nedeniyle vazife malullüğü aylığı alan malul personel (erbaş/er dâhil) ile bakıma muhtaç vazife ve harp malullerinin sağlık kurulu raporu ile ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç/gereçler, herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin SGK tarafından karşılanmaktadır. Bu kapsamda bedelleri karşılanacak ürünlerin yenilenmesine dair usul ve esaslar SGK tarafından belirlenmektedir.

Soru 37: Terör mağduru sivil vatandaşlara sağlanan haklar nelerdir?

5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında hayatını kaybedenlerin hak sahipleri ile yaralananlara nakdi ödeme yapılmaktadır. Bununla birlikte yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine olayın meydana geldiği il valiliğince düzenlenecek belgeler doğrultusunda, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından aylık bağlanmaktadır. Ayrıca terör mağduru sivil vatandaşların bir istihdam hakkı bulunmaktadır.

Soru 38: Aylıkların Kesilmemesi hakkından kimler yararlanmaktadırlar?

Harp malulleri, 2330 sayılı Kanun veya 2330 Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlanan maluller ile 5434 sayılı Kanunun 56. maddesi kapsamında aylık bağlanan malullerin devlet memuru olarak yeniden çalışmaya başlaması halinde, daha önce bağlanmış olan malullük aylıkları kesilmeden ödenmeye devam edilir.

Soru 39: Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olma hakkı nedir? Nasıl uygulanmaktadır?

Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malulü aylığı bağlanan malul gaziler; yeniden çalıştıkları takdirde, istekleri halinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istediklerini çalıştıkları kurum/kuruluş aracılığıyla SGK' ye bildirdikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren uzun vadeli sigorta kollarına tabi olurlar.

Soru 40: Genel Sağlık Sigortası Primi kimlerden alınmaz?

Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malulü aylığı bağlanan malullerden genel sağlık sigortası primi alınmaz.

Soru 41: Devlet Övünç Madalyası kimlere verilmektedir?

2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu uyarınca, ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakârlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malul olanlara ve şehit olan kişilerin mirasçılarına verilmektedir.

Soru 42: Askerlik Hizmetinden kimler muaftır?

1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirmekte iken hayatını kaybedenler ile maluliyet aylığı almasını gerektirecek şekilde malul olanların anne/babasının müşterek olarak talep ettiği veya anne/babasından biri ölmüş ise sağ olanın talep ettiği kardeşlerinden biri, istekli olmadıkça silahaltına alınmaz veya silahaltında ise terhis edilir. Anne/babanın müştereken anlaşamadıkları veya her ikisinin de ölmüş olması durumunda; öncelikle silahaltında olan kardeşi var ise istekli olması halinde terhis edilir, silahaltında olan kardeşi yok ise ya da silahaltında olan kardeşi terhis olmak istemez ise askerlik hizmet sırası gelen ilk kardeş istekli olmadıkça silahaltına alınmaz.

Ayrıca yine 1111 sayılı Kanun hükümlerine göre; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden yükümlülerin kendilerinden olma erkek çocukları ile aynı anne/babadan olan kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça silahaltına alınmaz ve silahaltındakiler istekleri halinde terhis edilir. 
15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlere, görevi olmadığı halde mukavemet ederken şehit olanların kendinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan kardeşlerinin tamamı da askerlikten muaftır. 
Bu haktan 1076 sayılı Kanuna tabi yedek subaylar ile 1111 sayılı Kanuna tabi erbaş/erlerin çocukları ve kardeşleri yararlanır. Bu haktan yararlanmak için hak sahiplerinin kayıtlı bulundukları Askerlik Şubesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Soru 43: Kamu Konutlarından Yararlanma ve Kira Bedelinin Devlet Tarafından Ödenmesi ne şekilde uygulanmaktadır?

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği yurt içinde ve yurt dışında kamu konutlarından yararlanmakta iken şehit olanların (erbaş/er hariç) aylığa hak sahibi dul/yetimleri ile malul olarak görevden ayrılan personel (erbaş/er hariç), özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere, olay tarihinden itibaren bir yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam eder.


Bu süre sonunda kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgâh olarak kullanacakları yurt içindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile Devlet tarafından karşılanır. Yurt dışındaki özel tahsisli konutlarda oturanların yurt dışı kira bedelleri de istekleri halinde bir yıl süre ile Devletçe karşılanır. Konu ile ilgili müracaatlar şehit ya da malullerin olayın vuku bulduğu tarihteki bağlı oldukları kuruma yapılmaktadır.

Soru 44: Faizsiz Konut Kredisi kimlere verilmektedir?

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlara bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilmektedir. Aynı kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almaktayken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri için ise; bir konut ile sınırlı olmak üzere, öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla faizsiz olarak kredi verilmektedir. Müracaatlar Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hak sahipliği belgesi ile kredinin kullanımına aracılık eden bankaya yapılmaktadır. Ayrıca 15 Temmuz şehit yakıları ve gazilerine de faizsiz konut kredisi sağlanmıştır. 15 Temmuz gazileirinden aylık bağlanamayan kişilere faizsiz olarak kullandırılacak olan kredi tutarının geri ödemesi, en düşük maluliyet derecesinin karşılığı olan aylığın 1/4'ü oranına denk gelen tutar, başlangıç taksiti olarak kabul edilir. Taksit tutarı, her altı aylık dönemin başında (Ocak-Temmuz) bir önceki altı aylık dönemdeki memur maaşlarında yapılan artış oranı dikkate alınarak kredi kullanma tarihine bakılmaksızın, her dönem için yeniden hesaplanır ve krediyi kullananlar tarafından aylık olarak borç bitinceye kadar bankaya yatırılır

Soru 45: Özel Öğretim Kurumlarından Ücretsiz Yararlanma hakkına sahip olanlar nereye müracaat etmeleri gerekmektedir?

Özel Öğretim Kurumları öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür. Ücretsiz okutmada;12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56. , mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 47. maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verilir.


Bu haktan yararlanmak isteyenlerin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ya da ilgili özel öğretim kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Soru 46: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna Bağlı Yurtlardan, Yüksek Öğrenim Kredilerinden Öncelikle Yararlanma ve Burs Verilmesi ile ilgili işlemler nasıl yapılmaktadır?

2330 sayılı Kanun ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği hükümlerince, 2330 sayılı Kanun kapsamında giren görevler esnasında şehit olan ya da çalışamayacak derecede sakat kalanların çocukları ile şehit ve gazi çocukları devlete ait yurtlar ile öğrenim kredileri ve burslardan öncelikle yararlandırılırlar. Ayrıca bu çocuklardan, devlete ait yurtlarda kalmaları halinde kendilerinden yurt ücreti ve depozito alınmamaktadır.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredileriyle ilgili olarak;
Şehit ve gazi çocuklarının; yurt, burs ve öğrenim kredilerinden yararlanmak için öğrenci seçme ve yerleştirme sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, durumlarını gösterir belge ile başvurmaları gerekmektedir. Öğrencinin anne/babasının şehit/gazi olduğunu gösterir belge, personelin mensubu olduğu Kuv. K.lığı, J.Gn. K.lığı ve S.G.K. lığınca verilmektedir. Başvurular kurumun internet adresinden de yapılabilmektedir. Yurtlar, krediler ve burslar ile ilgili detaylı bilgi www.kyk.gov.tr adresinden alınabilir.

Soru 47: İstihdam hakkında kimler faydalanamaz?

Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar,

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu ilgili valilerce tespit edilenler,

Kanunun ek 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar,

İstihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar,

ALTMIŞ BEŞ yaşını doldurmuş olanlar,

İstihdam hakkından faydalanamazlar.

Soru 48: Şehit Personelin Şahsi Tabancalarının Varislerine Devri ile ilgili işlemler nasıl yapılmaktadır?

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun gereği, şehit subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların şahsi tabancaları varislerine devredilebilir. Bu maksatla; tabancayı adına tescil ettirecek varis, veraset ilamı ve 18 yaşından büyük varislerden alacağı noterden onaylı feragatname ile ilgili Kuv. K.lığı Lojistik Başkanlığına müracaat eder. Buradan verilecek menşei belgesi alındıktan sonra, ruhsat için Jandarma Bölgesinde ikamet edenlerin İl Jandarma K.lıklarına, diğerlerinin ise İl Emniyet Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Soru 49: Silah Bulundurma ve Taşıma Yetki Belgelerinin Vergi ve Harç Muafiyeti kimlere ne şekilde uygulanmaktadır?

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun gereğince; harp malulü olanlar ile 2330, 2453, 2566, 2629 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamında şehit olanların anne, baba, eş ve çocuklarına bu kişilerden intikal eden ateşli silahlar ile malul olanlara ait ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.


Ayrıca yine 6136 sayılı Kanun gereğince barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yürütülen her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında bu harekât ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle vefat edenler ile malul olanlardan (erbaş/er dâhil) intikal eden silah bulunmaması durumunda; bunların ana, baba, eş ve çocuklarından sadece birinin, bir ateşli silahla sınırlı olmak kaydıyla, silah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.

Soru 50: Mesken Vergisi Muafiyetinden kimler ne şekilde yararlanmaktadırlar?

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre, şehitlerin dul/yetimleri ile gazilerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2'yi geçmeyen tek meskeni (intifa hakkına sahip olunması dâhil) olması halinde, bu meskenlere ait vergi oranlarını sıfıra indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Vergi indirimi uygulamasından yararlanmak için konutun bulunduğu yerdeki Belediye Başkanlıklarına başvurulmalıdır.

Soru 51: Gelir Vergisi İndirimi ne oranda kimlere uygulanmaktadır?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu gereğince; çalışma gücünün asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan malullerin ücretlerinde çalışma gücü kayıp oranına göre gelir vergisi indirimi yapılır.

Gelir vergisi indiriminden yararlanmak isteyenlerin; dilekçe, nüfus cüzdanı örneği, iki adet fotoğraf ve iş yerinde çalıştığına dair belge ile işyerinin bulunduğu yerdeki Defterdarlık, Gelirler Müdürlüğü, Vergi Dairesi veya Mal Müdürlüğüne başvurması gerekir."

Soru 52: Gümrük Vergisi Muafiyeti nedir? Kimler yararlanır?

4458 sayılı Gümrük Kanunu gereğince malul ve sakatların kullanımına özel eşyalar gümrük vergilerinden muaf tutulmuş ve bu eşyaların niteliğini belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir.


2008/13676 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca münhasıran malul ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren sol bacak engeli olan gazilerde özel tertibat aranmaz) ve bunlar tarafından ithal edilen motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 (dâhil) cc ‘ye kadar olan binek otomobilleri (arazi taşıtları hariç) ile el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan, sakat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılan motor silindir hacmi 2500 (dâhil) cc ‘ye kadar olan taşıtlar (arazi taşıtları ve binek otomobiller hariç) gümrük vergilerinden muaftır. Muaf olunabilmesi için ithalatın mutlaka malul/özürlü kişi tarafından yapılması gerekir. 
Ayrıca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve 2000/53 sayılı 13 Ocak 2000 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; Kanun'a ekli II sayılı listede yer alan malların ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen koşullar altında, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk defa alınması özel tüketim vergisinden muaf tutulmuştur. Muafiyetten yararlanmak için gerekli koşullar hakkında detaylı bilgi; 30 Nisan 2010 tarihli, ÖTV-2/2010-3 sayılı ve ""Malul ve Engellilerin Araç Alımında ÖTV İstisnası Uygulamasının Şartları ile İstisnadan Yararlanılan Araçların Satışında Vergi Uygulaması"" konulu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde yer almaktadır. 
Bu haktan yararlanarak binek otomobil ithal etmek isteyenlerin; yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış heyet raporu, Trafik Dairesince düzenlenmiş H sınıfı sürücü belgesinin aslı ve iki nüshası, nüfus cüzdanı örneği ve ikametgâh belgesi ile Ankara Nakli hane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Vergi muafiyetleri ile ilgili detaylı bilgi www.gumruk.gov.tr adresinden alınabilir.

Soru 53: Hususi damgalı pasaport kimlere Verilmektedir?

5682 sayılı Pasaport Kanununa göre; aylıkları, emsalleri esas alınarak yükseltilmesi suretiyle 1, 2 veya 3'üncü maaş derecesine gelen şehit eşlerine, vazife/harp malullerinin kendilerine ve eşlerine ve bunların yanında yaşayan, evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocuklarına ve yine yanında yaşayıp reşit olmayan erkek çocuklarına talepleri halinde diğer şartları da taşımaları kaydıyla ""Hususi Damgalı Pasaport"" verilmektedir.


T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 2009/18 sayılı Genelgesi uyarınca; 5434 sayılı Kanunun Ek 77'nci maddesinin son fıkrasına istinaden, şehit ebeveynin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport almak isteyen kız/erkek çocuklarının talepleri, yanında yaşama şartı aranmaksızın ve ayrıca hayatını kaybeden ebeveyninden dolayı maaş alıyor olsa bile; ebeveynin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport almak isteyen 18 yaşından büyük kız çocuklarının talepleri yerine getirilir. 
Hususi Damgalı Pasaport almak isteyenlerin; bağlı bulunduğu Kuv. K.lığı ndan alacakları derece ve kademe gösterir belge, şehit/malul belgesi ve Emniyet Müdürlüklerinden istenecek diğer belgeler ile bulundukları yerdeki İl Emniyet Müdürlüklerine başvurmaları gerekir.

Soru 54: Devlet memuru olarak görev yapan şehit /malul yakınlarının atanması ile şehit/malul gazi eşi öğretmenlerin yer değiştirmeleri işlemleri nasıl uygulanmaktadır?

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik gereğince; terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit/malul olanların (erbaş/er dâhil), Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkânları da dikkate alınmak suretiyle ilgili yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir. Bu konuda başvurular çalışılan kurum/kuruluş idaresine yapılır.


Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği gereğince; eşi şehit veya malul gazi olan öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaftır. Buna göre eşi şehit veya malul gazi olan öğretmenler, olay tarihinden itibaren altı ay içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilmektedirler. Aynı zamanda söz konusu öğretmenlerin yer değiştirme isteklerinde norm kadro durumu veya alanlarındaki öğretmen ihtiyacı dikkate alınmamaktadır. Ayrıca bu kapsamdaki yer değiştirmelerde öğretmenlerin, bulundukları görev yerinde veya ilde çalışılması gereken süreyi tamamlama şartı aranmamaktadır. Bu konuda başvurular yer değiştirme formu, ilgili Kuv. K.lığı, J.Gn. K.lığı veya S.G.K. lığı ndan alınacak şehit belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve gerekli belgelerle birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılır.

Soru 55: İlk destek yardımı kimlere yapılmaktadır?

İlgili Kuvvet Komutanlığınca şehitlerin (Erbaş/Er) ailelerine acil ve öncelikli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak ilk destek yardımı yapılmaktadır.

Soru 56: Mehmetçik sigorta ödemesinden kimler yararlanmaktadırlar?

TSK'nde görevli personelin düşük bir miktar karşılığı sigorta yaptırmaları halinde hizmette bulundukları sürede, her ne sebeple ve suretle olursa olsun vefat etmeleri ya da "Askerliğe Elverişli Değildir" raporu alarak malul olmaları halinde eş, çocuk, ana ve babalarına ya da kendilerine ilgili sigorta şirketi tarafından belirlenen miktarlarda ödeme yapılır.

Soru 57: TSK Mehmetçik Vakfı, TSK Dayanışma Vakfı ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Üye Yardımları ile ilgili nereye müracaat edilmelidir?

TSK Mehmetçik Vakfı, TSK Dayanışma Vakfı ve Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından ölüm/maluliyet durumlarında üyelere çeşitli yardımlar yapılmaktadır.

TSK Mehmetçik Vakfı yardım çeşitleri ve miktarları ile yardım için gerekli şartlar konusunda detaylı bilgi www.mehmetcik.org.tr adresinden alınabilir. TSK Dayanışma Vakfı yardım çeşitleri ve miktarları ile yardım için gerekli şartlar konusunda detaylı bilgi www.tskdv.org.tr adresinden alınabilir. OYAK yardımları ile ilgili detaylı bilgi www.oyak.com.tr adresinden alınabilir.

Soru 58: Şehit yakınlarına bayrak verilmesi nasıl olmaktadır?

TSK Tören Yönergesi uyarınca; şehitlerin tabutları üzerine sarılan bayraklar özel kutusu içerisinde, eşi, en büyük erkek evladından başlayarak çocukları, baba veya annesi, sırasına göre kanuni mirasçılarına verilir.

Soru 59: Yara işaretini kimler taşır?

İç güvenlik görevlerinde veya kaçakçılığın men ve takibi ile hudut emniyet hizmetlerinde fiilen çatışmalar sonucu yararlananlardan; yaralandığını onaylanmak suretiyle belgeleyen ve göreve devam eden personel yara işareti taşır.

Soru 60: Malul gazi şerit rozeti kimlere verilmektedir?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurtiçi ve yurtdışı mücadelede, her çeşit düşman ve terörist silahlarının tesiri ile harp bölgesindeki harekât ve hizmetlerin sebep ve tesiri ile yaralanarak malul olan ve göreve devam eden personele, "Malul Gazi Şerit Rozeti" verilir.

Soru 61: İkametine yakın yerde askerlik hizmetinden kimler ne şekilde yararlanmaktadırlar?

TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesi uyarınca; askerlik hizmetini yapmakta iken şehit/malul olan kamu personelinin askerlik hizmeti yapacak kardeş ve çocuklarının dağıtımları mümkün olduğu kadar ikamet ettikleri yere yakın birlik, kurum ve karargâhlara yapılır.

Bu haktan yararlanmak için; hak sahibi veya ailesinin öncelikle Askerlik Şubesi Başkanlığına, bu başvuru için geç kalınmışsa, eğitim birliğine veya oğlun/kardeşin mensup olduğu Kuv. K.lığı na dilekçe, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve şehit belgesi ile başvurması gerekmektedir. Bu talep askerliğin her safhasında yapılabilir.

Soru 62: Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinden kimler yararlanmaktadırlar?

Şehit ve malul gazi çocukları özel kreş ve gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinden, yapılacak sosyal inceleme sonucu uygun bulunması halinde ücretsiz yararlandırılmaktadırlar. Bu konuda başvuruların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl ve İlçe Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir.

Soru 63: Puan ve kontenjan şartı aranan liselerde nakil uygulaması nasıl yapılmaktadır?

Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ve İmam-Hatip Liselerinde öğrenim görmekte iken şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki aynı kapsamdaki okullardan birine yapılmakta, nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate alınmamaktadır.

Soru 64: TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinden kimler yararlanmaktadır?

TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde (Lodumlu-Ankara) başta malul gaziler olmak üzere hak sahibi tüm TSK personeli ve ailelerine hizmet verilmektedir. Merkezde malul gazi personelin, her türlü ortopedik (eklem hareket kısıtlıkları, ampüteler, ortez ve protez uygulamaları, sekel bırakan nitelikte romatizmal hastalıklar, yürüyüş bozuklukları ve diğer ağrılı kas iskelet sistemi hastalıkları vs.) ve nörolojik (omurilik yaralanması, beyin hasarı, inme, sinir sistemi hastalıkları vs.) rahatsızlıklarının rehabilitasyonu yapılmaktadır. Bakıma muhtaç malul gaziler için 50 yataklı bakım merkezi ile Ankara dışından gelmiş hastalar ve refakatçileri için 50 yataklı otel merkez bünyesinde hizmet vermektedir.

Soru 65: TSK Ali Çetinkaya ilk kurşun rehabilitasyon merkezinden kimler yararlanmaktadır?

Balıkesir ili, Ayvalık ilçesinde bulunan TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezinden, TSK mensubu şehitlerin eşleri, çocukları, anne/babaları ile anne/babanın refakatinde bulunan şehit personelin 18 yaşını doldurmamış erkek kardeşleri ve evlenmemiş kız kardeşleri birlikte yararlanabilirler. Ayrıca malul gaziler evli ise eşi ve çocukları, bekâr ise anne, baba ve bekâr kardeşi ile birlikte yararlanabilirler. Bununla birlikte harp malulü gaziler de aileleriyle birlikte tesisten yararlanabilir. Tesisten 02 Mayıs-27 Ekim tarihleri arasında 10 (on) günlük, diğer tarihler arasında ise 13 (on üç) günlük dönemler halinde yararlanılır.

Tesisten yararlanan şehit erbaş/er aileleri ile malul gazi erbaş/erler ve yakınlarının gidiş-dönüş yol paraları, tesisteki tabldot usulü yemek paraları (sabah/öğle/akşam) TSK Mehmetçik Vakfı bütçesinden, TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkez K.lığınca karşılanır. Şehit subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman çavuşların aile fertlerinin, yol ve yemek ücretleri kendileri tarafından karşılanır. Tesisten yararlanan hak sahiplerinden yatak ücreti alınmaz. Merkezden yararlanmak isteyenlerin “Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanlığı Yücetepe/ANKARA” adresine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Soru 66: 18 Mart şehitler gününde ve 19 Eylül Gaziler Gününde idari izin kimlere verilmektedir?

2005/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; kamu kurum/kuruluşlarında görevli olan şehit eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri 18 Mart Şehitler Gününde, kamu kurum/kuruluşlarında görevli olan malul gaziler ve eşleri 19 Eylül Gaziler Gününde idari izinli sayılır.

Soru 67: Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden kimler yararlanmaktadırlar?

2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; Şehitler, harp ve vazife malulleri ile bunların eş, anne, baba ve çocukları, ikametgâh mahalleri dışına çıktıklarında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum/kuruluşların kendi personeline uyguladıkları ücret tarifesine göre yararlandırılır.

Soru 68: Müze ve ören yerlerinden ücretsiz istifade etme hakkı neyi kapsamaktadır?

Şehit dul ve yetimleri ile gaziler; "Müze ve Ören Yerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Yönergesi" esaslarına göre, Turizm ve Kültür Bakanlığına ait tarihî ve turistik yerlerden ücretsiz olarak istifade edebilmektedir.

Soru 69: Devlet tiyatrolarından ücretsiz istifade etme hakkı nasıl kullanılmaktadır?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, sezon boyunca gazi, şehit dul ve yetimlerine oyunlar, ücretsiz olarak izlettirilmektedir. Konuyla ilgili bilgi www.devtiyatro.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Soru 70: Elektrik enerjisi ücret indiriminden kimler ne oranda yararlanmaktadırlar?

1005 sayılı Kanun ve 3292 sayılı Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile 5434 sayılı Kanunun 56. , mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 5510 sayılı Kanunun 47. maddesine göre harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananların ya da 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlananların veya harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin, bu fıkrada sayılan kanunlar veya maddeler gereğince dul ve yetim aylığı bağlananların ikametgâhlarında kullandıkları elektrik enerjisi ücreti %40’tan; az indirim içermemek üzere belirlenecek tarife üzerinden alınmaktadır. Bu imkândan yararlanmak isteyen kişilerin Elektrik Dağıtım Müessesesine başvurmaları gerekmektedir.

Soru 71: Su kullanım ücretinde indirim yapılması hakkından kimler yararlanmaktadır?

1005 sayılı Kanun ve 3292 sayılı Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile 5434 sayılı Kanunun 56. , mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 5510 sayılı Kanunun 47. maddesine göre harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananların ya da 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlananların veya harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin, bu fıkrada sayılan kanunlar veya maddeler gereğince dul ve yetim aylığı bağlananların belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti ise %50’den az indirim içermemek üzere belirlenecek tarife üzerinden alınmaktadır. Su ücreti indiriminden yararlanmak isteyenlerin ilgili Belediye Başkanlıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Soru 72: Sakat kalan sivil vatandaşlarımıza hangi haklar verilmiştir?

Başkasının yardım ve desteği olmadan yaşayamayacak derecede ağır malul olan sivil vatandaşlarımıza bakım desteği verilmektedir. Bu destek asgari ücretin net tutarından iki katıdır.

Terör eylemleri sebebi ile veya terörle mücadele esnasında malül olan sivillerin kendilerine, hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına aylık bağlanmaktadır.

3713 Sayılı Terörle mücadele kanununun 21. Maddesinde yapılan düzenlemeler ile Terör eylemleri sebebi ile veya terörle mücadele esnasında malül olan sivillere yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz olanlar ile kimsesizler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastanelerde, bunlar bulunmadığı takdirde özel rehabilitasyon ve bakım merkezleri, yurtlar ve huzurevlerinde parasız olarak veya masrafları devlet tarafından karşılanmak üzere barındırılmaları ve baktırılmaları sağlanmaktadır.

Terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrencilere ve ölenlerin çocuklarına yükseköğrenimleri süresince Devletçe karşılıksız burs verilmektedir.

Aylık bağlanma koşulları oluşan oluştuğu tespit olunanların kendileri, eş, ana ve babaları ile bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına giren çocukları da bu haklardan yararlandırılmaları sağlanmaktadır.

Zarar gören, can ve mal kaybına uğrayan vatandaşlara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan öncelikle yardım yapılması sağlanmaktadır.

Soru 73: Seyahat Kartı için hangi kuruma müracaat etmek gerekir?

Bulunduğunuz ildeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne müracaat edilir.

Soru 74: Seyahat Kartı için herhangi bir ücret ödemem gerekir mi?

Seyahat kartı, hak sahiplerine bedelsiz olarak verilir.

Soru 75: Seyahat Kartı için başvuruda bulundum fakat almaya gidemiyorum eve getirme imkânınız var mıdır?

Talebi halinde başvuruda belirtilen adrese de gönderilebilir.

Soru 76: Seyahat Kartım yıprandı, çalındı, kayboldu, kullanılamaz hale geldi ne yapabilirim?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne müracaat edilerek herhangi bir ücret talep edilmeden yeniden düzenlenir.

Soru 77: Vefat edenler, evlenenler ve kartı kullanılamaz hale gelenler için nasıl bir işlem yapılabilir?

Geçerliliğini kaybeden seyahat kartları il müdürlüğüne iade edilir.

Soru 78: Ücretsiz seyahat tanımına girmeyen toplu taşıma araçları nelerdir?

Şehir içi toplu taşıma hizmetleri: Şehir içi kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi dolmuş, dolmuş, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar.

Soru 79: Faizsiz Konut Kredisi kullanabilmek için hangi bankaya müracaat etmem gerekiyor?

Anlaşmalı banka Ziraat Bankası’dır. Ziraat Bankasına müracaat edilebilmektedir.

Soru 80: Faizsiz Konut Kredisinde tutar ve vade belirlenmektedir? Vade yoksa ödemeler nasıl gerçekleştirilecektir?

Kredi tutarı 2018 yılı için 114.000 TL'dir. Ödemeler vatandaşların kanun kapsamında bağlanan aylıklarından ¼’ü tutarında kesilerek ödenecektir.

Soru 81: Faizsiz Konut Kredisinde 114.000 TL yerine 60 Bin TL kullanabilir miyim?

Hak sahibi tarafından talep edilmesi halinde bu tutarın altında da kredi açılabilir.

Soru 82: Faizsiz Konut Kredisi için ayrı bir ücret ödemem gerekir mi?

Kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere ilgiliden kredinin %1’i oranında masraf karşılığı alınır.

Soru 83: Faizsiz Konut Kredisi kullanımı hangi konutlar için geçerlidir?

Aşağıdaki konutlar için geçerlidir.

 • Tapunun alındığı tarihten itibaren bir yıldan fazla süre geçmemiş olan konutlar.
 • İnşa halindeki konutlar.
 • Miras yoluyla edinilen dâhil olmak üzere, diğer hissedarlara ait bir kısım hissesi veya tamamı satın alınacak konutlar.
 • Konut kooperatifine, sosyal yardımlaşma kurumuna veya belediye organizasyonlarına üye olunması suretiyle satın alınacak konutlar.
 • Hak sahibinin kendi arsası üzerinde kendi konutunu inşa etmesi.
 • İdarenin inşa halinde veya kullanıma hazır olarak sattığı konutlarından satın alınması.

Soru 84: 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden şehit vatandaşlarımızın yakınlarına kaç istihdam hakkı verilmiştir, malül olan ve malül sayılmayacak derecede yaralanan vatandaşlarımıza kaç istihdam hakkı verilmiştir?

15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi + ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam 2 kişi kamuda istihdam edilecektir. 15 Temmuz darbe girişiminde malül olanların kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam 1 kişi kamuda istihdam edilecektir. 15 Temmuz darbe girişiminde malül sayılamayacak derecede yaralanan vatandaşlarımızın kendisi veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam 1 kişi kamuda istihdam edilmektedir.

Soru 85: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki kişilerin 45 yaşını doldurmuş hak sahipleri istihdam hakkından yararlanabilir mi?

Söz konusu kanun kapsamında hak sahiplerinden eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerden 45 yaşından küçük hak sahibi bulunmaması durumunda, 45 yaşından büyük hak sahipleri istihdam hakkından faydalanabilir.

Soru: 86: Şehit yakınları istedikleri üniversitede öğrenim görebilirler mi?

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terörle mücadele ederken hayatını kaybeden Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetler personeli ile 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olanların 2016-2017 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında kayıtlı eş ve çocukları halen kayıtlı oldukları yükseköğretim programı ile aynı şartları taşıyan üniversitelere özel öğrenci statüsünde eğitim görmek üzere başvuru yapabileceklerdir.

Soru 87: Şehit Yakınları özel öğrenci statüsünde kendi illerinde ki üniversiteleri de tercih edebilecekler midir?

Kayıtlı oldukları yükseköğretim programı ile aynı şartları taşıyan programlara geçiş yapılabilecektir. Vakıf üniversiteleri için de aynı durum söz konusu olacaktır.

Soru 88: Şehit yakınlarının kurasız Hacca gitmesi konusunda hangi kurumdan bilgi alabilirim?

Kurasız hacca gitme konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bilgi alınabilir.

Soru 89: Kuraya katılmadan hacca gidecek Şehit Yakınları kimleri kapsamaktadır?

Şehitlik ve gazilik belgelerini ibraz eden ve hac müracaatı için gerekli şartları yerine getiren şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gaziler ve eşleri, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca götürülmektedir.

Soru 90:Hangi kanun kapsamındaki şehit yakınlarına kira desteği verilmektedir?

Kira yardımı kamu görevlilerinden 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olanların kendilerine, ölenlerin aylığa müstahak dul ve yetimlerine ödenmektedir. Kira yardımı ödemeleri kişilerin kendi kurumları tarafından yapılmaktadır.

Soru 91: Hak sahipliği belgesi nedir ve hangi kurum tarafından verilmektedir?

Hak sahipliği belgesi faizsiz konut kredisi kullanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen belgedir.

Soru 92: İstihdam hakkını kullanan kişi vefat etmesi durumunda diğer hak sahiplerinden birisi, İstihdam hakkından faydalanabilir mi?

İstihdam hakkını kullanan kişinin vefat etmesi durumunda istihdam hakkı kullanılmış sayılır. Başka bir hak sahibi aynı kapsamda istihdam hakkından yararlanamaz.

Soru 93: 5233 sayılı kanun kapsamında değerlendirilen sivil terör mağdurlarının hakları nedir?

5233 sayılı Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilen sivil vatandaşlara sağlanan haklar şunlardır.

 • Tazminat Ödenmesi
 • Aylık Bağlama
 • İstihdam Hakkı

Soru 94: İstihdam hakkına başvuruda bulunmak için olayın geçtiği tarihten itibaren ne kadar bir sürede müracaat edilir?

İstihdam müracaatlarında süre sınırı bulunmamaktadır.

Soru 95: Şehit ve Gazi yakınlarına havayolu taşımacılığında bir indirim var mıdır?

Şehit ve gazi yakınları için havayolu taşımacılığında Kanunla belirlenmiş bir indirim bulunmamakta olup, havayolu taşımacılığı yapan firmalar kendi inisiyatifleri ile indirim uygulayabilmektedir.

Soru 96: Şehit yakınlarına sağlanan ÖTV muafiyetinden kaç kişi faydalanmaktadır?

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca şehitlerin eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi muafiyetinden yararlanabilmektedir.

Soru 97: Şehit ve Gazi yakınlarına tazminat hangi kurum tarafından verilmektedir?

Şehitlerin hak sahipleri ve gazilere tazminat ödemeleri şehitlik veya gazilik olayının meydana geldiği tarihte bu kişilerin görev yaptıkları kurum tarafından yapılmaktadır.

Soru 98: Şehidin eşi farklı bir kişi ile evlenmesi durumunda faizsiz konut kredisi ve diğer haklardan faydalanabilir mi?

Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri İle Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik uyarınca,
Hayatlarını kaybedenler için; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar kapsamında hayatlarını kaybedenlerdenöncelikle; dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasınıkonut sahibi yapmak amacıyla bu Yönetmelik çerçevesinde bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla idarece kredi verilmektedir.

Şehidin eşi farklı bir kişi ile evlenmesi durumunda şehitten doğan haklardan yararlanması mümkün olamamaktadır.

Soru 99: 15 Temmuz sivil Şehit ve Gazi yakınları, kamu kurumlarının (misafirhane-sosyal tesis-öğretmenevi-polisevi vs.) kurumlarından ücretsiz veya indirimli faydalanabilir mi?

2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca şehitlerimizin eş, anne, baba ve çocukları ile gaziler, harp ve vazife malulleri, bunların eş, anne, baba ve çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşların kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlandırılmaktadır.

Soru 100: Şehit ve Gazi yakınları Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Huzurevlerinde gelirleri olmasına rağmen ücretsiz faydalanabilir mi?

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 inci maddesi uyarınca,

 • Erbaş ve erlerden veya geçici veya gönüllü köy korucularından; terörle mücadele görevi ifa ederken yaralanarak veya engelli hâle gelerek ilgili mevzuatına göre malullük aylığı bağlanması koşullarının oluştuğu tespit olunanlar,
 • Yedek subay okulu öğrencileri, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarında okuyanlar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi fakülte ve yüksekokullarında okuyanlar, üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına öğrenim görenler ya da kendi hesabına öğrenim görmekte iken Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okumaya devam edenler, Polis Akademisi ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde veya üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görenler veya kendi hesabına öğrenim görmekte iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görmeye devam edenler, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Millî İstihbarat Teşkilatı hesabına açılan okullarda öğrenim görenler ile Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü adına öğrenim görmek üzere temel ve intibak eğitimine tabi tutulanlardan; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmamış olup bu öğrenimleri veya eğitimleri nedeniyle bu Kanun kapsamındaki terör eylemlerinde hedef alınarak hayatını kaybedenler ile yaralanan veya engelli hâle gelenlerden ilgili mevzuatına göre malullük aylığı bağlanması koşullarının oluştuğu tespit olunanların kendileri,
 • Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlar bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybettikleri, yaralandıkları veya engelli hâle geldikleri; ilgili valinin teklifi üzerine Nakdi Tazminat Komisyonu tarafından karara bağlanan sivillerden Sosyal Güvenlik Kurumunca ilgili mevzuatına göre malullük aylığı bağlanması koşullarının oluştuğu tespit olunanların kendileri,

kamu kurum ve kuruluşlarına ait, bunlar bulunmadığı takdirde özel rehabilitasyon ve bakım merkezleri, yurtlar ve huzurevlerinde parasız olarak veya masrafları devlet tarafından karşılanmak üzere barındırılır. Baktırılır.

 • Ayrıca Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği gereğince 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca aylık bağlanan kişiler, bu gelirlerinden başka hiçbir yerden geliri olmadığını belgelemesi durumunda, varsa eşleri ile birlikte bu kurumlara ücretsiz kabul edilmektedir.

Soru 101: Şehit ve Gazi yakınları şehirlerarası otobüs firmalarında indirimli seyahat edebilir mi?

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca şehit ve gazi yakınları demiryolları ve denizyollarının şehiriçi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmektedir.

Şehirlerarası otobüs firmalarında indirimli seyahat konusunda yasal düzenleme bulunmamakta olup, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar kendi inisiyatifleri ile indirim uygulayabilmektedir.

Soru 102: Köy korucuları hangi kanun kapsamında değerlendirilmektedir?

442 sayılı Köy Kanunu uyarınca Köy Korucuları ve Güvenlik Korucularının görevde bulundukları süre içinde yaralanmaları, engelli hâle gelmeleri veya ölümleri halinde "2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" hükümleri uygulanmaktadır.

Soru 103: Köy korucularının hak sahibi yakınlarının hakları nelerdir?

Köy korucularından şehit veya gazi olanlar değerlendirilmiş oldukları Kanun kapsamında diğer şehit yakını ve gazilere sağlanan tüm haklardan yararlandırılırlar.

Soru 104: Şehadet belgesini hangi kurumdan alabilirim ve şehidin hangi yakınlarına verilmektedir?

Şehadet belgesi şehit olan kişinin görev yaptığı kurum tarafından verilmektedir. Kurumlar arasında uygulama farklılıkları bulunmakla birlikte genel olarak anne, baba ve eşlere verilmektedir.

Soru 105: Şehit ve gazilere yönelik, ASPB İl Müdürlüğünden hangi konularda destek alınmaktadır?

Aile ve Sosyal İl Müdürlükleri tarafından istihdam, ücretsiz seyahat kartı ve psiko-sosyal destek sağlanması gibi işlemler yürütülmektedir. Bununla birlikte İl Müdürlüklerimizden şehit yakınları ve gazilere sağlanan haklar ve bu hakların kullanımı konusunda bilgi alınabilmektedir.

Soru 106: Muharip gazi ve yakınları hangi haklardan faydalanabilir?

 • Şeref Aylığı
 • Ücretsiz Seyahat
 • Elektrik ve su indirimi:
 • Mesken Vergisi Muafiyeti
 • Gaziler Gününde İdari İzin
 • Sosyal Tesislerden Yararlanma
 • Müze ve Ören Yerlerinden Ücretsiz Yararlanma
 • Devlet Tiyatrolarından Ücretsiz Yararlanma (Eş ve Çocuklar)

Soru 107: Askerlik görevini yerine getirdiği esnada askeri birlik veya görevlendirme ile hafif derece de yaralanan kişilerin istihdam hakları nelerdir?

Askerlik hizmeti sırasında yaralanan kişilerin görev yaptığı kurum tarafından yapılan bildirim doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Vazife Malullüğü Tespit Kurullarınca vazife malulü olarak değerlendirilmesi durumunda kendilerine maaş ağlanmakta, bununla beraber maaş bağlanması halinde de söz konusu kişilerin gazilere sağlanan diğer haklardan yararlanmaları mümkün olmaktadır. Bu kapsamda Bakanlığımızca malul statüsünde değerlendirilerek maaş bağlanan kişiler 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında işe yerleştirilmektedir.

Bununla birlikte Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ile terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erler işe göndermede öncelik hakkına sahiptirler. Bu konudaki müracaatlar ise Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine yapılmaktadır.

Soru 108: Tütün yardımı nedir, bu yardım hangi kanun kapsamındaki kişilere verilmektedir.

Tütün yardımı (Ek Ödeme) 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun Ek 79 uncu maddesi uyarınca verilmektedir. Söz konusu Kanun maddesi uyarınca 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi, 2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malullüğü aylığı üzerinden aylık bağlananlara ek ödeme verilmektedir.

Soru 109: Şehit olan Emniyet ve TSK mensubunun, yakınlarına silah ruhsatı veriliyor mu? Vergi ve Harç Muafiyeti kimlere ne şekilde uygulanmaktadır?

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu uyarınca; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesine, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre aylık bağlananlara ait silahların, barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında veya bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileri ile hayatlarını kaybedenlerin ana, baba, eş ve çocuklarına bu kişilerden intikal eden ateşli silahlar ile yukarıda sayılan kanunlara göre aylık bağlanmamış olsa bile bu şekilde yaralananlara ait ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.

Barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yürütülen her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle vefat edenlerden (şehit, er, erbaş ve malûl gaziler dahil) intikal eden silah bulunmaması durumunda; bunların ana, baba, eş ve çocuklarından sadece birinin, bir ateşli silahla sınırlı olmak kaydıyla, silah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.

Soru 110: YÖK tarafından üniversite eğitimine devam eden şehit eş ve çocuklarına özel öğrenci statüsü verildi. Bu haktan, gazi eş ve çocukları da faydalanabilir mi?

YÖK tarafından özel öğrenci statüsünde başka bir üniversitede eğitimine devam etme hakkı 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında ve 15 Temmuzda şehit olan vatandaşlarımızın eş ve çocuklarını kapsayacak şekilde yalnızca 2016-2017 eğitim öğretim yılında uygulanmış bir proje olup, gazi eş ve çocuklarını kapsamamaktadır.

Soru 111: Sivil memurların görevlerini yerine getirdikleri esnada hayatlarını kaybetmeleri veya malul olmaları durumunda yakınlarının istihdam hakkı var mıdır?

Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi gereğince 1(bir) istihdam hakkı bulunmaktadır.

Soru 112: Öğrenim yardımı hangi kanun kapsamında yer alanların çocuklarına verilmektedir?

Eğitim ve Öğretim yardımı 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun Ek 79 uncu maddesi uyarınca verilmektedir. Söz konusu Kanun maddesi uyarınca 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi, 2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malullüğü aylığı üzerinden aylık bağlananların çocuklarına verilmektedir.

Soru 113: 3713 sayılı Terörle mücadele kanunun 21 j kapsamında bulunanların yakınlarına (İki) 2 istihdam hakkı verilecek mi?

27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21/j maddesi (Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olurken hayatını kaybeden sivillerin) hak sahiplerine sağlanan istihdam hakkı ikiye çıkarılmıştır.

Soru 114: Şehit kardeşlerine çalıştıkları kamu kurumunda farklı bir il'e tayin hakkı veriliyor mu?

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesi uyarınca terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle öncelikle yerine getirilmektedir.

Soru 115: Askerlik muafiyeti hangi kanun kapsamında olanların çocuk ve kardeşlerine verilmektedir?

Askerlik hizmetini yerine getirmekte iken ölen, akıbeti meçhul kalan, hakkında gaiplik kararı alınan veya maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olanların;
a) Baba ve annesinin müşterek olarak talep ettiği veya baba ya da annesinden biri ölmüş ise sağ olanın talep ettiği kardeşlerinden biri, istekli olmadıkça silah altına alınmaz veya silah altında ise terhis edilmektedir.

b) Baba ve annenin müştereken anlaşamadıkları veya her ikisinin de ölmüş olması durumunda; öncelikle silah altında olan kardeşi var ise istekli olması halinde terhis edilir, silah altında olan kardeşi yok ise veya silah altında olan kardeşi terhis olmak istemez ise askerlik hizmet sırası gelen ilk kardeş istekli olmadıkça silah altına alınmamaktadır. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerden;
a) Askerlik hizmetini yerine getirmekte olan yükümlüler ile 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına giren sivillerin kendilerinden olma çocukları ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinin tamamı,
b) Kamu görevlilerinin (güvenlik korucuları dâhil) kendilerinden olma çocukları ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinden biri,
istekli olmadıkça silah altına alınmamakta ve silah altındakiler istekleri halinde terhis edilmektedir.

Soru 116: Devlet Övünç Madalyası kimlere verilmektedir?

2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu uyarınca Devlet Övünç Madalyası, ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malul olanlara ve şehit olan kişilerin mirasçılarına verilmektedir.

Soru 117: Gazinin kendisi, eşi ve çocuğu istihdam hakkından yararlanmak istemiyor ise hak gazinin kardeşine sağlanır mı?

3713 sayılı Kanunun Ek 1 inci Maddesi gereğince; istihdam hakkından, vazife malulü sayılanlardan; malullerin kendileri veya eş veya çocuklarından birisi,eşi veya çocuğu yoksakendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin yararlanması mümkün bulunmaktadır. Feragat ile devir mümkün olamamaktadır.

Soru 118: Faizsiz konut kredisinde kullanılan tapu harcı muafiyeti şehit yakınları için geçerli midir?

492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca şehit yakınları ve gazilerin kendilerine sağlanan faizsiz konut kredisini kullanarak almış oldukları konutların hak sahipleri adına tapuya tescili harçtan muaftır.

Soru 119: Şehit yakınları ve Gazilere ASPB'nın sağladığı hukuki bir destek bulunmakta mıdır?

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Milli Savunmaya Karşı Suçlar bölümlerinde yer alan suçlara ilişkin olarak bu eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı, faydalı oldukları sırada hayatlarını kaybedenlerin yakınları veya yaralananlar tarafından açılan hukuk davaları veya bu suçlara ilişkin yürütülen ceza soruşturmaları veya kovuşturmalarında mağdur, müşteki ve katılan sıfatıyla temsiline ilişkin hukuki yardım sağlanmaktadır.

Soru 120: Şehit yakınları ve Gazilerin kurasız hacca götürülmesi uygulaması devam etmekte midir?

Diyanet İşleri Başkanlığından şehit yakınları ve gazilerin kurasız hacca götürme uygulamasının devam ettiği bilgisi alınmış olup, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden detaylı bilgi alınabilmektedir.

Soru 121: Şehit ve Gazi yakınlarına verilen ücretsiz seyahat kartının 25 yaşını doldurmuş kişilerin kullanamaması, dolayısıyla kişilerin bu konuda kendilerinin şehit yakını ya da gazi yakını olduklarının ispatı noktasında mağduriyet yaşamaları halinde nereye yönlendirilmelidir?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından şehit yakını/gazi yakını olduğuna dair belge alabilirler.

Soru 122: 15 Temmuz gazilerine madalya verilecek mi?

2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununa göre Devlet Övünç Madalyası, ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile yurtiçinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malul olanlara ve şehit olan mirasçılarına verilmektedir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için Milli Savunma Bakanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli için İçişleri Bakanlığınca ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit veya gazi olan sivil vatandaşlarımız içinde Bakanlığımızca Devlet Övünç Madalyası verilmesi için Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Başbakanlığa teklif yapılmaktadır.

Bu kapsamda 15 Temmuz gazilerimizin büyük bir kısmının madalya verilmesi işlemleri tamamlanmış olup, bir kısmı ile ilgili işlemler henüz devam etmektedir.