16 Mart 2017, Perşembe

2017 Yılı ASDEP Personel Alımı


Aile ve bireylerinin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması, sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması ile vakanın takibi ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan bir program olan Aile Sosyal Destek Programı’nı ASDEP’i aşamalı olarak hayata geçirmek için ilimizde Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi 10 personel istihdam edilecektir.

İşin hedeflenen takvimde gerçekleşmesi, muhtemel yüklenici firmanın personel temininde güçlükle karşılaşmaması ve işlerin hedeflenen tarihte başlaması amacıyla portföy çalışmasına teşkil edebilmek için 16.03.2017 – 05.04.2017 tarihleri arasında aşağıda başvuru şartlarına uygun başvuru alınacaktır.


BAŞVURU ŞARTLARI


1.Türk vatandaşı olan,

2.Kamu haklarından mahrum bulunmayan,

3.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,

4.Devletin güvenliğine karşı suçlar,( Fetö/Pdy, Dhkpc, Pkk, Daeş vb. terör örgütleri) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,

5.Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapmış,yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan, 

6.Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan,  

7.Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,

8.Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan, 

9.ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan, (Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS-P3 sınav sonuçları açıklanması halinde 2017 KPSS P3 sonucu ile de başvurular kabul edilir.)

10.Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre yukarıdan aşağı sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden yapılan mülakat/değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (Yapılan değerlendirme sonucunda sınavı kazanıp asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak, idareye verilen yetki sayısınca yedek liste belirlenir)

11.İlk Başvuru Tarihinden önce (16.03.2017) Zonguldak İl Sınırları içerisinde en az 6 (altı) ay ikamet etme şartı aranacaktır.
  (Zonguldak İli için sehven konulan ikametgah şartı kaldırılmıştır.)


Yukarıda belirtilen şartları taşıyanların 05.04.2017 tarihi mesai bitimine kadar, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Diploma Fotokopisi,KPSS Sonuç formu (ÖSYM’den çıktı alınması), Askerlik hizmetini yapmış olduğunu yada Tecilli olduğunu gösteren belge,İkametgah belgesi ve cv formunu doldurup mesai saatleri içerisinde İl Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen açık adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)
 
Başvuru Adresi: Mithatpaşa Mah.  Zübeyde Hanım Cad.  No:14 Ticaret İş Hanı Zonguldak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Tel:250 08 16-17